نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران

3 پژوهشکده کاربرد پرتوها. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2020.665.1461

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل کیفی دستگاههای پرتودرمانی و امکان تعیین توزیع سه بعدی دز توسط دزیمتر ژل فریک آگاروز، این دزیمتر برپایه محلول سولفات فروس و ژل آگاروز تهیه شد. پاسخ دزیمترهای ژل فریک آگاروز آماده‌شده تحت تابش گاما تا دز جذبی Gy 20 بررسی شدند. دزیمترهای تهیه شده به روش طیف‌سنجی ارزیابی شدند. با توجه به اثر غلظت عوامل تشکیل‌دهنده بر پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز، ترکیب‌های مختلف برای رسیدن به حساسیت بهتر و تکرارپذیری بررسی شدند. در این راستا، پاسخ نمونه‌های دزیمتر در غلظت‌های مختلف یون فروس، اسید سولفوریک و نشانگر ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند دزیمتر ژل فریک آگاروز تهیه شده تا Gy 20 رفتار خطی دارد. همچنین بهترین ترکیب دزیمتر ژل فریک آگاروز با حساسیت و پایداری بالای دزیمتر به صورت mM 2/0 فروس، mM 25 اسید سولفوریک و mM 15/0 زایلنول تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the response of Fricke Agarose gel dosimeters (FAX)

نویسندگان [English]

  • Elham Edalatkhah 1
  • Peiman Rezaeian 2
  • Sedighe kashian 3

1 NSTRI

2 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O. Box: 11365-3486, Tehran, Tehran, Iran

3 NSTRI

چکیده [English]

Considering the importance of quality control of radiotherapy systems and 3D dose mapping possibility done with a Fricke agarose gel dosimeter, this dosimeter based on ferrous solution and agarose gel was prepared. Response of the prepared Fricke gel dosimeters were investigated under gamma irradiation with dose range up to 20 Gy.
With respect to effect of the gel dosimeter constituent’s concentration on the response of the dosimeter, different compositions were surveyed for better sensitivity and repeatability. So, the responses were evaluated for different concentrations of ferrous ion, sulphuric acid and the indicator. We found that the Fricke agarose gel dosimeter has a linear behavior up to 20 Gy. In addition, the best composition of Fricke agarose gel dosimeter with high sensitivity and stability was determined to be 0.2 mM ferrous, 25 mM sulphuric acid and 0.15 mM Xylenol orange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fricke gel dosimeter
  • Agarose
  • Absorption spectrum
  • Dose response curve