نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2021.658.1456

چکیده

یکی از روش‌های مفید برای اندازه‌گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور هسته‌ای، آزمایش چشمه نوترون پالسی است. نظر به آن‌که کد محاسباتی MCNPX بر پایه‌ی روش مونت‌کارلو بنا نهاده شده است، این کد قادر است رفتار تابع زمان ذرات را در سامانه‌های ایستا تعقیب نماید. از این قابلیت در این تحقیق استفاده شده و آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب راکتور تحقیقاتی تهران شبیه‌سازی شده است. برای این منظور، سامانه‌ی قلب راکتور تحقیقاتی تهران در حالت‌های مختلف زیربحرانی با استفاده از روش فوق بررسی و در هر حالت ثابت واپاشی نوترون آنی تخمین زده شد. به این ترتیب، با استفاده از ثابت واپاشی نوترون آنی قلب راکتور، پارامترهای سینتیک قلب راکتور نیز محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده دارای تطابق خوبی در مقایسه با نتایج گزارش شده در مراجع می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Pulsed Neutron Source Experiment in Tehran Research Reactor Core (TRR)

نویسنده [English]

  • Mohammad Arkani

Assistant Professor Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)

چکیده [English]

One of useful methods for measurement of prompt neutron decay constant in a nuclear reactor core, is pulsed neutron source experiment. As MCNP code is based on Monte Carlo method, this code is able to track the time dependent behavior of the particles in static systems. In this research, this capability is utilized and pulsed neutron source experiment in Tehran research reactor (TRR) core is simulated. For this purpose, the system of TRR core at different subcritical states is investigated and prompt neutron decay constant is estimated at each state. Therefore, kinetic parameters of the reactor core are also calculated utilizing the prompt neutron decay constant of the core. Calculated values are in good agreement with the other results reported in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prompt Neutron Decay Constant
  • Pulsed neutron source experiment
  • MCNPX Code
  • Reactor core kinetic parameter