مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله، ما سطوح انرژی پتانسیل هسته‏هایی با اعداد اتمی ۱۰۰-۹۰Z = را در چارچوب میکرو-ماکروسکوپیکی نیلسون-استروتینسکی پیچ و تابی CNS) 1( مطالعه، و سپس پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری را برای این ویژه هسته ها (نوکلئیدها) محاسبه کرده‏ایم. محاسبات ما نشان می‌‌دهد که در این ناحیه جرمی، هسته‌ها درحالت پایه‌‌ ‌‌دارای تغییر شکل میانگین درحدود20/0= ، و در حالت ایزومری دارای تغییر شکل میانگین در حدود 60/0= هستند. با افزایش تعداد نوترونها یا تعداد پروتونها، پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری افزایش کمی می‌یابد و کمینه‌های پتانسیل در تغییر شکل‌های نسبتا بزرگتری ظاهر می‌شوند. بنابراین، در ناحیه جرمی مورد مطالعه، با افزایش عدد جرمی هسته کشیده‏تر خواهد شد. ما نتایج به دست آمده از مدل CNSرا با نتایج تجربی و همچنین نتایج دیگر مدلهای نظری مقایسه کرده ایم. این مقایسه نشان می دهد مدل CNS در کنار مدل HFBCS از دقت بهتری در مقایسه با دیگر مدلها برخوردار هستند و بنابراین مدلهای مناسبی برای تولید پارامترهای تغییر شکل چارقطبی هسته های سنگین و فوق سنگین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the quadrupole deformation parameter in heavy and superheavy nuclei

نویسندگان [English]

  • Hadi Zanganeh 1
  • Azam Kardan 1
  • Mohammad Hadi Hadizadeh Yazdi 2
1 School of physics, Damghan university, Damghan, Iran
2 Physics department, Faculty of science, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this paper, we have studied the potential energy surfaces of nuclei with atomic numbers Z=90-100 within the microscopic-macroscopic Cranked Nilsson-Strutinsky (CNS) formalism, and calculated the axial quadrupole deformation parameter for these isotopes. Our calculations show that the nuclei in this mass region have an average deformation about in the ground state and an average deformation about in the isomeric state. With increasing the neutron number or proton number, the axial quadrupole deformation increases slightly and the potential minima appear at a relatively larger deformation. Therefore, in the studied mass region, the nucleus will be more elongated with increasing the mass number. We have also examined the effect of change of spin on the fission barrier height. We have compared the results obtained from the CNS model with the experimental results and also the results of other theoretical models. This comparison shows that the CNS models as well as the HFBCS model have the better accuracy in comparison with the other models and so are the proper models to produce the quadrupole deformation parameters of heavy and superheavy nuclei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cranked Nilsson-Strutinsky model
  • Axial quadrupole deformation parameter
  • Ground state
  • Isomeric state. Fission barrier height