نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

2 مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

3 دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران

چکیده

اندازه­گیری گاز رادون به عنوان یکی از عناصر پرتوزا که استنشاق آن امکان ایجاد مخاطره­های ریه را در بر دارد همواره برای
پژوهش­گران از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده است. در این پژوهش پاسخ آشکارساز غیرفعال اتاقک نفوذی گاز رادون با استفاده از یک روش جدید کالیبراسیون براساس توسعه­ی روش کالیبراسیون جریان- عبوری تعیین شد. این آشکارساز شامل یک اتاقک است که براساس نفوذ گاز رادون به درون آن و ثبت ردپای ذرات آلفای گسیل شده از رادون و یا دختران آلفازای آن بر روی فیلم پلی­کربنات انتهای اتاقک عمل می­نماید. این روش کالیبراسیون شامل یک چشمه­ی استاندارد نوع جریان- عبوری متصل به یک محفظه­ی طراحی شده­ی کالیبراسیون با قابلیت کنترل و تنظیم غلظت رادون درون آن است. بهترین تخمین اندازه­گیری در این روش کالیبراسیون برابر 5% با سطح اطمینان 95% است. ضریب حساسیت آشکارسازی اتاقک نفوذی با این روش کالیبراسیون برابر 13.55  برحسب [tracks cm-2 (Bq lit-1 day)-1] به دست آمده است. نتایج حاصل از شرکت این آشکارساز در آزمون مقایسه­ای بین­المللی، اختلافی کم­تر از 5% نسبت به مقادیر مرجع آزمون در سه سطح غلظت کم، متوسط و بالا نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

kjjThe Response of Radon Diffusion Chamber Using a New Calibration Method and its Results in an International Intercomparison

نویسندگان [English]

 • S.M Hossini Pooya 1
 • M Taheri 2
 • F Torabi 3
 • M Shamsaie Zafarghandi 3

چکیده [English]

The measurements of radon as a radioactive gas, when inhaled creates lung cancer risk in human, are of great importance for researchers. In this research, the response of a passive radon detector is determined based upon a new calibration method. The detector includes a chamber in which the radon gas can diffuse inside the cham ber and the alpha particles from the radon and/or its alpha emitter daughters are registered on the surface of a polycarbonate film at the bottom of the chamber. The new calibration method includes a traceable standard flow-through source of radon, connected to a designed calibration chamber with adjustable inner radon concentration. The uncertainty of the method is 5% with the confidence level of 95%. The sensitivity of the detection method is calculated to be 13.55
[tracks cm-2 (Bq lit-1 day)-1], and the results of an international intercomparison show that the differences between the measured values by the system are less than 5% in comparison with those of the reference values in three radon levels; that is, low, medium, and high concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radon
 • Diffusion Chamber
 • Calibration
 1. M. Sohrabi, A.R. Solaymanian, Indoor radon level measurements in some regions of Iran, Nucl. Tracks. Radiat. Meas., 15 (1988) 613-616.

   

 2. M. Jafarizadeh, M. Taheri, N. Rastkhah, M.R. Kardan, Measurements of radon level in two tourist caves in Iran, Europ. Conf. on Individual monitoring of ionizing radiation, March 8-12 2010 (IM 2010) Athens, Greece.

 

 1. M. Sohrabi, H. Zainali, Sh. Mahdi, A.R. Solaymanian, Mo. Salehi, Determination of 222Rn levels in houses, schools and hotels of Ramsar by AEOI passive radon diffusion chambers, Proc. Int. Conf. of High Levels of Natural Radiation, Ramsar, Iran (1990) 365-375.

 

 1. B. Babapooran, Determination of public exposures due to inhalation of radon in Ramsar, M. Sc. thesis, Amirkabir University of Technology (1998).

 

 1. P. Kotrappa, L.R. Stieff, P. Volkovitsky,  Radon monitor calibration using NIST Radon emanation standards: steady flow method, Radiat. Prot. Dosim, 113 (2005) 70-74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. M. Sohrabi, A.R. Solaymanian, Some characteristics of the AEOI passive radon diffusion dosimeter, Nucl. Tracks. Radiat. Meas., 15 (1988) 605-608.

 

 1. Pylon Rn-1025 Instruction Manual, www.pylonelectronics.com, (2008).

 

 1. GUM- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva, ISBN 92-67-10188-9 (1995).

 

 1. M. Janik, T. Ishikawa, Y. Omori, N. Kavasi, Technical Report on the 4th International Intercomparison for Integrating Radon/thoron Detectors with the NIRS Radon/thoron Chambers, National Institute of Radiological Science (NIRS), May 26 (2012) www.nirs.go.jp.