نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی14395-836 ، تهران- ایران

3 عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

10.24200/nst.2020.486.1331

چکیده

به سبب خواص تشخیصی و درمانی برجسته نانوذرات طلا و رادیونوکلید گالیوم-68، جهت رسانش هدفمند این رادیو نوکلید به اندام های هدف، این رادیونوکلید بر روی میزبان نانو عاملدار شده با تیوگلیکولیک اسید تثبیت شد. مراحل کنترل کیفی دقیق و آزمایش هایی نظیرRTLC، TEM، PET scan و اندازه گیری مقدار مواد رادیواکتیودر بافت با آشکار ساز HPGe جهت اندازه گیری دقیق رفتارهای این نانوذات نشاندار در محیط آزمایشگاه و درون بدن حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. اطلاعات بیولوژیکی نانو ذرات نشاندار حاکی از تغییر عملکرد مکانیسم دفع (افزایش مثبت دفع کلیوی) و دسترسی کامل نانوذرات به تمامی اندامهای حیاتی حیوانات آزمایشگاهی بود. با در نظر گرفتن ویژگی‌های فارماکوکینتیکی متمایز نانو ذرات طلای نشاندار نظیر توزیع مناسب در بدن، دفع سریع، پایداری ساختاری مناسب، و گردش مناسب در بدن از طریق خون، این نانوذرات نشاندار را می توان به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه و مناسب در تصویر برداری هسته ای PET جهت مقاصد تشخیصی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

68Ga-Radiolabeling and biodistribution study of thioglycolic acid-functionalized gold nanoparticles: introducing a novel diagnostic PET agent

نویسندگان [English]

  • Parviz Ashtari 1
  • Seyed Yousef Fazaeli Hoseini nezhad 2
  • mohammadreza kardan 3

1 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Box 14395-836, Tehran, Iran

3 Facultyb member

چکیده [English]

Due to fascinating theranostic properties of Gold - nano particles and Ga - 68 radionuclide, 68Ga was grafted on thio glycolic acid (TGA - functionalized nano host, in order to targeted delivery of the radio nuclide to targeted organs. In order to evaluate the behavior of this labeled nano particles in vitro and in vivo experiments, including RTLC , TEM , PET-Scan, measurement radioactivity of tissues with HPGe detector, experiments and precise quality control exams were done as well. Biological information of the nano particles shows outstanding changes in excretion mechanism (increasing urinary tract excretion ) and complete transfer of nano particles to all vital organs of the rodents. Regarding to outstanding pharmaco kinetics properties of these labeled gold nano particles such as proper bio distribution, fast excretion, high structural stability, proper blood circulation these labeled nano particles can be introduced as a potential candidate for diagnostic PET nuclear imaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ga-68 radionuclide
  • Biodistribution
  • Gold Nanoparticles
  • thioglycolic acid