نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 84156-83111، اصفهان ـ ایران

چکیده

بتن­های سبک به علت پایین بودن وزن مخصوص­اشان از مقاومت کم­تری نسبت به سایر بتن­ها برخوردارند، این مقاله به بررسی اثر سیلیس الیافی نانو و میکرو و ماکروی استخراج شده از کانی مربوطه بر خصوصیت­های مکانیکی بتن سبک، شامل مقاومت فشاری و مقاومت کششی می­پردازد که به دلیل ریخت­شناسی­ای که دارند می­توانند در بهبود خواص پیش­گفته تأثیر داشته باشند. نتیجه­های به دست آمده نشان از بهبود خصوصیت­های مکانیکی بتن سبک به ازای استفاده از نانوسیلیس تا %4 وزن سیمان می­دهد. در اثر ترکیب نانو با میکرو سیلیس و تأثیر آن در خصوصیت مکانیکی بتن­ها مشخص شد که بالاترین مقاومت فشاری در  استفاده از %2 نانوسیلیس و %8 میکروسیلیس حاصل می­شود. ولی ترکیب نانوسیلیس با درصدهای بیش­تر از %8 میکروسیلیس باعث کاهش خواص مکانیکی نمونه می­شود. هم­چنین اختلاط ماکروسیلیس در بتن تا %25 باعث افزایش مقدار مقاومت­های کششی و فشاری می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of silica Fibers on the compressive strength and tensile strength of light concrete

نویسندگان [English]

  • P Khoshkalamyan
  • S.M Ghoreishi

چکیده [English]

In the feasibility studies used for the correct use of this side product, it was decided to investigate the effect of this substance in a light concrete.  Due to the low specific gravity, the lightweight concrete is less resistant compared to other concretes. So, in this study, the effect of nanocrystalline silica nano and micro and macro silica fibers, a mineral extracted on the mechanical properties of light concrete, including the compressive strength and tensile strength, were investigated. The results showed the improvement of the mechanical properties of the light concrete for the use of nano silica to 4% cement weight. By combining nanosilica with micro silica and its effect on the mechanical properties of concrete, we found that the highest compressive strength was in using 2% nano silica and 8% micro silica. However, the combination of the nano-silica with a percentage of more than 8% of micro silica reduced the mechanical properties of the sample. Also, the mixing of macro-silica in concrete up to 25% increased the tensile and compressive strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical properties
  • Light concrete
  • Silica fiber
  1. H. Irani, V. Rahmi and B. Hasani, In: National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran (civilica, 2011) pp 201-207 (In persian).

2. B.Y. Pekmezci, S. Akyuz, In: Optimum usage of a natural pozzolan for the maximum compressive strength of concrete(SD, Turkey, 2004) pp 2175-2179.

3. M. Nehdi, and S. Mindess, Optimization of high strength limestone filler cement mortars, Cement and concrete research. 26, 883 (1996).

4. P. Kumar Mehta, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, 4nd ed.( McGraw-Hill Education, Illinois, 2013).

5. L. Turanli, B. Uzal, F. Bektas, Effect of large amounts of natural pozzolan addition on properties of blended cements, Cement and Concrete Research. 35, 1106 (2005).

6. J.M. Chi, R. Huang, C.C. Yang, J.J. Chang, Effect of aggregate properties on the strength and stiffness of lightweight concrete, Cement and Concrete Composites, 25, 2, 197, (2003).

7. V. Novokshchenov and W. Whitcomb, How to Obtain High-Strength Concrete Using Low-Density Aggregate, Special Publication, 121, (1990).

8. João A Rossignolo, Marcos V.C Agnesini, Jerusa A Morais, Properties of high-performance LWAC for precast structures with Brazilian lightweight aggregates, Cement and Concrete Composites, 25, 1, 77 (2003).

9. Alaettin Kılıç, Cengiz Duran Atiş, Ergül Yaşar, Fatih Özcan, High-strength lightweight concrete made with scoria aggregate containing mineral admixtures, Cement and Concrete Research, 33, 10, 1595 (2003).

10. V.M. Malhotra, Properties of High-Strength, Lightweight Concrete Incorporating Fly Ash and Silica Fume. Special Publication, 121, 645 (1990).

11. C. Freeman, J.R. Wall, https://static1.squarespace. com/static/59c91fb8f7e0ab097112fbc4/t/5b06faa2f950b78f1bfaf72b/1527184034957/Improved_permeabilty_Chloride_Resistance.pdf.

12. N. Haque, and H. Al-Khaiat, Mat. Struct, Strength and durability of light weight concrete in hot marine exposure condition, Kluwer Academic Publishers, 32, 533, (1999), doi.org/10.1007/BF02481638.

13. V. Breugel, K. & Foo, W.L. & Abdullahi, Mohammed, Rapid chloride permeability test on lightweight concrete made with oil palm clincker, J Eng Res Appl, 1, 1863, (2011).

14. A. Qods, In: The effect of steel fibers on durability of lightweight concrete, (Civilica,Zahedan, 2009), pp. 1-6 ( inpersian).

15. M. Ranjbar, et al, Evaluation of durability of lightweight concrete containing expanded polystyrene beads (EPS) in destructive salt environment, (civilica, shiraz, 2010) pp. 22-30 (in  persian).

16. A. Ahmadi, M.R. Sohrabi, The effect of metaquaoline on mechanical properties and durability of lightweight concrete under aggressive environmental conditions, (civilica, sistan balochestan, 2011) pp. 43-51 (in Persian).

17. A. Ahmadvand, M.Sc. Thesis, Iran University of Science and Technology, 1997 (in Persian).

18. M.R. Yadoulahy, M.Sc. Thesis, Iran University of Science and Technology, 2001 (in Persian).

19. A.N. Rigi, M.Sc. Thesis, University of Sistan and Baluchestan, 2004 (in Persian).

20. A. Nasery, M.Sc. Thesis, University of Tehran, 2007 (in Persian).

21. Abbas M. Abd, Suhad M. Abd, Modelling the strength of lightweight foamed concrete using support vector machine (SVM), Case Studies in Construction Materials, 6, 8, (2017).

22. T. Tafaroj Fakour et al, Investigation of Lightweight Concrete Mixing Design Containing Microsilica and Nanosilica, (civiliva, khomeyn, 2010) pp. 126-132 (in Persian).