نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 53153-87317، کاشان- ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 53153-87317، کاشان- ایران

3 پژوهشکده‌ کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 14155-1339، تهران- ایران

چکیده

گرمالیانی پدیده‌­ی شناخته ‌شده‌ای است که در بسیاری از مواد جامد (عایق و نیمه‌رسانا) مشاهده می‌شود. با توجه به کاربردهای متنوع این پدیده، به ­دست آوردن روابط دقیقی که به‌درستی توصیف‌کننده‌ی آن باشند، ضرورت می‌یابد. دراین‌میان اثر فروکشی ‌دمایی یکی از عوامل تأثیرگذار است. این اثر با افزایش دما و اهمیت یافتن احتمال بازترکیب غیر تابشی مشاهده می‌گردد. با افزایش آهنگ گرمادهی، دما و شدت بیشینه‌­ی منحنی درخشش گرمالیانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به ­نحوی که دمای بیشینه افزایش و شدت بیشینه کاهش می­‌یابد. در این پژوهش نحوه‌ی تغییرات منحنی درخشش گرمالیانی دزیمتر (400:Mn(TLD-2 CaFبه ازای مقادیر مختلف آهنگ گرمادهی مورد بررسی قرار گرفته و با مشاهده‌ی اثر فروکشی ‌دمایی برای این دزیمتر، پارامترهای آن به‌صورت  eV3=W و 1027×1/2 C=از طریق برازش داده‌های تجربی با رابطه‌ی نظری مربوطه به‌دست ‌آمده است. پارامترهای فروکشی گرمایی به دست آمده می‌­تواند برای برازش منحنی­‌های درخشش گرمالیانی تجربی با مدل‌­های نظری برای تعیین پارامترهای سینتیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of thermal quenching parameters in CaF2: Mn(TLD-400) thermoluminescent dosimeter

نویسندگان [English]

  • S. Taheri- Hasanabad 1
  • S. Harooni 1
  • M. Zahedifar 1 2
  • N. Hajiloo 3

1 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, P.O.Box: 87317-53153, Kashan – Iran

2 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, P.O.Box: 87317-53153, Kashan – Iran

3 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 1339-14155, Tehran - Iran

چکیده [English]

Nowadays, thermoluminescence is a known phenomenon that is observed in many solids (insulators and semiconductors). Given the various applications, it is necessary to acquire accurate relationships that correctly describe this phenomenon. Meanwhile, the thermal quenching effect is one of the effective factors. This effect, is observed with both increasing temperature and the probability of non-radiative recombination. Also, by increasing the heating rate, the maximum temperature and maximum intensity of the thermoluminescence glow curve are affected,in a way that the maximum temperature increases, and the maximum intensity decrease. In this study, the variation of the thermoluminescence glow curve of CaF2: Mn(TLD-400)dosimeter has been investigated for different heating rates. This way, after observing the thermal quenching effect for this dosimeter, the related parameters were determined as W=3eV and C =2.1×1027 through the fitting of experimental data with the associated theoretical equation. The obtained thermal quenching parameters can be used for fitting the experimental thermoluminescence glow curves to the theoretical models to determine the kinetic parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Thermal quenching
  • Heating rate
  • CaF2:Mn(TLD-400)
1. A. Kadari, D. Kadri, New numerical model for thermal quenching mechanism in quartz based on two-stage thermal stimulation of thermoluminescence model, Arab. J. Chem., 8(6), 798-802 (2015).
 
2. V.E. Kafadar, Thermal quenching of thermoluminescence in TLD-200, TLD-300 and TLD-400 after β-irradiation, Physica B, 406(3), 537-540 (2011).
 
3. C. Furetta, Handbook of thermoluminescence, World Scientific, (2010).
 
4. A.S. Pradhan, Effect of heating rate on the response of CaF2:Cu, CaF2:Tm, CaF2:Dy and CaF2:Mn, Radiat. Prot. Dosim., 100, 289-292 (2002).
 
5. M.S. Akselrod, et al, Thermal quenching of F-center luminescence in Al2O3:C, J. Appl. Phys., 84(6), 3364-3373 (1998).
 
6. S. Harooni, M. Zahedifar, Z. Ahmadian, Determination of thermal quenching parameters of TLD-100 dosimeter, Iran. J. Radiat. Safety and Meas., 5(1), 29-34 (2017) (In Persian). 
 
7. P.D. Sahare, M. Singh, P. Kumar, Effect of annealing and impurity concentration on the TL characteristics of nanocrystalline Mn-doped CaF2, Radiat. Meas., 80, 29-37 (2015).
 
8. H. Tavakoli-Anbaran, O.L. Ahmadi, Investigation of bone tissue heterogeneity on the distribution of the dose of brachytherapy source Pd103 MED3633 model using the Monte Carlo method, Iran. J. Radiat. Safety and Meas., 4(1), 25-34 (2016) (In Persian).
 
9. W.C. Tsai, S.H. Jiang, The attenuation of thermoluminescence light in TLD-400, Radiat. Meas., 107, 87-93 (2017).
 
10. R. Chen, S.W.S. McKeever, Theory of thermoluminescence and related phenomena, World Scientific, (1997).
 
11. S.W.S. McKeever, Thermoluminescence of solids, Cambridge University Press, (1985).
 
12. H.G. Balian, N.W. Eddy, Figure of merit (FOM), and improved criterion over the normalized chi-squared test for assessing goodness of fit of gamma ray spectra peaks, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., 145, 389-395 (1977).