نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

هدف این پژوهش توسعه­ی روشی مطمئن برای اندازه­گیری دقیق مقدار استرانسیم-90 همراه شده با ایتریم-90 است. با توجه به این که ایتریم-90 تولید شده برای مقاصد بالینی، باید عاری از هرگونه ناخالصی باشد، روش کنترل کیفی مناسبی باید به کار گرفته شود. هم­چنین با توجه به نیم- عمر کوتاه ایتریم-90، سرعت عمل در تعیین میزان خلوص آن حایز اهمیت زیادی است. روش کروماتوگرافی کاغذی یک روش سریع، ساده و با دقت بالا است که می­تواند برای تخمین زدن سریع میزان ناخالصی استرانسیم-90 همراه شده با ایتریم-90 به کار رود. در این پژوهش از دو استخراج­کننده­ی بیس (2- اتیل هگزیل) فسفات (HDEHP) و سیانکس272 استفاده شد و توانایی هیدروکلریک و نیتریک اسید در جداسازی ایتریم-90 از استرانسیم-90 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف بین مقادیر Rf دو رادیونوکلید استرانسیم-90 و ایتریم-90 با استخراج­کننده­ی HDEHP و فاز متحرک شامل سالین %0.9 و نیتریک اسید 0.1 مولار بیش­تر بود. تحت این شرایط کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 دست یافتنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paper Chromatography for the Radiochemical Control of 90Y for it’s Clinical Uses

نویسندگان [English]

 • A.R Khanchi
 • N Akbari
 • A Pourmatin
 • M.H Mojarabi
 • B Salimi

چکیده [English]

Our aim in this work was to develop a reliable technique to accurately determine the amount of Yttrium-90 in Strontium-90 used for therapy. Yttrium-90 which can be used for clinical purposes should be in a very high radionuclide purity,therefore a suitable quality control method must be applied.Also, Yttrium-90 has a short half-life, so speed is very important for determination of its purity. For this purpose, a simple paper chromatographic method was designed and used in the present study. In this method two extractants HDEHP and Cyanex272 were utilized and the ability of hydrochloric and nitric acid for separation of Yttrium-90 from Strontium-90 was evaluated. The results showed that large differences between Rf values of Yttrium-90 and Strontium-90 radionuclides were explored by using HDEHP as an extractant and mobile phase containing 0.9% saline and 0.1M nitric acid. Under these conditions, the radiochemical control of Yttrium-90 could be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yttrium-90
 • Strontium-90
 • Paper Chromatography
 • Clinical Uses
 1. 1.    G. Barrio, J. A. Osso, Development of methodology for the preparation of 90Sr-90Y generators, International Nuclear Atlantic Conference-INAC 2007 Santos, SP, Brazil, September 30 to October 5 (2007).

 

 1. 2.    British Pharmacopoeia, The Stationery Office, (2009) 7791.

 

 1. 3.    M. L. Dietz, E. P. Horwitz, Improved chemistry for the production of yttrium-90 for medical applications, International Journal of Radiation Applications and Instrumentation, Part A. Applied Radiation and Isotopes, 43 (1992) 1093-1101.

 

 1. 4.    Usha Pandey, Prem S. Dhami, Poonam Jagesia, Meera Venkatesh, M. R. A. Pillai, Extraction Paper Chromatography Technique for the Radionuclidic Purity Evaluation of 90Y for Clinical Use, Analytical Chemistry, 80 (2008) 801–807.

 

 1. 5.    A. Korsak, T. Dziel, A. Muklanowicz, J. L. Parus, R. Mikoajczak, Determination of 90Sr in the eluates of 90YCl3 using the DGA Sr-Spec resins (extraction chromatography) and by paper chromatography, Report 34/OR/, in Polish (2009).

 

 1. 6.    Avraham Reinhartz, Sara Alajem, Aline Samson, Max Herzberg, A novel rapid hybridization technique: paper chromatography hybridization assay (PACHA), Gene, 136 (1993) 221-226.

 

 1. 7.    Haroldo Taurian Gasiglia and Helena Okada, Preparation of samarium-153-EDTMP and determination of its radiochemical purity using paper chromatography, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 199 (1995) 295-304.

 

 

 

 

 

 


 1. Shigeru Sanada, Atsushi Ando, Itsuko Ando, Tatsunosuke Hiraki and Kinichi Hisada, A single-strip mini-paper chromatographic method for rapid purity-control of 99mTc-labeled radiopharmaceuticals, Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 12 (1986) 390-393.

 

 1. C. A. Moraise, V. S. T. Ciminelli, Process development for the recovery of high-grade lanthanum by solvent extraction, J. Hydrometallurgy, 73 (2004) 237-244.

 

 1. T. C. Tso and R. N. Jeffrey, Paper chromatography of alkaloids and their transformation products in Maryland tobacco, Archives of Biochemistry and Biophysics, 43 (1953) 269-285.

 

 1. D. F. Peppard, G. W. Mason, W. J. Driscoll, R. J. Sironen, Acidic esters of orthophosphoric acid as selective extractants for metallic cations-tracer studies, J. Inorganic and Nuclear Chemistry, 7(3) (1958) 276-285.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Yoshiyuki Hirashima, Yasuhiro Yamamoto and Shigeru Takagi, Extraction of Lanthanides from Hydrochloric and Nitric Acid Solutions by Di(2-ethylhexyl) phosphoric acid, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 51(10) (1978) 2890-2893.

 

 1. Basudev Swain, Emmanuel O. Out, Competitive extraction of lanthanides by solvent extraction using Cyanex272: Analysis, classification and mechanism, J. Separation and Purification Technology, 83 (2011) 82-90.

 

 1. A. R. Khanchi, A. Pourmatin, N. Akbari, M. H. Mojarabi, A. Abhari, Investigation of the adsorption behavior of Strontium(II) and Yttrium (III) on the Impregnated XAD-4 Resin with HDEHP in Acidic Media, J, of Nuclear Sci. and Tech, 62 (2013) 59-65.

 

 1. Simon Cotton, Lanthanide and Actinide Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, (2006) 41.