نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

10.24200/nst.2020.589.1402

چکیده

مصرف سبزیجات تازه نقش مهمی در ارتقای سلامتی افراد جامعه و پیشگیری از بیماری‌های مختلف دارد. اگرچه، این محصولات مفید ناقلی مناسب برای انتقال باکتری-ها، انگل‌ها و ویروس‌های بیماری‌زا به انسان هستند. ماندگاری این محصولات به‌صورت تازه بسیار محدود است و حداکثر پس از سه روز، در شرایط یخچالی قابلیت مصرف خود را از دست داده و به توده‌ای از ضایعات تبدیل می‌شوند. پرتوتابی می‌تواند یک تیمار عملی برای اطمینان از ایمنی و افزایش ماندگاری سبزیجات تازه و امکان صادرات آن‌ها به بازراهای بین‌المللی باشد. در این پژوهش اثرات دُزهای پرتودهی گاما 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 کیلوگری بر کیفیت میکروبی و ایمنی تره و جعفری تازه نگهداری شده در دو دمای °C 25 و 4 بررسی شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های نگهداری شده در دمای °C 25 به علت بار میکروبی بالا در همان دو روز اول از چرخه مطالعه حذف شدند. در نمونه‌های پرتودهی تا روز 8 روند کاهش بارمیکروبی وابسته به دُز مشاهده شد. باکتری‌های بیماری‌زای غذایی E.coli وStaphylococcus aureus ، هم فقط در نمونه‌های شاهد و kGy 25/0 حضور داشتند. بنابراین با توجه به نتایج قابل پذیرش از نظر ایمنی میکروبی و حسی و چشایی، در صنعت فرآوری سبزی، پرتودهی 5/0 کیلوگری همراه با نگهداری یخچالی می‌تواند در افزایش ماندگاری تره و جعفری تازه درحدود 8 روز و کاهش ضایعات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Gamma Irradiation on Microbial and Sensory Properties of Fresh Leek and Parsley

چکیده [English]

The consumption of fresh fruits and vegetables plays an important role in promoting the health of the general public and preventing from various diseases. However, these useful products can be a good carrier for transmission of bacteria, parasites and pathogens to humans. Shelf life of these products is very limited and, after three days of storage under refrigerated conditions, they will lose their consumption and will change to a bulk of food waste. Irradiation can be a practical treatment to ensure safety and increase the shelf-life of fresh vegetables, and create the possibility of exporting them to international markets. In this study, the effects of irradiation doses at 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 kGy on microbial quality and safety of fresh leek and parsely vegetables preserved 25 and 4 °C were investigated. The results of this study showed that the samples which were stored at 25°C due to high microbial load in the first two days were removed of the study cycle. In irradiated samples, until the eighth day, a dose-dependent reduction of microbial load was observed. Foodborne pathogenic bacteria including E.coli and Staphylococcus aureus were present only in control and 0.25 kGy irradiated samples. Therefore, considering acceptable results in terms of microbial safety and sensory assays, in fresh leafy vegetables processing industry, gamma irradiation at dose of 0.5 kGy with keeping at 4 °C, can enhance shelf life up to 8 days and decrease wastes of vegetables including leek, parsley, dill and savory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Irradiation
  • Leek
  • Parsley
  • Microbial
  • Sensory