نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران

2 پژوهشکده‌ی‌ راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

چکیده

به سبب خواص تشخیصی و درمانی برجسته نانوذرات طلا و هسته پرتوزای گالیم-68، جهت رسانش هدفمند این هسته پرتوزا به اندام­های هدف، این هسته پرتوزا بر روی میزبان نانو عامل­دار شده با تیوگلیکولیک اسید تثبیت شد. مراحل کنترل کیفی دقیق و آزمایش­هایی نظیر RTLC، TEM، PET scan و اندازه­گیری مقدار مواد رادیواکتیودر بافت با آشکارساز HPGe جهت اندازه­گیری دقیق رفتارهای این نانوذرات نشان­دار در محیط آزمایشگاه و درون بدن حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. اطلاعات زیستی نانو ذرات نشان­دار حاکی از تغییر عملکرد مکانیسم دفع (افزایش مثبت دفع کلیوی) و دسترسی کامل نانوذرات به تمامی اندام­های حیاتی حیوانات آزمایشگاهی بود. با در نظرگرفتن ویژگی‌های فارماکوکینتیکی متمایز نانو ذرات طلای نشان­دار نظیر توزیع مناسب در بدن، دفع سریع، پایداری ساختاری مناسب، و گردش مناسب در بدن از طریق خون، این نانوذرات نشان­دار را می­توان به­عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه و مناسب در تصویر­برداری هسته­ای PET جهت مقاصد تشخیصی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

68Ga-radiolabeling and biodistribution study of thioglycolic acid-functionalized gold nanoparticles: introducing a novel diagnostic PET agent

نویسندگان [English]

  • P. Ashtari 1
  • S.Y. Fazaeli Hoseini Nejad 1
  • M. Kardan 2

1 Application Radiation Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran-Iran

2 Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 14155-1339, Tehran - Iran

چکیده [English]

Due to fascinating theranostic properties of Gold-nanoparticles and Ga-68 radionuclide, 68Ga was grafted on thioglycolic acid (TGA)-functionalized nano host, in order to target the delivery of the radionuclide to targeted organs. In order to have precise evaluation of the behavior of the labeled nano particles in in-vitro and in-vivo experiments, measurement of the radioactivity in tissue with HPGe detector, and precise quality control tests including RTLC, TEM, PET-Scan, were done as well. Biological information of the nano particles shows outstanding changes in excretion mechanism (increasing urinary tract excretion) and complete transfer of nanoparticles to all vital organs of the rodents. Regarding to the outstanding pharmacokinetics properties of these labeled gold nanoparticles such as proper biodistribution, fast excretion, high structural stability, and proper blood circulation, these labeled nanoparticles can be introduced as a potential candidate for diagnostic PET nuclear imaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ga-68 radionuclide
  • Biodistribution
  • Gold nanoparticles
  • Thioglycolic acid
1.  W. Paul, P.C. Sharma, Biointegration of Medical Implant Materials, 1st ed. (Woodhead Publishing Series in Biomaterials, 2010).
 
2. K.E. Drexler, Nanosystems: Molecular machinery, manufacturing, and computation, (J. Wiley & Sons, 1992).
 
3. Y. Fazaeli, et al., Novel aspects of application of cadmium telluride quantum dots nanostructures in radiation oncology, App. Phys. A., 123, 507 (2007).
 
4. L.  Farzin, et al., An overview of nanoscale radionuclides and radiolabeled nanomaterials commonly used for nuclear molecular imaging and therapeutic functions, J. of Biomed. Mater. Res. Part A. 251, 107 (2019).
 
5. Y. Yeh, B. Creran, V.  Rotello, Gold Nanoparticles: Preparation, Properties, and Applications in Bio nanotechnology, Nanoscale. 21, 1871 (2012).
 
6. K. Bali, et al., Preparation of Gold Nanocomposites with Tunable Charge and Hydrophobicity via the Application of Polymer/Surfactant Complexation, ACS Omega. 2(12), 8709 (2012).
 
7. Q. Guo, Q. Guo, J. Zeng, Biosynthesis of gold nanoparticles using a kind of flavonol: Dihydromyricetin. Colloids Surf., A: Physicochemical and Engineering Aspects., 441, 132 (2014).
 
8. Y. Fazaeli, et al., In vivo SPECT imaging of tumors by 198,199Au-labeled graphene oxide nanostructures, Mater. Sci. Eng.: C. 45, 196 (2014).
 
9. Y. Fazaeli, et al., Grafting of a novel gold (III) complex on nanoporous MCM-41 and evaluation of its toxicity in Saccharomyces cerevisiae, Int. J. Nanomed. 6, 3251 (2010).
 
10. M. Stobiecka, M. Hepel, Double-shell gold nanoparticle-based DNA-carriers with poly-L-lysine binding surface. Biomater. 32, 3312 (2011).
 
11. R. Kamal, D.K. Dhawan, V. Chadha, Physiological uptake and retention of radiolabeled resveratrol loaded gold nanoparticles (99mTc-Res-AuNP) in colon cancer tissue, Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med. 14, 1059 (2018).
 
12. R. Kannan, et al., Functionalized radioactive gold nanoparticles in tumor therapy, WIREs Nanomed Nanobiotechnol. 4, 42 (2012).