نویسنده = حسین صدری
تعداد مقالات: 3
1. غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 77-81

ضرغام اسدالهی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ پروین سرآبادانی؛ هوشنگ بختیاری؛ سیدمحمود محاطی؛ هوشیار سیدی؛ حسین صدری؛ معصومه شربتداران


2. جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 15-17

عبدالجواد نوین روز؛ هوشنگ بختیاری؛ پروین سرآبادانی؛ حسین صدری؛ ضرغام اسداللهی؛ هوشیار سیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمود محاطی؛ معصومه شربتداران؛ محمدمهدی احسانی؛ حسن نورکجوری؛ جواد گروسی؛ بابک زینلی


3. طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 27-35

عبدالجواد نوین روز؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمحمود محاطی؛ حسین صدری