نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

در این پژوهش برای اندازه‌گیری شاریدگی نوترون­ های حرارتی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران، ترمولومینسانس حاصل از پرتوزاسازی 6Li  موجود در دزیمتر  TLD- 100استفاده شد. برای به دست آوردن پاسخ دزیمترها، نوترون­ های حرارتی قلب رآکتور تهران در گستره­ ی شاریدگی 1010 تا n/cm2  1016 تنظیم شد. در این روش، دز خودزای حاصل از پرتوزایی تریتیم که بعد از دوره­ ی کوتاه نگه­داری بین 1 تا 3 روز، درون دزیمتر به وجود آمده است، برای اندازه‌گیری شاریدگی نوترون­ های حرارتی استفاده شد. بعد از عملیات حرارتی ویژه روی دزیمتر و تثبیت پاسخ آن و اندازه‌گیری کاهش حساسیت، نمودار رابطه­ ی خطی بین شاریدگی نوترون و دز خودزا در  TLD- 100به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان­ دهنده­ ی بازه‌ی اندازه‌گیری بیش ­تر، هم­چنین وسعت بیش­تر دامنه ­ی بالای اندازه‌گیری شاریدگی نوترون­ های حرارتی نسبت به  600- TLD و وسعت بیش­تر دامنه­ ی پایین نسبت به 700- TLD است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Thermoluminescence Dosimeter TLD-100 to Measure Thermal Neutron Fluence by LiF Activation Method

نویسندگان [English]

  • F Torkzadeh 1
  • M chitsazan Moghadam 2
  • P Hossein Khani 2

چکیده [English]

: In this study, TL signal induced after activation of 6Li present in TlD-100 was applied in order to measure the thermal neutron fluence in the Tehran Research Reactor Core (TRRC). To obtain the TLD thermal neutron responses, the TRRC neutron fluences were set in the range of 1010 to 1016 n/cm2. With this technique, the self-dose as a consequence of 3H activity, which was raised after a relative short storage time of 1 to 3 days, was used to measure the thermal neutron fluence. After a special thermal treatment, aimed to stabilize the dosimeters and subsequent assessment of sensitivity reduction factors, a linear relationship between the neutron fluence and the induced self-dose was found in the TLD-100. The results showed an extended range for the thermal neutron fluence measurement by the TLD-100, an extended upper limit compared to the TLD-600, as well as, extended lower limit in comparison to the TLD-700.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal neutron fluence
  • Thermoluminescence
  • 6Li(n
  • a)3H reaction
  • TLD activation
[1] R.B.M. Sogbadji, B.J.B. Nyarko, E.H.K. Akaho, R.G. Abrefah, Determination of Neutron Fluxes and Spectrum Shaping Factors in Irradiation Sites of Ghana's Miniatures Neutron Source Reactor, World Journal of Nuclear Science and Technology, 1 (2011) 50-56.
 
[2] F. Torkzadeh, F. Manouchehri, Thermal neutron fluence measurement in a research reactor using Thermoluminescence dosimeter TLD-600, J. Radiol. Prot, 26 (2006) 97-103.
 
[3] F. Torkzadeh, F. Manouchehri, F. Yoosefi nejad, S. Baradaran, In-core thermal neutron fluence measurement by TLD-activation method, Nucl. Instr. Meth. 580 (2007) 1410-1413.
 
[4] S.I. Tanaka, Y. Futura, Usage of a Thermoluminescence dosimeter as a thermal neutron detector with high sensitivity, Nucl. Instr. Meth. 133 (1976) 485-499.
 
[5] E. Piesch, B. Burgkhardt, A. M. Sayed, Activation and Damage Effect in TLD-600 after Neutron Irradiation, Nucl. Instr. Meth. 157 (1978) 179-184.
 
[6] F. Torkzadeh, Neutronen dosimetrie mit LiF-thermoluminescence dosimeter, Diplomarbeit, Atominstitut d. Osterr. Uni (1994).
 
[7] Y.S. Horowitz, S. Freeman, A. Dubi, Limitations of the paired LiF TLD-600, 700 Technique for the Estimation of gamma Ray dose in mixed n-g Radiation fields: The Effect of the thermal Neutrons, Nucl. Instr. meth., 169 (1979) 317-320.