نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

10.24200/nst.2021.673.1468

چکیده

در این کار، معادله زاخاروف-کوزنتسف بورگر برای امواج ضربه غبار-یون-صوتی در پلاسمای غبار چهار مولفه‌ای در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از روش اختلال کاهشی استاندارد و مدل هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. محیط پلاسمای مورد بررسی، بدون برخورد و شامل الکترون‌ها و پوزیترون‌های بدون اینرسی با تابع توزیع فرمی-دیراک، یون‌های سرد کلاسیکی و ذرات غبار با بار منفی متغیر می‌باشد. با در نظرگیری یک میدان مغناطیسی خارجی در جهت دلخواه، رفتار امواج ضربه غبار –یون- صوتی با تغییر عبارت مربوط به پتانسیل بوهم ( H) ، عبارت مربوط به شدت میدان مغناطیسی( ) ، چگالی ذرات غبار(d) ، کسینوس جهت‌گیری میدان مغناطیسی( l) و ویسکوزیته یون‌ها ( )، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌های انجام شده می‌تواند برای مطالعه مکانیزم فیزیکی انتشار امواج غیرخطی ضربه غبار-یون-صوتی در آزمایشگاه و پلاسمای فضایی یا هرکجا که الکترون‌ها و پوزیترون‌های کوانتومی و ذرات غبار وجود داشته باشند، مفید واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dust-ion Acoustic Shock Wave in Four-component Magnetized Dusty Plasma

نویسنده [English]

  • Maryam Ghasemloo

Department of physics, yadegar_e_Imam Khimeini ( RAH) shahr e rey branch, islamic azad university , tehran, iran

چکیده [English]

The Zakharov-Kuznetsov-Burgers (ZKB) equation for the Dust Ion Acoustic (DIA) Shock
waves in four-component magnetized dusty plasma using standard reductive perturbation technique and hydrodynamics model have been theoretically investigated. Plasma medium is collision less and contains inertia less Fermi-Dirac distributed electrons and positrons, cold classical ions and negative dust grains, which are affected by dust charge variations. By considering an external magnetic field in the desired direction, It can be seen that the specifications of DIA shock waves are significantly affected by the quantum Bohm potential term ( H), magnetic field strength ( ), dust concentration ( d), direction cosines(l ),and viscosity of ions( ).The results of the present research can be useful for studying the physical mechanism of nonlinear propagation of DIA shock waves in laboratory and space plasmas where quantum electrons and positrons, dust particles and ions can exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zakharov–Kuznetsov–Burgers equation (ZKB)
  • Dust-ion-acoustic shock waves
  • Fermi-Dirac distribution function