نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 3. دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، تهران

4 دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، تهران

چکیده

در این پژوهش رفتار باریکه استوکس بازگشتی از آینه مزدوج فازی ناشی ازپراکندگی القایی بریلوئن(SBS-PCM) در استون خالص، بطور تجربی بررسی شده است. میزان تغییرات انرژی بازتابی از آینه مزدوج فاز و پهنای زمانی تپ استوکس در اثر ایجاد تغییرات در شار انرژی ورودی به سلول و تغییر طول برهمکنش برای ساختار تک سلولی، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین جهت با تغییر طول سلول و تغییر ساختار هندسی آینه مزدوج فاز جهت رسیدن به بهینه چیدمان اپتیکی برای بیشینه بازدهی و کمینه پهنای زمانی پرداخته شده است. تغییرات انرژی و پهنای زمانی بازتابی از آینه مزدوج فاز برای حالت های درنظر گرفته شده با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد با تغییر در هندسه برهمکنش انرژی بازتابی از آینه مزدوج فاز قابل بهینه سازی است. با افزایش شدت باریکه ورودی در انرژی ثابت، و تغییر در طول اندرکنش، می توان به کمینه پهنای تپ بازتابی برحسب انرژی ورودی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of cell length and input intensity changes on the Stimulated Brillouin Scattering in the single cell setup

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jaberi 1
  • Somayeh Panahi bakhsh 2
  • Pegah Jamshidi 3
  • Akbar Nazari Golshan 4

1 Plasma and Nuclear Fusion Research School,, Nuclear Science and Technology Research Institute

2 دکتر

3 Department of Physics, Shahed University, Tehran, Iran

4 Department of Physics, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, temporal behavior of the backward Stokes pulse from stimulated Brillouin scattering phase conjugate mirror (SBS_PCM) was investigated experimentally in pure acetone medium. Changes in the reflected energy of the phase-conjugate mirror and in the temporal width of the Stokes pulse due to changes in the input energy flux to the cell and changes in the interaction length were studied for the single cell structure. For this purpose, to achieve the optimal optical arrangement for maximum efficiency and minimum pulse width in full width half maximum, the cell length and the geometric structure of the phase conjugate mirror has been changed. Variations of the energy and the reflected Stokes pulse width of the phase conjugate mirror were compared for the considered cases. The results show that the reflected energy of the phase conjugate mirror can be optimized by changing the interaction geometry. By increasing the intensity of the input beam at constant energy and changing the interaction length, the minimum reflected pulse width were achieved in terms of input energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "stimulated Brillouin scattering"
  • "Stokes pulse"
  • "phase-conjugate mirror"