نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 شرکت پارس ایزوتوپ، صندوق پستی: 1439955416، تهران- ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

چکیده

رنیوم-188 به­عنوان گزینه­ای مناسب جهت توسعه رادیوداروهای درمانی شناخته می­شود. به­تازگی مولد Re188W / 188 بر پایه آلومینا در کشور تولید شده است. از آن­جا که ویژگی­های اصلی یک مولد نقش به­سزایی در امکان یا عدم امکان بهره­گیری از آن در فرایند توسعه رادیوداروها برعهده دارد، در این پژوهش، مشخصه­های اصلی مولد شامل انتخاب محلول مناسب جهت شستشو، منحنی شویش و بازده شستشو تعیین شده و خلوص رادیونوکلیدی، خلوص شیمیایی و خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد مورد ارزیابی قرار گرفته است. منحنی شویش مولد نشان داد که بیش­ترین غلظت اکتیویته رنیوم-188 در کسرهای 2، 3 و 4 وجود دارد که می­تواند در مقاصد نشان­دارسازی خاص مورد بهره­بردای قرار گیرد.بازده مولد و درصد تنگستن-188 باقی­مانده در محلول شسته شده از مولد به­ترتیب برابر با 69­% و 4-10×76/1­% بوده که در محدوده مجاز فارماکوپه اروپا است. نتیجه بررسی خلوص شیمیایی مقادیر کم­تر از ppm5 وجود یون آلومینیم در محصول شویش نشان داد. هم­چنین خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد با استفاده از روش ITLC بیش از 99­% به دست آمد. به­طور کلی نتایج به­دست آمده از کنترل کیفی مولد 188W / 188Re تولید شده در کشور رضایت­بخش بوده و امید است این مولدها نقش مؤثری در تولید رادیوداروهای درمانی در کشور ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization of 188W / 188Re generator and quality control of its eluate

نویسندگان [English]

  • M. Karamivand 1
  • F. Mohammadpour-Ghazi 2
  • S. Zolghadri 2
  • B. Kalantari 1
  • B. Alirezapour 2
  • H. Yousefnia 2

1 Pars Isotope Company, P.O.Box: 1439955416, Tehran-Iran

2 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran-Iran

چکیده [English]

Rhenium-188 is known as a suitable candidate for the development of therapeutic radiopharmaceuticals. Recently, an alumina-based 188W / 188Re generator has been produced in the country. Owing to that, the main features of a generator will play an important role in the possibility or impossibility of using it in the process of radiopharmaceutical development. In the present study, the generator's main characteristics, including the selection of the appropriate washing solution, the washing curve, and efficiency, were determined. Also, the radionuclide purity, chemical purity, and radiochemical purity of the generator washing product were evaluated. The washing curve of the generator showed that the highest concentration of rhenium-188 activity is present in fractions 2, 3, and 4, which can be used for particular labeling purposes. The yield of the generator and the percentage of tungsten-188 remaining in the solution washed from the generator are 69% and 1.76 × 10-4%, respectively, which is within the acceptable range of European Pharmacopoeia. The result of chemical purity indicates the presence of aluminum ions of less than five ppm in the washing product of the generator. Also, the radiochemical purity of the washing product of the generator was higher than 99% using the ITLC method. In general, the obtained results from the quality control of the 188W / 188Re generator produced in the country are satisfactory. It is hoped that these generators will play a useful role in producing therapeutic radiopharmaceuticals in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 88W /188Re generator
  • Elution yield
  • Elution profile
  • Quality control
1. R.A. Pillai, M., A. Dash, F.F. Knapp, Rhenium-188: availability from the 188W/188Re generator and status of current applications, Current Radio-pharmaceuticals, 5(3), 228-243 (2012).
 
2. R. Lewis, J. Eldridge, Production of 70-day tungsten-188 and development of a 17 hour rhenium-188 radioisotope generator. in Journal of Nuclear Medicine. (1966). Soc Nuclear Medicine INC 1850 Samuel Morse DR, Reston, VA 20190-5316.
 
3. M. Konior, E. Iller, Classic radionuclide 188W/188Re generator (experiments, design and construction). Modern Chemistry & Applications, (2014).
 
4.   J.M. Jeong, J.-K. Chung, Therapy with 188Re-labeled radiopharmaceuticals: an overview of promising results from initial clinical trials, Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 18(5), 707-717 (2003).
 
5. Jr.F. Knapp, et al., Issues associated with the use of the Tungsten-188/Rhenium188 generator and concentrator system and preparation of Re-188 HDD: A report, World Journal of Nuclear Medicine, 3(2), 137-143 (2004).
 
6. S. Zolghadri, et al., Characterization of 68Ge/68Ga Generator and Quality Control of its Eluate, (2018).
 
7. R. Chakravarty, et al., Exploitation of nano alumina for the chromatographic separation of clinical grade 188Re from 188W: a renaissance of the 188W/188Re generator technology, Analytical chemistry, 83(16), 6342-6348. (2011).
 
8.   A. Callahan, D. Rice, F. Knapp Jr, Rhenium-188 for therapeutic applications from an alumina-based tungsten-188/rhenium-188 radionuclide generator, Nuc Compact, 20(1), 3-6 (1989).
 
9.   G.L. Griffiths, Antibody radiolabeling with isotopes of rhenium, Cancer Therapy with Radiolabeled Antibodies, 77-86 (1995).
 
10. A. Callahan, D. Rice, F. Knapp, Availability of Re-188 from a tungsten-188/rhenium-188 generator system for therapeutic applications, J. Nucl. Med, 28, 657 (1987).
 
11. Knapp Jr, F.F., et al., Tungsten-188/carrier-free rhenium-188 perrhenic acid generator system, (1993).