نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

10.24200/nst.2021.719.1488

چکیده

یکی از روش‌های مؤثر در درمان سرطان تیروئید، یُددرمانی است که در آن بعد از عمل جراحی تیروئیدکتومی و یا برداشت بافت تیروئید، به منظور کنترل رشد تومور و جلوگیری از علائم ثانویه بعد از جراحی ید 131 به صورت خوراکی، برای بیماران تجویز می‌شود. همچنین با توجه به دُزی که یُد پرتوزای جذب شده در سلول‌های سرطانی ایجاد شده در ناحیه تیروئید، به فضای اطراف می‌دهد، ممکن است عوارض زیادی برای اطرافیان بیمار داشته باشد، که در این پژوهش در مرکز یُد‌درمانی درمانگاه افشار یزد، با استفاده از دُزیمترهای گرمالیانی TLD-100 مقدار میانگین دُز جذبی ناحیه تیروئید روی سطح پوست بعد از 24 ساعت برای دریافت 100 الی 150 میلی‌کوری یُد 131 و دُز جذبی عُمقی تیروئید در فاصله 7 سانتی‌متری از پوست که شامل تیروئید و بافت نرم اطراف آن می‌شود به ترتیب 993/388و 155/379 سانتی‌گری و بعد از 48 ساعت به ترتیب 643/350 و 124/343 محاسبه شد و دُز اندازه‌گیری شده در اطراف بیمار و در فاصله‌های 1 تا 3 متری از آنها در طول مدت 24 الی 48 ساعت بستری در این مرکز بعد از دریافت یُد پرتوزا به طور میانگین 93/30 سانتی‌گری است که در مقایسه با استانداردهای تعیین شده احتمال خطر برای اطرافیان بیمار زیاد است. طبق نتایج پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده است، سن و جنسیت در بروز این بیماری خیلی مؤثر بوده و همچنین شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است. لذا پیشنهاد می‌شود که، تحقیقاتی در زمینه عوامل ژنتیکی و بیماری‌های زمینه‌ای شایع در هر منطقه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of superficial and deep absorption dose of 131 radioactive iodine in the patient's thyroid and around the patient after thyroid tissue surgery or thyroidectomy using thermoluminescence dosimeter

نویسنده [English]

  • Mohammadali Shafaei

Department of Physics, Faculty of science, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

One of the most effective methods in the treatment of thyroid cancer is iodine therapy in which patients are prescribed orally after thyroidectomy or thyroid tissue resection to control tumor growth and prevent secondary symptoms after iodine surgery. Also, due to the dose of radioactive iodine absorbed by cancer cells in the thyroid gland, it may have many side effects for those around the patient, which in this study in the radiotherapy center of Afshar Clinic in Yazd, using germanium dosimeters TLD-100 is the average absorbed dose of thyroid area on the skin surface after 24 hours to receive 100 to 150 mg of iodine 131 and the deep absorbed dose of thyroid at a distance of 7 cm from the skin, which includes the thyroid and surrounding soft tissue, respectively 388.933 and 379.155 cGy and after 48 hours were calculated 350.643 and 344.124 cGy, respectively, and the measured dose was around the patient and at distances of 1 to 3 meters from them during 24 to 48 hours of hospitalization after Radiation iodine intake is on average 30.93 cGy, which is a high risk for those around the patient compared to the set standards. According to the results of studies that have been done so far, age and gender are very effective in the incidence of this disease and also its prevalence is higher in women than men. Therefore, it is suggested that research be conducted on genetic factors and common underlying diseases in each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyroid radio iodine therapy
  • Dosimetry
  • Thyroid cancer,
  • Iod 131,
  • Thermoluminescence Dosimetry (TLD)