آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به اثر حضور میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران در شرایط ایستا و گذرا پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا اثر حضور میله‌های کنترل بروی قله توان در 70% حضور میله‌های کنترل در قلب راکتور تهران بصورت یک تابع نرمالیزه شده بجای تابع معمول کسینوسی درکد TERMIC بکار رفت. نتایج حاصل از آن روی پارامترهای ترموهیدرولیکی در شرایط ایستا و گذرا بررسی گردید. نتیجه این بررسی‌ها در بخش ایستا با توان MW5_، کاهش حاشیه‌های ایمنی نسبت به وضعیتی بود که میله‌های کنترل خارج از قلب بودند. در بخش گذرا نیز، تابع توزیع توان محوری در 70% جایگزین تابع کسینوسی محوری در کد PARET گردید. تاثیر مستقیم افزایش قله توان در اثر حضور میله کنترل باعث ایجاد جوشش نقطه‌ای در بخش‌هایی از کانال محوری سیال خنک کننده می‌گردد. تولید بخار (خلا) در جوشش نقطه‌ای و بازخورد آن باعث کاهش بیشینه قله توان و دماهای سوخت، غلاف و خنک کننده گردید. در بخش پایانی، اثر مستقیم میله‌های کنترل به همراه پارامترهای متاثر از حضور میله‌های کنترل روی پارامترهای ترموهیدرولیکی بررسی گردید. افزایش بازخوردهای دمایی و خلا در اثر حضور میله‌های کنترل به همراه اثر مستقیم میله‌های کنترل، باعث کاهش چشمگیر در تمام پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control rods effect analysis on Thermo-Hydraulic Safety Parameters in TRR

نویسندگان [English]

  • f. khoshahvah
  • M. Aminmozafari
چکیده [English]

In this work, the effect of control rods on TRR safety parameters was studied in the both case of static and transient behavior. In this paper the effect of the control rods movements (70%) on the power peaking was used in the form of normalized function instead of COS function in the TERMIC cod. The results of new function, investigated on thermo-hydraulic parameters in the steady state and transient condition. . In the steady state with 5 MW thermal power, the results showed that the safety margin in new condition (70% insertion) decreased respect to the 0% insertion of control rods. Also in the transient section the axial function of the power distribution was applied in the input of the PARET cod. The direct influence of control rods on the power peaking, was production of nucleate boiling earlier than COS ship function. This effect reduced the power and temperatures due to the void coefficient feedback. In the last section, the effect of the control rods insertion on the reactivity feedback coefficient was considered in transient scenario. Increment of the reactivity feedback coefficient due to control rods insertion along with direct effect of control rods, caused a significant decrease in all thermo-hydraulic safety parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research reactors
  • thermo-hydraulic
  • Transient Behavior
  • safety parameters
  • MTR_PC code