دوره 44 (سال 1402)
دوره 43 (سال 1401)
دوره 42 (سال 1400)
دوره 41 (سال1399)
دوره 40 (سال 1398)
دوره 39 (سال 1397)
دوره 38 (سال 1396)
دوره 37 (سال 1395)
دوره 36 (سال 1394)
دوره 35 (سال 1393)
دوره 34 (سال 1392)
دوره 33 (سال 1391)
دوره 32 (سال 1390)
دوره 31 (سال 1389)
دوره 30 (سال 1388)
دوره 29 (سال 1387)
دوره 28 (سال 1386)
دوره 26 (سال 1385)
دوره 25 (سال 1384)
دوره 24 (سال1383)
دوره 23 (سال 1382)
دوره 22 (سال 1381)
دوره 21 (سال 1380)
دوره 20 (سال 1379)
دوره 19 (سال 1378)
دوره 18 (سال 1377)
دوره 17 (سال1376)
دوره 13 (سال 1372)
دوره 11 (سال 1370)
دوره 9 (سال1368)
دوره 8 (سال 1367)
دوره 7 (سال 1366)
دوره 5 (سال 1364)
دوره 4 (سال 1363)
دوره 3 (سال 1362)
دوره 2 (سال 1361)
دوره 1 (سال 1360)

بهینه‌سازی فروشویی قلیایی اورانیم از یک نمونه پسماند جامد حاوی فلوئورید و نیترات بالا با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ

مجید حاجی حسینی؛ محمدرضا پورجاوید؛ احسان ذوالفنون؛ سید رضا یوسفی؛ محمد رضایی؛ سارا طبیب زاده دزفولی؛ حمزه حسین پور؛ توران ربیعی سامانی

دوره 44، شماره 2، تیر 1402، صفحه 86-94

https://doi.org/10.24200/nst.2021.976.1663

بهینه‌سازی فرایند احیای اورانیم توسط باکتری 7Shewanella RCRI به روش سطح پاسخ در پساب صنعتی

راضیه قاسمی؛ الهام راستخواه؛ صابره نائیج؛ توران ربیعی؛ حمزه حسین پور؛ سمانه نائیج؛ جواد رفیعی؛ فائزه فاطمی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-23

https://doi.org/10.24200/nst.2023.1329