نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای، بهره‌بردار یا گرداننده‌ی تأسیسات هسته‌ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از خسارت‌‎های وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را بیمه کند یا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به بیمه یا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از قواعد تحفظ و تخطی‌ناپذیر کنوانسیون‌های فوق‌الذکر است. به‌ این مفهوم، دولت‌هایی که قصد ورود به این کنوانسیون‌ها را دارند نمی‌توانند با اِعمال حق شرط شمول مقررات مربوط به الزام بهره‌بردار به بیمه‌ی مسئولیت را نسبت به خود مستثنا، و قوانین یا مقررات ملی مغایر با چنین الزامی را تصویب و اجرایی کنند. این در شرایطی است که در نظام حقوقی کنونی ایران، قانون یا مقررات خاصی که بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به بیمه یا تأمین مالی مسئولیت خود ملزم کند، تصویب نشده است. در صورت الحاق کشور به کنوانسیون‌های مَذکور، دولت متعهّد به الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به فراهم آوردن بیمه یا سایر تأمین‌های مالی برای پوشش مسئولیت خود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Insurance of Liability of Operator of Nuclear Installation in International Conventions on Nuclear Civil Liability and legal Order of Iran

نویسنده [English]

  • S R. Pishrobat

Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI

چکیده [English]

According to International Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage, The Operator of Nuclear Installation is Obliged to provide Insurance or Other financial Gaurantees for its liability. Making Oblige the Operator of Nuclear Installations is one of the Non derogable and Non Reservable Rules of the Said Conventions. The States Intends to Accede to these Conventions may not Make any Reservation With Respect to those Provisions of the Conventions Relate to Obligation of Operator to provide Insurance for Its liability or adopt National laws or regulations contrary to this obligation. This is while that in Legal Order of Iran There exist no special law or Regulations Concerns to Oblige the Operator of Nuclear Installation to provide Insurance for Its liability. If Iran is Decided to Accede to these conventions It Shall oblige the Operator of Nuclear Installations to provide insurance for its liabilit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operator of Nuclear Installations
  • Insurance of Nuclear Civil Liability
  • Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy
  • Vienna Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage
[1] Reitsma, Sebastiaan M.S and Tetley, Mark G., "Insurance of Nuclear risks" in international nuclear law: history, evolution and outlook, nuclear energy agency, OECD, 2010, P. 389.
 [2] Ott, O, korl, "Nuclear energy: A sensible alternative, springer science 8 business media, 2012, P. 376.
 [3] Jones, ricard, "price-anderson act", proceeding of international conference nuclear options in countries with small and medium electricity grids, IAEA, INIS, 2000, P, 699.
 [4] Rimsaite, Laura, "Nuclear insurance pools: Does the horizontal cooperation leads to the market foreclosure?" journal of business law and ethics, vol. 1 no. 1, deccmber 2013, P. 19.
 [5] Swartz A. Julia, "International nuclear third party liability law: the response to Chernobyl", in international nuclear law in post Chernobyl period, OECD, Paris, 2006, P. 39.
 [6] Paris convention on third porty liability in the field of nuclear energy, 1960, Art, 9; Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, Art, 4(3).
[7] IAEA international (    law series, no. 3 IAEA, Vienna, 2007, P. 10.
 [8] Paris convention on third penty liability in the field of nuclear liability, 1960, Art, 7(3).
 
 
[9] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, Art V (1).
 
 
 
[10] Tetly, Mark, "Revised Paris and Vienna conventions: Callenge for nuclear insurers, nuclear law bulletin, no 77, 2006, P. 28.
 [11] Lamm, Vanda, protocol amending the 1963 Vienna convention, in inter national nuclear law in the post Chernobyl period, OECP, Paris, 2006, P. 177.
 [12] Carlton, stoiber et.al, "handbook on nuclear law", IAEA, Vienna, 2003, P.113.
 [13] Tetly, Mark, "revised Paris and Vienna nuclear liability conventions: challenge for nuclear insurers, nuclear law bulletin, no. 77, 2006, P. 29.
[14] IAEA international law seies, no. 3, IAEA, Vienna, 2007 P. 11.
 [15] Vienna convention, 1963, Art, 1 I (1) (K) (ii); protocol amending Vienna convention, 1997; Art, 2 (2 (K)); Paris protocol amending Paris convention, 2004, Art, I (B) (Viii) (3).
 [16] Paris convention on third party liability in the field of nuclear energy, 1960, preamble (3); Art, 1 (2).
 [17] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, preamble, 1; Art, 1(J).
 
