نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ایلام

2 هیات علمی دانشگاه تبریز

3 گروه فیزیک ، دانشکده فیزیک، دانشگاه ایلام، ایلام- ایران

10.24200/nst.2021.804.1543

چکیده

در این مقاله، هامیلتونین مدل بوهر- ماتلسون برای محاسبۀ ترازهای انرژی و همچنین سطوح انرژی هسته Hg190 در نقطه بحرانی (5)Z حل گردید. از پتانسیل مورس برای قسمت شعاعی استفاده شده و قسمت زاویه ای نیز با پتانسیل نوسانگر هماهنگ حل گردید. از روش تکرار مجانبی برای حل معادله و تعیین ثابتها در مقایسه با اطلاعات تجربی استفاده شده است. پیش بینی های این مطالعه با نتایج حاصل از حل معادلۀ بوهر در نقطۀ بحرانی با استفاده از چاه پتانسیل نامتناهی برای بخش شعاعی و همچنین با پیش بینی های حد دینامیکی (6)O مدل برهمکنش بوزونی، مقایسه شده است. افزایش دقت پیش بینی ها با استفاده از پتانسیل مورس برای ترازهای انرژی در باندهای برانگیخته مشهود می باشد. همچنین تطابق بین پیش بینی های حاصل از این پتانسیل با نتایج مدل دینامیکی (6)O بسیار بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solution of Bohr Hamiltonian in the Z(5) critical point by using Morse potential for 190-Hg nucleus

نویسندگان [English]

  • masoud sayedi 1
  • hadi sabri 2
  • Rouhollah Gholami 3

2 faculty of Tabriz university

3 Department of Physics, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

In this paper, the Hamiltonian of Bohr-Mottelson model was solved to determine the energy levels and also energy surfaces of 190Hg nucleus in the Z(5) critical point. The Morse and Harmonic oscillator potentials are used for radial and angular parts of Hamiltonian, respectively. The asymptotic iteration method is used to solve radial equation and the constants of model are extracted in comparison with experimental data. The results are compared with the predictions of previous studies which solved Bohr-Hamiltonian in this critical point with using infinite well potential for radial part and also the predictions of O(6) dynamical limit of interacting boson model. Significant improvements are yield with using Morse potential in determination of energy levels of excited energy bands. Also, the results of this potential show more corresponding with the predictions of O(6) dynamical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bohr-Mottelson model
  • shape- phase transition
  • critical point
  • Electric quadrupole transition rates
  • Morse potential
  • Bands of energy