نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده‌ی فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، صندوق پستی: 1993893973، تهران ـ ایران

2 پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران

3 پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

استفاده از منابع نوری همدوس برای ساخت دزیمترهای نوری بسیار مورد توجه است. دزیمترهای نوری بیش­تر برای کاربردهای پرتودرمانی مورد استفاده قرار گرفته و برای چنین کاربردهایی اطلاع از وابستگی دمایی ضریب شکست ماده مورد استفاده در قلب دزیمتر، اغلب آب، موردنیاز است. در این کار، با برپایی و استفاده از یک تداخل­سنج در محیط آزمایشگاه، وابستگی دمایی ضریب شکست آب اندازه­گیری شده است. نوع چیدمان مورد استفاده به تفصیل توصیف شده و روابط نظری موردنیاز برای تفسیر داده­های تجربی به­دست آمده است. مقایسه نتایج با داده­های تجربی پیشین نشان­دهنده­ی مطابقت مطلوب و صحت اندازه­گیری­ها است. نشان داده شده است که مدل چندجمله­ای مرتبه دوم را می­توان به خوبی برای تفسیر داده­های اندازه­گیری مورد استفاده قرار داد. نتایج ارایه شده در این مطالعه را می­توان برای کلیه کاربردهایی که در آن­ها اطلاع از وابستگی دمایی ضریب شکست آب پیش­نیاز است به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the temperature variation of refractive index of water by digital interferometry for manufacturing an optical dosimeter

نویسندگان [English]

  • S. Salimi Meidanshahi 1
  • M.R. Rashidian Vaziri 2
  • A.M. Beigzadeh 3
  • F. Shahshahani 1

1 Department of Physics, Alzahra University, P.O.Box: 1993893973, Tehran - Iran

2 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14399511-13, Tehran-Iran

3 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran - Iran

چکیده [English]

Using coherent light sources for manufacturing optical dosimeters is of considerable interest. Optical dosimeters are mostly employed for radiotherapy applications; where knowing the temperature dependency of refractive index of the used material in the core of dosimeter, often water, is required. In this work, by setting up and employing an interferometer in the laboratory, the temperature dependency of refractive index of water is measured. The setup is fully described and the required theoretical relations for interpreting the experimental data are developed. Comparing the results with the previous experimental data provided by other groups, demonstrats good compromise and confirms the accuracy of the measurements. It is shown that the second-order polynomial model can be efficiently used for interpreting the measurement data. The results of this study can be used in all those applications where knowing the temperature dependency of refractive index of water is a prerequisite

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical dosimetry
  • Water
  • Refractive index
  • Optical interferometer
 
1.              G. Haddadi, M.B. Haddadi, M. Vardian, Different Radiotherapy Methods: A Review. J. Fasa Univ. Med. Sci. 2, 235 (2013).
2.              A. Beigzadehet al. Double-exposure holographic interferometry for radiation dosimetry: A new developed model. Radiat. Meas. 119, 132 (2018).
3.              A. M. Beigzadeh, M. R. Rashidian Vaziri, F. Ziaie, Application of double-exposure digital holographic interferometry method for calculating the absorbed dose in poly(methyl methacrylate) environment. IJRSM  5, 51 (2017).
4.              A. Beigzadeh, M. R. Vaziri, F. Ziaie, Modelling of a holographic interferometry based calorimeter for radiation dosimetry. Nucl. Instrum. Meth. A 864, 40 (2017).
5.              E. Flores-Martinez, M.J. Malin, L.A. DeWerd, Development and characterization of an interferometer for calorimeter-based absorbed dose to water measurements in a medical linear accelerator. Rev. Sci. Instrum. 87, 114301 (2016).
6.              L. Hubley et al. Optical-Radiation-Calorimeter Refinement by Virtual-Sensitivity Analysis. Sensors 19, 1167 (2019).
7.              A. Cavan, J. Meyer, in: J. Phys. Conf. Ser. (IOP Publishing, 2013), pp. 012069.
8.              A. Cavan, J. Meyer, Digital holographic interferometry: A novel optical calorimetry technique for radiation dosimetry. Med. Phy. 41, 022102 (2014).
9.              H. Eisenberg, Equation for the refractive index of water. J. Chem. Phys. 43, 3887 (1965).
10.           P. Hariharan, Basics of interferometry.  2nd ed. (Elsevier, 2007).
11.           H. M. Dobbins, E. R. Peck, Change of refractive index of water as a function of temperature. JOSA 63, 318 (1973).
12.           I. Polyakova, The main silica phases and some of their properties. Glass: Selected Properties and Crystallization, 197 (2014).
13.           L. Tilton, J. Taylor, Refractive index and dispersion of distilled water for visible radiation, at temperatures 0 to 60 C. J. Res. Natl. Bur. Stand. 20, 419 (1938).
14.           S. D. H. Andéasson, S. E. Gttstaesson, N.-O. Halling, Measurement of the refractive index of transparent solids and fluids. JOSA 61, 595 (1971).