نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

شرکت کالا الکتریک، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1997-87135، کاشان- ایران

چکیده

واکنش‌پذیری زیاد ترکیب اورانیوم هگزافلوراید عامل تولید ناخالصی هیدروژن فلوراید در فرایند صنعت غنی­سازی می‌باشد. حضور این گاز مزاحم سبب برهم خوردن معادلات غنی­سازی اورانیم می‌گردد، به همین دلیل اندازه‌گیری گاز هیدروژن فلوراید در بافت اورانیم هگزا فلوراید به‌عنوان یکی از فاکتورهای مهم در صنعت غنی‌سازی، با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز صورت گرفته است. با استفاده از سیستم ورودی طراحی شده و سل گازی انعکاسی 10 متری، امکان آنالیز هیدروژن فلوراید در شرایطی بهتر از روش استاندارد ASTM میسر شد. کاهش چشم­گیر میزان مصرف اورانیم هگزافلوراید (به میزان 80 درصد)، حذف به‌کارگیری ازت مایع در آماده‌سازی نمونه، ساده‌سازی روش نمونه‌گیری، از نتایج بهینه‌سازی روش می‌باشد. از بین پنج استاندارد و مقررات بین­المللی موجود، ملاحظات استاندارد ISO/IEC 17025 مد نظر قرار گرفته و پارامترهای صحه‌گذاری از قبیل خطی‌بودن، صحت، دقت، حد تشخیص، حد اندازه‌گیری کمی و عدم قطعیت نتایج نیز برای تأثیر اثر خطاهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Hydrogen Fluoride in Uranium Hexafluoride by FTIR

نویسندگان [English]

  • E. Kazeman
  • M. Adineh
  • A. Khagezadeh
  • H. Shah mir Barzoki
  • V. Chegini

Kala Electric Co., AEOI, P.O.Box: 87135-1997, Kashan - Iran

چکیده [English]

High reactivity of uranium hexafluride compound is responsible for the impurity production of hydrogen fluoride in the enrichment industry process. The presence of this interference gas will disrupt uranium enrichment process. For this reason, measurement of hydrogen fluoride gas in uranium hexafluoride matrix as one of the important factors in the enrichment industry was carried out by FTIR spectrometry. Using of a new manifold system and a 10 m pathlength reflectance gas cell can lead to perform the analysis of hydrogen fluoride in the easier and more appropriate conditions than the ASTM method. The results obtained from the optimization of the present method are as flow: reduction of utilized UF6 (≈ 80%), elimination of liquid N2 for sample preparation, and simplification of sampling. Among the five standards and international regulations available, the ISO/IEC 17025 standard considerations is used, and verification parameters such as linearity, accuracy, precision, detection limit, quantization limit, and uncertainty of the results for the effect of the existing errors were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogen fluoride
  • Infrared spectrometry
  • Uranium hexafluoride
  • Validation
1.              J.H. Hu, D. Whithe, H.L. Johnston, The Heat Capacity, Heat of Fusion and Heat of Vaporization of Hydrogen Fluoride, J. Amer. Chem. Soc. 75, 1232 (1953).
2.              J.H. Simons, Fluorine Chemistry, 1st ed. (Academic Press Inc., New York, 1950).
3.              D.F. Smith, Infrared spectra analysis for hydrogen fluoride, Spectrochimica Acta 12, 224 (1958).
4.              H. Makihara, T. Ito, Centrifugal separation of Uranium isotopes in presence of light gas, J NUCL SCI TECHNOL, 26, 1023 (1989).
5.              A.M. Buswell, R.L. Maycock, W.H. Rodebush, Infrared Absorption Studies X. The Infrared Absorption of Hydrogen Fluoride in the Vapor State and in Solution in an Inert Solvent, J. Chem. Phys. 8, 362 (1940).
6.              C. Zhang, D. Freeman, Monte Carlo studied of Hydrogen Fluoride Clusters: Cluster size distribution in Hydrogen Fluoride vaper, J. Chem. Phys. 91, 2489 (1989).
7.              C.N. Banwell, Fundumentals of Molecular Spectroscopy, 3rd ed. (Tata McGraw-Hill Company, New Delhi, 1983).
8.              Aqueous Hydrofluoric Acid for Industrial Use- Sampling and Methods of Test. International Standard Organization (ISO) 3139-1976/A1-1980.
9.              Standard Test Method for the Analysis of Refrigerant 114, Plus Other Carbon-Containing and Fluorine-Containing Compounds in Uranium Hexafluoride via Fourier-Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy), ASTM C-1441.
10.           International Standardization Organization (ISO) Guide 43-1.