نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

چکیده

گرمالیانی پدیده ی شناخته‌شده‌ای است که در بسیاری از مواد جامد (عایق و نیمه‌رسانا) مشاهده می‌شود. با توجه به کاربردهای متنوع این پدیده، به دست آوردن روابط دقیقی که به‌درستی توصیف‌کننده‌ی آن باشند، ضرورت می‌یابد. دراین‌میان اثر فروکشی‌دمایی یکی از عوامل تأثیرگذار است. این اثر با افزایش دما و اهمیت یافتن احتمال بازترکیب غیر تابشی مشاهده می‌گردد. با افزایش آهنگ گرمادهی، دما و شدت بیشینه ی منحنی درخشش گرمالیانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به نحوی که دمای بیشینه افزایش و شدت بیشینه کاهش می یابد. در این پژوهش نحوه‌ی تغییرات منحنی درخشش گرمالیانی دزیمتر CaF2:Mn(TLD-400) به ازای مقادیر مختلف آهنگ گرمادهی موردبررسی قرارگرفته و با مشاهده‌ی اثر فروکشی‌دمایی برای این دزیمتر، پارامترهای آن به‌صورت eV3=W و 1027×1/2 C= از طریق برازش داده‌های تجربی با رابطه‌ی نظری مربوطه به‌دست‌آمده است. پارامترهای فروکشی گرمایی به دست آمده می تواند برای برازش منحنی های درخشش گرمالیانی تجربی با مدل های نظری برای تعیین پارامترهای سینتیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of thermal quenching parameters in CaF2:Mn(TLD-400) thermoluminescent dosimeter

نویسندگان [English]

  • somayyeh Harooni 1
  • Sakine Taheri- Hasanabad 1
  • Mostafa Zahedifar 1
  • Nahid Hajiloo 2

1 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, thermoluminescence is a known phenomenon that is observed in many solids (insulators and semiconductors). Given the different applications, it is necessary to obtain precise relationships that correctly describe this phenomenon. Meanwhile, the thermal quenching effect is one of the effective factors. This effect is observed with increasing temperature and the probability of non-radiative recombination. Also by increasing the heating rate, the maximum temperature and maximum intensity of the thermoluminescence glow curve are affected, such that the maximum temperature increases and the maximum intensity decrease. In this study, the variation of the thermoluminescence glow curve of CaF2:Mn(TLD-400) dosimeter has been investigated for different heating rates and after observing the thermal quenching effect for this dosimeter, the related parameters were determined as W=3eV and C =2.1×1027 through the fitting of experimental data with the associated theoretical equation. The obtained thermal quenching parameters can be used for fitting the experimental thermoluminescence glow curves to the theoretical models for determination of kinetic parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Thermal quenching
  • Heating rate
  • CaF2:Mn(TLD-400)