توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 پژوهشگر طرح پسا دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

3 هیات علمی گروه نظری- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

4 پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- تهران-ایران

چکیده

مطالعه رفتار دینامیکی سیستم های هستهای مختلف از موارد مورد علاقه تحقیقات طی سالیان اخیر بوده است. طیف انرژی، مقادیر اندازه حرکت های چند قطبی الکتریکی، مغناطیسی و،.... جزو مواردی می‌باشند که معرف رفتار یک سیستم در قالب یک گروه تقارنی می‌باشد. در این مقاله، مدل‌های حل‌پذیر جبری برای تعیین ویژه حالات و ویژه مقادیر هسته های فرد-فرد در منطقه گذار ارتعاشی به گامای ناپایدار با استفاده از جبر آفین SU(1,1) و با در نظر گرفتن درجات آزادی پروتون و نوترون در چارچوب مدل اندرکش بوزون-فرمیون -فرمیون پیشنهاد شد. هدف ما مطالعه رفتار دینامیکی هسته های فرد-فرد در حال گذار و نهایتا معرفی شرایط خاص ممکن برای تحقق وجود این گذارها می باشد. حالتهای کم انرژی پاریته مثبت هسته فرد – فرد مس با استفاده از مدل‌های پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مقایسه نتایج حاصله از مدلهای پیشنهادی با داده‌های تجربی، می توان دریافت که نتایج مدل IBFFM-2 نسبت به IBFFM-1 به داده‌های تجربی نزدیکتر است که این تاییدی است بر استفاده از تابع موج و هامیلتونین مدل IBFFM-2 است. مقادیر کنترل پارامتر حاصله نیز ترکیب دو ساختار ارتعاشی و گامای ناپایدار را برای این ایزوتوپ‌های فرد – فرد نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microscopic description of odd-odd transitional nuclei by using interacting-boson-fermion -model

نویسندگان [English]

  • Narjes Amiri 2
  • Mohammad Ali Jafarizadeh 3
  • Hassan Hosein Khani 4
2 Department of Nuclear Physics, University of Tabriz, Tabriz
3 Department of Theoretical Physics and Astrophysics, University of Tabriz
4 Plasma and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, PO Box 14155-1339, Tehran, Iran
چکیده [English]

: Studying the dynamical behavior of various nucleus systems has become an interesting subject of research over last years in nuclear physics. The Energy spectrum and magnitude of momentums of electric and magnetic multi-poles may describe the behavior of a nuclei collection under special symmetry group .In this paper, solvable algebraic models by using the affine SU(1,1) Lie Algebra and proton and neutron degrees of freedom in the framework of interacting-boson-fermion-fermion model(IBFFM) is suggested to determine exact energy and eigen-state of the SO(6)↔U(5) transitional odd-odd mass nuclei. The main goal is to study the dynamical behavior of nucleus in the transition state, and then to investigate the special conditions that make this transition process possible.The positive parity low-lying energy states of the 60−66Cu isotopes within the proposed methods are investigated. Obtained results compare well with the available experimental data and IBFFM-1, which augments the reliability of the wave function and Hamiltonian obtained within the suggested IBFFM-2 model. The values of control parameters confirm mixing of both vibrating and rotating structures in the 60−66Cu isotopes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : affine SU(1
  • 1) algebra
  • interacting-boson-fermion- model
  • odd-odd mass nuclei