نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران، ایران.

10.24200/nst.2022.1098.1730

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر آب تهی شده از دوتریوم (DDW) در غلظت‌های مشخص بر روی سلول‌های HT-29 وSW-480 بود. رده‌های سلولی HT-29 و SW-480 در محیط RPMI حاوی غلظت های مختلف DDW به مدت 24، 48 و 72 ساعت کشت داده شدند و سپس درصد بقای سلولی به روش سنجش سمیت سلولی مبتنی برMTT تعیین شد. یافته ها نقش توام کاهش دوتریوم و افزایش زمان تیمار را در مهار رشد این رده‌های سلولی به اثبات رساند. کمترین میزان بقای سلولی برای رده های سلولی HT-29 و SW-480 در طی72 ساعت تیمار با غلظت دوتریوم ppm 30 به ترتیب با درصد بقای سلولی 23% و 37% بدست آمد. جهت بررسی اثرات جانبی آب تهی شده از دوتریم، سلول‌های طبیعی C2C12 نیز تحت تیمار با آب تهی شده از دوتریم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در شرایط یکسان با سلول‌های سرطانی، آب تهی شده از دوتریم اثر مهار رشد کمتری در سلول‌های طبیعی دارد، به طوریکه بقای سلولی در این رده سلولی بیشتر از 50% به دست آمد. داده‌های ما نشان داد که آب تهی شده از دوتریوم می‌تواند رویکرد استراتژیک جدیدی را در پیشگیری و درمان سرطان روده بزرگ باز کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of deuterium depleted water on the inhibiting the growth of colorectal cancer cells

نویسندگان [English]

  • reza haseli 1
  • Masoud Honarvar 1
  • kamal yavari 2
  • mehrdad ghavami 1

1 Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of deuterium-depleted water (DDW) in specific concentrations on HT-29 and SW-480 cells. HT-29 and SW-480 cell lines were cultured in RPMI medium containing different concentrations of DDW for 24, 48 and 72 hours, and then the percentage of cell survival was determined by MTT-based cytotoxicity assay. The findings proved the role of reducing deuterium and increasing time treatment in inhibiting the growth of these cell lines. The lowest cell survival rates for HT-29 and SW-480 cell lines were obtained during 72 hours of treatment with 30 ppm deuterium concentration, with cell survival percentages of 23% and 37%, respectively. To investigate the side effects of deuterium-depleted water, normal C2C12 cells were also treated with deuterium-depleted water. The results showed that under the same conditions as cancer cells, deuterium-depleted water has a lower growth inhibitory effect on normal cells, so that cell survival in this cell line was more than 50%. Our data show that deuterium depleted water could open up a new strategic approach to the prevention and treatment of colorectal cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deuterium Depleted Water
  • Colorectal Cancer
  • MTT- Based Cytotoxicity Assay