نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1498-31465 ،کرج- ایران

10.24200/nst.2021.894.1606

چکیده

القای ماده‌زایی در ماهیان خاویاری، دارای ارزش زیادی است، لذا هدف از انجام این پژوهش القای ماده‌زایی در تاسماهی شیپ ( Acipenser nudiventris) به وسیله پرتوتابی گاما به اسپرم هترولوگ ماهی قره‌برون( Acipenser persicus) بود. در ابتدا استحصال اسپرم انجام، و در مرحله بعد پرتوتابی با دزهای45/0، 6/0، 75/0، 9/0 و 05/1 کیلوگری انجام شد. سپس از ماهی مولد‌ماده تخمک استحصال و لقاح در گروه‌هایی به صورت جداگانه انجام و از شوک سرمایی برای القای پلوئیدی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شاهد (لقاح اسپرم و تخمک معمولی ماهی شیپ)، هیبرید (لقاح اسپرم معمولی قره‌برون و تخمک معمولی ماهی شیپ)، هاپلوئید (لقاح اسپرم پرتوخورده قره‌برون و تخمک معمولی ماهی شیپ)، و تریپلوئید (لقاح اسپرم و تخمک معمولی ماهی شیپ با شوک حرارتی)، در نظر گرفته شدند. تخم-ها‎ی‎ لقاح یافته تا زمان تفریخ به انکوباتور انتقال داده شدند و درصد لقاح و تفریخ پس از طی دوره تکاملی در انکوباسیون محاسبه شد. استخراج DNA از لارو گروه‌های مختلف انجام و درصد موفقیت ماده‌زایی با استفاده از مارکرهای میکروستلایت Afu9و Afu68 انجام شد. نتایج نشان داد که گروه 9/0 کیلو گری میزان لقاح و تفریخ بیشتری داشته است (05/0>(P. سنجش وراثت نشان داد که ماده‌زایی در گروه‌های مختلف با موفقیت انجام شده است. با توجه به این نتایج می‌توان جمع-بندی کرد که ماده‌زایی در این ماهی به طور موفقیت‌آمیزی انجام شده است و با توجه بازده بالاتر دز 9/0 کیلوگری پرتو گاما به عنوان دز پیشنهادی برای ماده‌زایی در این گونه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of nuclear technology in the maternal inheritance of ship sturgeon (Acipenser nudiventris)

نویسندگان [English]

  • gholamreza Shahhosseini
  • Alireza Neissi

Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 31465-1498, Karaj - Iran

چکیده [English]

The induction of gynogenesis in sturgeon is important, Therefore, the aim of this study was gynogenesis inducing in Ship sturgeon Acipenser nudiventris by gamma radiation to the heterologous sperm of Persian sturgeon Acipenser persicus. At first, sperm was extracted, and in the next stage, irradiation was performed with doses of 0.45, 0.6, 0.75, 0.9, and 1.05 kGy. Then oocytes were obtained from fish and fertilized by different dosages of irradiated sperms and cold shock was used to ploidy inducing. Control group (fertilization of normal sperm and oocytes), hybrid (fertilization of normal Persian sturgeon sperm and ship sturgeon oocytes), haploid (fertilization of irradiated sperm and normal ship oocytes), and triploid (fertilization of ship sperm and oocytes with cold temperature shock) were considered. The fertilized eggs were transferred to the incubator until hatching and the percentage of fertilization and hatching was calculated after the evolutionary period in the incubation. DNA was extracted from different groups of larvae and the success rate of inoculation was determined using Afu9 and Afu68 microsatellite markers. The results showed that the 0.9 kGy group had a higher rate of fertilization and hatching (P <0.05). Inheritance assessment showed that gynogenesis was performed successfully in different groups. It can be concluded that gynogenesis in this fish has been done successfully and due to the higher efficiency, 0.9 kGy dose, it was recommended for this species gynogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheep sturgeon
  • maternal inheritance
  • gamma-ray
  • Afu9 and Afu68 sequences