نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران،

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی

4 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

تهیه و تولید عوامل تسکین‌دهنده­‌ی درد استخوان برای بیمارانی که در مراحل نهایی سرطان قرار دارند، به طور روز افزونی در حال گسترش است. زولدرونیک اسید ](1-هیدروکسی-2-ایمیدازول-1-ایل- فسفونواتیل) فسفریک اسید مونو هیدرات[ نشان‌دار شده با 153Sm و 175Yb می‌­تواند به عنوان عوامل درمانی بالقوه جهت درمان تسکینی استخوان استفاده شود. در این مطالعه، کمپلکس‌های زولدرونیک اسید-153Sm و زولدرونیک اسید-175Yb با استفاده از لیگاند تجاری زولدرونیک اسید، به ترتیب 175YbCl3153SmCl3در دمای  600C تهیه شدند. 153SmCl3 و 175YbCl3از طریق تابش نوترون حرارتی (n. cm-2 .s-1  4*1013) به اکسید فلزی طبیعی به دست آمدند. خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس‌های زولدرونیک اسید-153Smو زولدرونیک اسید-175Ybبه روش RTLC و HPLC بررسی گردیدند. مطالعات پایداری در حضور سرم انسانی و تست اتصال به هیدروکسی آپاتیت انجام شدند (بیش از 97%). مطالعات توزیع بافتی در موش سوری برای کمپلکس‌های زولدرونیک اسید-153Sm و 175YbCl3 به مدت 2 تا 48 ساعت و برای کمپلکس زولدرونیک اسید-Yb175 و 3YbCl175 طی 2 تا 96 ساعت پس از تزریق انجام گردید. بیش‌ترین تجمع در بافت استخوانی برای زولدرونیک اسید-153Smحدود 4% بود که 48 ساعت پس از زمان تزریق به دست آمد. هم‌چنین برای زولدرونیک اسید-175Yb، بیش‌ترین مقدار تجمع در بافت استخوانی حدود 10% بود که 48 ساعت پس از زمان تزریق به دست آمد. با بررسی­‌های انجام شده برای هر دو کمپلکس، خلوص رادیوشیمیایی بالا و پایداری قابل قبول در حضور سرم انسانی به دست آمد. با این وجود، کمپلکس‌های تهیه شده در این پژوهش به دلیل جذب بیش از حد در کبد که احتمالاً به دلیل شکستن ساختار ترکیبات در بدن و رهاسازی فلز آزاد یا تولید کلوئیدهای ناخواسته برای بررسی‌های انسانی مناسب نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiolabeling and Biological Evaluation of 153Sm and 175Yb Zoledronic Acid Complexes

نویسندگان [English]

 • A.R Jalilian 1
 • A Aghanejad 2
 • A Bahrami Samani 3
 • N vahid far 4
 • S Moradkhani 2
 • M Erfani 2

چکیده [English]

: Production of bone pain palliation agents is developing increasingly for handling end-stage cancer patients. 153Sm and 175Yb labelled (1-hydroxy-2-imidazol-1-yl-phosphonoethyl) phosphoric acids can be used in bone pain palliation therapy. In this work, 153Sm and 175Yb labelled zoledronates were prepared using the commercial zoledronate ligand and 153SmCl3 and 175YbCl3 at 60ºC, respectively. 153Sm Cl3 and 175YbCl3 were obtained by thermal neutron irradiation (4×1013 n.cm-2s-1) of the natural metal oxide samples. The radiochemical purities were checked by the instant thin layer chromatography (ITLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) methods. The stability studies of the final preparations in the presence of human serum, as well as, hydroxyapatite (HA) binding test were performed (>97%). The biodistribution of 153Sm and 153Sm-zoledronate performed in 2-48 h and for 175Yb and the 175Yb-zoledronate performed in 2-96 h post injection in the Syrian mice. The maximum bone uptake for 153Sm-zoledronate was 4% (48 h), while for 175Yb-zoledronate it was 10% (48 h). The complexes demonstrated satisfactory stability in the presence of human serum and the final formulations. However, the complexes are not appropriate for human studies due to the high liver uptake, possibly due to release of free metal from the complex and/or colloid formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiolabeled zoledronic acid
 • 153Sm
 • 175Yb
 • Bone pain palliation agents
 • Biodistribution