نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران

3 پژوهشکده ی تحقیقات و توسعه ی رآکتورها و شتاب دهنده ها، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران

چکیده

طیف‌بینی گاما برای چشمه‌های استاندارد مارینلی حاوی خاک، در چگالی‌های مختلف (1-3g cm- 5/1) با استفاده از آشکارساز HPGe انجام شد. طیف‌های حاصل به کمک نرم‌افزار‌های مربوط تحلیل و سپس منحنی بازده- انرژی برای هر نمونه رسم شد. بازده‌های محاسبه شده در چگالی‌های مختلف با بازده نمونه‌ی مرجع مقایسه شده، ضریب‌های تصحیح خودجذبی برای چگالی‌های متفاوت، در گستره‌ی انرژی 59-keV 1408 به دست‌آمد. ضریب‌های تصحیح به دست آمده، در محاسبه‌ی پرتوزایی نمونه‌‌های مجهول با موفقیت به کار گرفته شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency Calibration of a HPGe Detector and Environmental Samples Measurement of Self-Absorption Correction Factors

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Lotfi 1
  • Seyed Mojtaba Mostajabodavati 2
  • Behzad Teymouri Sichani 3

چکیده [English]

Gamma spectroscopy was performed on Marinelli beaker standards containing soil with different densities of ρ = 1 to 1.5 gr cm-3 upon using a HPGe detector. The spectra were analyzed by a specific software and then the efficiency vs. energy was calculated for each sample. The calculated efficiencies for different densities were compared with the efficiency of the reference sample, and the self-absorption correction factors were calculated for soil samples in the range of 59-1408 keV energy. The obtained correction factors were applied successfully for the calculation of the activity of an unknown sample.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency Calibration
  • Self-Absorption Correction Factor
  • Environmental Samples
  • Gamma Spectroscopy
1. M.S. Mostajaboddavati, S. Hassanzadeh, H. Faghihian, M.R. Abdi, M. Kamali, Efficiency calibration and measurement of self-absorption correction for environmental gamma spectroscopy of soil samples using Marinelli beaker, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 268 (2006) 539-544.
2. Y.S. Selim, M.I. Abbas, Source-detector geometrical efficiency, Radiation Physics and Chemistry, 44 (1994) 1-4.
3. G.L. Molnar, Zs. Revay, T. Belgya, Wide energy range efficiency calibration method for Ge detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 489 (2002) 140-159.
4. F. Jana, Uranium contamination of the Aral Sea, Journal of Marine Systems, 76 (2009) 322-335.
5. G.E. Knoll, Radiation detector and measurement, John Wiley & Sons, Inc, New York (2000).
6. I. Vukasinovic, D. Todorovic, D. Popovic, The dependence of Ge detectors efficiency on the density of the samples in gamma-ray spectrometry, Nuclear Technology & Radiation Protection, 22 (2007) 58-63.
7. P. Jodlowski, Self-absorption correction in gamma-ray spectrometry of environmental samples, an overview of methods and correction values obtained for the selected geometries, Faculty of Physics and Applied Computer Science, 51 (2006) S21-S25.
8. Z.B. Alfassi, N. Lavi, The dependence of the counting efficiency of marinelli beakers for environmental samples on the density of the samples, Applied Radiation and Isotopes, 63 (2005).
9. S. Harb, K. Salahel Din, A. Abbady, Study of efficiency calibrations of HPGe detectors for radioactivity measurements of environmental samples, Environmental Physics Conference, (2008).
10. M.J. Vargas, A.F. Timon, N.C. Dıaz, D.P. Sanchez, Monte Carlo simulation of the self-absorption corrections for natural samples in gamma-ray spectrometry, Applied Radiation and Isotopes, 57 (2002) 893–898.
11. F.L. Melquiadesa, C.R. Appoloni, Self-absorption correction for gamma spectrometry of powdered milk samples using Marinelli beaker, Applied Radiation and Isotopes, 55 (2001) 697–700.
12. I.J. Bostock, T.D. Taulbee, Automated efficiency calibration of HPGe spectrometers for in-vitro soil samples, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 422 (1999) 812-816.