نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 1439951113، تهران- ایران

3 ندارد

چکیده

ذرات آلبومین بعنوان حامل رادیونوکلیدهای تشخیصی و یا درمانی در پزشکی هسته‌ای می توانند کاربرد داشته باشند. به همین منظور این ذرات با کمک حرارت تهیه شدند. پس از تعیین اندازه، ذرات با استفاده از رادیونوکلید گاما دهنده تکنسیم99 ام در حضور عامل احیاء کننده کلرید قلع نشاندار شدند. خلوص رادیوشیمیایی به روش کروماتوگرافی تعیین گردید. پایداری ذرات نشاندار در محیط نرمال سالین و همچنین مطالعات توزیع زیستی در موش نرمال و موش با تومور گلیوما بررسی شد. اندازه ذرات در محدوده کمتر از 50 نانومتر تعیین شدند. خلوص رادیوشیمیایی بیشتر از 98 درصد به دست آمد. ذرات نشاندار پایداری بیش از 90 درصد را تا 6 ساعت پس از نشاندارسازی در محلول های سالین و سرم انسانی نشان دادند. نتایج مطالعات توزیع زیستی جذب در کبد، طحال و تومور و همچنین دفع بالا از کلیه ها را نشان داد. در تصویر برداری با دوربین گاما از موش‌ جذب در تومور و کلیه ها دیده شد. نتایج به دست آمده قابلیت کاربرد ذرات نشاندار شده به عنوان رادیوداروی تشخیصی برای تومور را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation and evaluation of Technetium-99m Labeled Albumin particles for glioma tumor imaging in rat

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mikaeili 1
  • Zhila Fallah 2
  • Mostafa Goudarzi 2
  • Mostafa Erfani 3

1 Assistant Professor

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.BOX: 1439951113, Tehran, Iran.

3 No

چکیده [English]

Albumin particles are used in nuclear medicine as carriers of diagnostic and therapeutic radionuclides. For this purpose, these particles were prepared using temperature. After size determination, the particles were labeled with gamma irradiated radionuclide 99mTc in the presence of stannous chloride as a reducing agent. Radiochemical purity was determined by chromatography methods. For labeled particles, stability in normal saline and biodistribution in normal and glioma tumorized rat were determined. The size of particles was determined in the range below 50 nm. Radiochemical purity of more than 98% was obtained. Evaluation of labeled particles stability showed a radiochemical purity of more than 90% during 6 hr in saline and human serum solutions. The results of biodistribution studies determined liver and tumor uptake followed by high kidneys washout. Gamma imaging scintigraphy in rat, showed tumor and kidneys. The results confirmed the ability of labeled particles as a tumor diagnostic radiopharmaceutical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albumin
  • Particles
  • Technetium-99m
  • Tumor
  • Imaging