نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران – ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

کنوانسیون‌های راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای رویکرد واحدی در خصوص قابلیت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ نکرده‌اند. برخی از این کنوانسیون‌ها اعمال شرط نسبت به مقررات خود را به توافق تمامی طرف‌ها منوط کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر یا سکوت کرده یا اعمال حق شرط را نسبت به مقررات خاصی اجازه دادند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون (1396) به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده است و بنابراین بررسی مقررات
کنوانسیون‌های مذکور راجع به حق شرط می‌تواند، در صورت تصمیم کشور مبنی بر الحاق به آن‌ها، روشنگرانه باشد. نگارندگان این مقاله بر این نظر است، چنانچه اعمال حق شرط نسبت به مقررات این کنوانسیون‌ها به لحاظ حقوقی ممکن باشد، ضروری است در صورت تصمیم به الحاق، آن بخش از مقررات کنوانسیون‌های مذکور که اعمال آن‌ها می‌تواند در تغایر با منافع ملی و الزامات حقوقی کشور باشد مورد تحفظ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applicability of Reservation to the Conventions On Nuclear Civil Liability and Strategy of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • S R.Pishrobat 1
  • H Zaferani 2

1 Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI

2 Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI

چکیده [English]

Conventions on   civil liability for nuclear damage have not adopted similar approach towards applicability of reservations to their own regulations .some of these conventions subjected reservations to conventions to unamious consent of all parties. While the others are either silent on applicability of reservations or allowed applicability only to the certain regulations. So far, Islamic Republic of Iran has not acceded to these conventions. There fore study of applicability of reservations to these conventions may provide some clarification for decision makers in the case of decision of country to accede these conventions. Authours of this article hold that, if country reach to the decision that to accede to the conventions, it is required, according to provisions of the conventions and rules of law of treaties ,make reservations to those regulations of these conventions that may be contrary to national interest and constitutional requirments of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservation
  • Conventions on Nuclear Civil Liability
  • Vienna Convention on Law of Treaties
[1] Vienna convention on law of treaties, 1969, art, 2 (1) (d) in international legal materials, vol. 8, (679-735), (1969).
[2] Vienna convention on law of treaties between states and international organization or between international  organizations, art, 2 (2) (d) in …
[3] Bindschedler, Rudolf, l. "treaties, reservation", encyclopedia of public international law, Elsevier science publishers B.V, P. 496. (1984).
]4[ فلسفی، هدایت­الله، «حقوق بین­الملل معاهدات»، انتشارات فرهگ نشر نو، چاپ چهارم، تهران،  ص 345، (1392).
]5[ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش، چاپ .... تهران  13، ص 
 [6] Vienna convention on law of treties, 1969, article, 19, Vienna convetion on law of treaties between states and international organizations …, 498, articale, 19.
[7] Szosz, paul c. "The law and practice of international atomic energy agency, IAEA, Vienna, PP. 703-705. (1970).
[8] Elbaradei, Mohammed etal. "The law of nuclear energy: basic dacuments Nijhoff, 1993, PP. 1379-1381.
[9] Sands, philippe "Chernobyl: law and communication", Gomer press, P. 82. (1988).
[10] Sands, philippe, cherndoyl: law and communication, P. 53. (1988).
[11] Lamm, vanda, "protocol amending the 1963 vienna convention nuclear law bulletin, OECDNEA, no. 61, P. 8.
[12] Elbaradei Mohamed et al., P. 1993, PP. (1383-1386).
[13] Mcrae, ben, "the compensation convention: path to global regime for dealing with legal liability and compensation for nuclear damage" nuclear law balletin, OECD, no. 61, PP. 25-26.
[14] Buskesi, von. O. "a bridge between tow conventions on civil liability for nuclear damage: joint protocol relating to application of the Vienna convetion and the Paris convention" nuclear bulletin OECD, no 43, P. 10.
[15] The Paris convention, art, 18, (1960).
[16] The Brussels convention, , art, 18, (1963).
[17] The amending protocol, , art, 17 , (1997).
[18] The Brussels convention,. Art 201962
[19] The Brussels convention, , art, 101971
[20] The convention on supplementary compensation, , art, 16,(1997).
[21] The Vienna convention, art, 19, (1969).
[22] Report of international law commission, sixly third session, PP. 347-348, (2011).
[23] Comprehensive nuclear test bant treaty (CTBT), art,XV, (1996).
[24] Convention on continental self,  art 12, (1958).
[25] Convention on fisheries, art 19, 1958
[26] Convention on refugees, art,12 1951,
]27[ فلسفی، هدایت­الله، حقوق معاهدات بین­الملل فرهنگ نشر نو،  335، (1393)
]28[ آژانس بین­المللی انرژی اتمی «نظام حقوقی بین­المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته­ای»، ترجمه­ی صالح رضایی، انتشارات خرسندی،  ص 17، (1395).
[29] Repart of international law commission, sizty third session , P. 218, (2011).
[30] Repart of international law commission, sixty third sessions, 2, P. 347, (2011).
[31] Vienna convention on law of treaties, art 20 (5), (1969).
[32] Vienna convention on law of treaties, art 22 (1), (1969).
[33] Vienna convention on supple mentary compensation of nuclear damage 1997, art XVI (3)
[34] Repont of international law commission, P. 16, (2011).
[35] Vienna convention on law of treaties, , article 2 (f) (g), (1969).
[36] Repart of international law commission, , P. 22, (2011).
[37] Paris convention, 1960, art 18: Brussels convention, , art, 181963
[38] Aust, Anthony, modern treaty law and preectice, combrige university press, 2000, P. 116-117
[39] Vienna convention on law of treaties, , art, 20 (4) (b), (1969).
[40] Dörr Oliver, schanalenbach, "Vienna convention on law of treaties; a commentary, springer, , P. 3782012
[41] Vienna convention on law of treaties, 9 art 20 (4) (b), (1969).
[42] Paris conventions, reservation, declaration, in www.oecd-nea.org
[43] Brussels convention, , declaration, keseration, in www.oecd-nea.org, (1963).
[44] Vienna convention on civil liability for nuclear damage, declarations, reservations in www.iaea.org , (1969).
[45] Brussels convention, reservations declarations, in https: i law.com, (1971).
[46] Convention on supplementary compensation, declarations, reservations in www.iaea.org, (1997).
[47] Aust, Anthony "treaty law and practice, cambrige university press, P. 102,(2000).
]48[ آیین­نامه، ماده­ی 1، (1371).
]49[ آیین­نامه، ماده­ی 7، (1371).
]50[ ضیایی بیگدلی، «حقوق معاهدات»، انتشارات گنج دانش،ص (1389).