نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی14395-836 ، تهران- ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

4 رییس پژوهشکده رآکتور و ایمنی هسته ای

5 گروه کاربرد های راکتور/پژوهشکده ایمنی و راکتور/پژوهشکده علوم و فنون هسته ای/سازمان انرژی اتمی

6 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران-ایران

10.24200/nst.2020.579.1393

چکیده

تأثیر تثبیت رادیو ایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیس عامل دار شده بر روی توزیع بیولوژیکی این رادیوایزوتوپ در مقایسه با نانوذرات طلای خالص مورد بررسی قرار گرفت. رادیوایزوتوپ طلا با استفاده از بمباران نوترونی طلای فلزی بسیار خالص تهیه شده است. رادیوایزوتوپ آماده شده از طریق لیگاند رابط روی نانوذرات سیلیکا پوشش داده شد. توزیع بیولوژیکی نشان می دهد که آب دوستی نانو ذرات سیلیکا 198Au @ MCM-41 بالا می باشد و از طریق تصاویر SPECT و اندازه گیری ID / g٪ ، مشخص شد که دفع نانوذرات رادیو اکتیو 198Au @ MCM-41 از بدن در مقایسه با نانوذرات خالص طلا بسیار سریعتر می شود. در مقایسه با نانوذرات خالص طلا ، دفع کلیوی بالا و جذب کمتر در کبد اثرات پرتویی ناخواسته و بد نانوذرات را کاهش داده است. نانوکامپوزیت 198Au @ MCM-41 به طور بالقوه می تواند در تشخیص و درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of gold-198 radioisotope and evaluation of the effect of grafting of 198Au on functionalized silica nanoparticles on its biodistribution: introducing a new theranostic agent

نویسندگان [English]

  • Seyed Yousef Fazaeli Hoseini nezhad 1
  • ariam rasekholghol 2
  • shahram moradi 2
  • Parviz Ashtari 3
  • mohamadreza kardan 4
  • Atieh Jozvaziri 5
  • Shahzad Feizi 6

1 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Box 14395-836, Tehran, Iran

2 Department of chemistry, Tehran north branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

4 دکتر

5 NSTRI

6 Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The influence of grafting of 198Au radioisotope on functionalized silica nanoparticles on the biodistribution of this radioisotope compare to pure gold nanoparticles was investigated. The Au radioisotope was prepared using neutronic bombardment of a highly pure metallic gold. The prepared radioisotope was coated on a silica through an interface ligand. The biodistribution suggested that the hydrophilicity of the 198Au@MCM-41 nanosilica compare to pure gold nanoparticles was higher. Through the SPECT images and %ID/g measurement, it was found that the excretion of radiotracer from the body compare to pure gold nanoparticles became faster. The Au@MCM-41 nanocomposite could potentially be used in diagnosis and therapy of cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 198Au- radioisotope
  • Biodistribution
  • Silica nanoparticles