[18] Protocol amending the Vienna convention on civil liability for nuclear damge, 1997, Art, Art 3, (13).
[19] IAEA, international leal series, no. 3, 2007, P.72.
[20] Paris convention, 1960, article, 10(1).
 [21] Brussels convention on liability of operator of nuclear ships, 1962, Art …
 [22] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, Art, 3(1).
 [23] Convention on supplementary compensation of nuclear damage, article,
 [24] ACT on liability for nuclear damage, no 77, 2010, Arts, 8(1,3); 26(1); 27(1,3).
 [25] Federal ACT on civil liability for damage caused by radioactivity, 7 October, 1998, Art, 25, (1).
 [26] ACT no. 68-943 of 30th October 1968 on third party liability in the field of nuclear energy, as amended by ACT no 90-488 of 16 June 1990 Art, 18(1).
 [27] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, Art VII (1).
[28] International law series, IAEA, Vienna, 2007, P. 44.
 [29] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, 1963, Art, VII (2); convention on supplementary compensation of nuclear damage annex, 1997, article 5(2).
[30] IAEA legal series, no 2 IAEA, Vienna, 1964, P. 287.
 
 
  [31] IAEA legal series, no. 2 IAEA, Vienna 1964, P. 288.
[32] IAEA legal series no. 2 IAEA, Vienna, 1964, P. 288
 [33] Optional protocol on compalsary settlement of dispute, Vienna, 1963, Art. 2.
 [34] Protocol amending paries convention on third part, liability in the field of nuclear energy, 2004, Art I, (R, a).
[35] Vienna convention on law of treaties, 1969, Art, 19.
[36] IAEA international law series no. 3, IAEA, Vienna, 2007 P. 7, footnote. 15 and P. 64, footnot 206.
 [37] Nuclear legistations in OECD countries/France, in www.oecd.nen.org, 2011, P. 38.
[38] Nuclear legistation in OECD countries/Denmark, 2007, P. 11.
[39] Nuclear legislations in OECD countries/Germany, 2011, P. 21.
[40] Nuclear legislations in OECD countries/Hungury, 2008, P. 12.
[41] Nuclear legislations in OECD countries/Inty, 2010, PP. 13-14.
[42] Nuclear legislations in OECD countries/Japon, 2011, P. 12.
[43] Nuclear legislations in OECD countries/republic of Korea, 2009, P. 13.
[44] Nulcear legislations in OECD countries/Mexico, 2009, P. 14.
[45] Nulcear legislations in OECD countries, Norwaj, 2001, P. 15.
[46] Nulcear legislations in OECD countries/Turky, 2008, P. 6.
[47] Nulcear legislations in OECD countries/Sweden, 2008, P. 13.
 [48] Protocol amending Vienna convention on civil liability for nulcear damage, 1997, Art, 9,(1).
[49] Protocol amending Vienna convention on … 1997, Art, 9(2).
[50] Protocol amending Paris convention... 2004, Art, I, (1) (K).
 [51] Park, Ki Gad, "the convention on supplementary compensation for nuclear damge and Asian states; the adventage and dis advantage of Korean adeherence to the convention, in reform of civil nuclear liability, international syposium, Budapest, hungary, 31-May-3 Jume 1999, OECD 2000, P.209.
 
 
[52] Vienna convention, on … 1963, Art 7(2); Paris convention … 1960, Art 10(2).
 [53] Paris convention, 1960, Art 6(A); Vienna convention … 1963, Art II(7); convention on supplementary compensation, … 1997, anney, Art 3(9).
[54] IAEA legal series, no 2, IAEA, Vienna 1964, PP. 75, 292.
[55] IAEA legal series, no. 2, P. 75.
[56] IAEA international law series, no.3, IAEA, Vienna, 2007, P.90.
 ]57[ بابایی، ایرج «حقوق بیمه»، سمت، تهران، 1386، ص 183-182.
 [58] ACT no 68-943 of 30th October 1968 on third party liability in the field of nuclear energy, D amendet by ACT no 90-488 of 16th June 1990, section, 14.
[59] Atomic energy ACT 29 November 2000, Art 104(1).
[60] ACT on liability for nuclear pamage no 77, 2010 Art, 12(1).
 [61] Federal ACT on civil liability for damage coused by radioactivity 7 October 1999, section, 24(1, 2).