بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آب سنگین،‌ خنداب،‌ اراک، ایران

2 استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نیاز روزافزون به ایزوتوپ اکسیژن-18 در مراکز پزشکی و درمانی جهت تولید رادیو ایزوتوپ F18 مورد استفاده در مراکز PET، تحقیق جهت بهبود و افزایش راندمان تولید این ایزوتوپ بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق با استفاده از آبی که دارای غلظت %4/5 ایزوتوپ اکسیژن-18 می‌باشد در یک برج تقطیر پایلوت و در حالت جریان برگشتی کامل (Total Reflux) دو پکینگ دیکسون پوشش‌گذاری شده و سولزر پوشش‌گذاری شده در دبی های برگشتی مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص گردید الگوی تغییرات ارتفاع معادل سینی‌های تئوری (HETP) برای این دو پکینگ که از دو گونه مختلف پکینگ منظم و نامنظم هستند، با یکدیگر تفاوت مشهودی داشته و البته مقدار HETP برای پکینگ سولزر پوشش گذاری شده کمتر از دیکسون پوشش‌گذاری می‌باشد. بر این اساس با استفاده از پکینگ سولزر پوشش گذاری شده نیاز به تعداد مراحل تعادلی کمتری برای رسیدن به خلوص%99 از ایزوتوپ اکسیژن-18 میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Reflux Stream on HETP of Conventional Packings in Oxygen-18 Production via Distillation

نویسندگان [English]

  • Nariman Dalaei 1
  • Mani Safamirzaei 2
  • Hossein Baniasadi 3
1 Heavy Water Complex, Khondab, Arak, Iran
2 Assistant Professor at Department of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum & Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum & Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing need for Oxygen-18 isotope in medical centers to produce 18 F radioisotopes used in positron emission tomography ( PET ) centers, research to improve and increase the production efficiency of this isotope seems more necessary than ever.
In this study, water with a concentration of 5.4% of oxygen - 18 in a pilot distillation tower and in a total reflux state, by using two packing of coated Dixon and coated Sulzer in different return flows have been tested and the pattern of Height Equivalent to a Theoretical Plate ( HETP ) variations for these two packings, which are irregular and regular packings , respectively, have been shown to be significantly different and of course, the amount of HETP obtained for coated Sulzer is less than coated Dixon. Accordingly, using coated packing Sulzer requires fewer equilibrium steps to achieve 99 % purity of oxygen - 18 isotope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isotope of Oxygen-18
  • Distillation
  • Coated Packings
  • Height Equivalent to a Theoretical Plate