نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

 آشکارسازهای ترمولومینسانس کاربرد وسیعی در دزیمتری میدان‌های مختلف پرتوی دارند. در این پژوهش، امکان استفاده از دزیمترهای LiF:Mg,Ti که در آزمایشگاه ترمولومینسانس با روش ذوب و پرس سرد و سینترینگ ساخته شد، برای اندازه‌گیری دز گاما در میدان‌های بسیار بالا بررسی شد. برای تعیین دز بسیار بالای گاما، از وابستگی کاهش حساسیت با افزایش دز استفاده شده است. به منظور به دست آوردن منحنی کاهش پاسخ دز برای این دزیمترها در دزهای بالا، از گستره‌ی دز 1 تا kGy500  گاما و چشمه­‌ی  60Co استفاده شد. منحنی پاسخ دز به دست آمده، یک روند نمایی کاهش حساسیت را نسبت به دز نشان می‌دهد. وابستگی گستره‌ی منحنی کاهش پاسخ دز با میزان غلظت آلاینده­ی Ti بررسی شد. با توجه به قابلیت تکرارپذیری، این روش برای استفاده در دزیمتری گاما در گستره‌ی دز بالا قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prepairing LiF:Mg,Ti Dosimeter Pellets by Melting Method and Study of Stimulated Response Reduction Function for High Dose Dosimetry

نویسندگان [English]

  • F Torkzadeh
  • F Mardashti

چکیده [English]

Thermoluminescence dosimeters are widely used for dosimetry in different radiation fields. In this study, the feasibility of the application of the cold-pressed sintered LiF:Mg,Ti dosimeter pellets, produced by the melting method in our TL laboratory, was investigated for gamma high dose dosimetry. The relation of sensitivity reduction with increasing of the dose is used to determine the high gamma doses. To obtain the dose response-reduction curve for these dosimeters to high doses, 60Co gamma doses between 1 to 500kGy were used. The resulting dose response-reduction curve shows a logarithmic response reduction to the absorbed dose. The correlation between the Ti dopant concentration and the range of dose response reduction curve was studied. Considering the reproducibility, this method could be used for a wide range of high doses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence Dosimeter
  • LiF:Mg
  • Ti
  • High Dose
  • TLD-700
  • Sensitivity Reduction Response
[1] T. Nakajima, Y. Murayama, T. Matsuzawa, A. Koyano, Development of a new highly sensitive LiF Thermoluminescence Dosimeter and its applications, Nucl. Inst. Meth. 157 (1978) 155-162.
 
[2] M.S. Akselrod, V.S. Kortov, E.A. Gorelova, Preparation and Properties of α-Al2O3:C, Radiat. Prot. Dosim. 47 (1993) 159-164.
 
[3] W.L. Mclaughlin, M.F. DESROSIERS, Dosimetry Systems for Radiation Processing, Radiat. Phys. Chem. 46 No 4-6 (1995) 1163-1174.
 
[4] A.R. Lakshmanan, R.C. Bhatt, High-Level Gamma-ray Dosimetry using Common TLD Phosphors, Phys. Med. Biol. 24, No 6 (1979) 1258-1267.
 
[5] M.J. Marrone, F.H. Attix, Damage Effects in CaF2:Mn and LiF Thermoluminescent Dosimeters, Health  Phys. 10 (1964) 431.
 
[6] V.K. Jain, S.P. Kathuria, A.K. Ganguly, Radiation damage in Thermoluminescent LiF TLD-Phosphor, J. Phys. C:Solid State Phys. 8 (1975) 2191-2196.
 
[7] E. Piesch, B. Burgkhardt, I. Hofmann, Damage effects and Recovery in LiF:Mg,Ti Thermoluminescent dosimeters after long-term annealing at 400˚C, Nucl. Inst. Meth. 138 (1976) 157-163.