نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

ابتدا کلویید رنیم188-سولفید به عنوان یک عامل رادیوسینووکتومی با استفاده از روش کاهش اسیدی تیوسولفات در حضور پررنات تهیه و سپس تأثیر 3 عامل قدرت اسیدی، نسبت مولی و زمان فراآوایی بر روی خواص کلویید بررسی شد. برای بررسی این عامل‌­ها از غلظت­‌های مختلف هیدروکلریک اسید در محدوده­‌ی 0.1  تا 5 مول بر لیتر، نسبت­‌های مولی مختلف تیوسولفات به پررنات پتاسیم در گستره­‌ی 5 تا 70 و بازه­­‌های زمانی 10 تا 60 دقیقه برای فراآوایی استفاده شد. غلظت 1 مول بر لیتر هیدروکلریک اسید، نسبت مولی 35 و زمان فراآوایی 45 دقیقه براساس اندازه­‌ی ذرات کلویید و بازده نشان­دارسازی انتخاب شدند. آزمایش‌­های کنترل کیفی نشان‌­دهنده­‌ی خلوص رادیوشیمیایی و رادیو- نوکلییدی بالاتر از 99%. بود. بیش از 95%ذرات کلویید در محدوده­‌ی 1 تا mm5  قرار داشتند. کلویید سنتز شده تا 5 روز پایدار بود.

تازه های تحقیق

  1. R. Klett, U. Lange, H. Haas, M. Voth, J. Pinkert, Review: radiosynoviorthesis of medium-sized joints with rhenium-186-sulphide colloid, Rheumatology, 46 (2007) 1531-1537.

 2.   Shyn-Jen Wang, Wang-Yu Lin, Bor-Tsug Hsich, Lie-Hang Shen, Zei-Tsan Tsai, Gann Ting, Furn F. Knapp Jr, Rhenium-188 sulphur colloid as a radiation synovectomy agent, Eur. J. Nucl. Med, 22 (1995) 505-507.

 3.   P.P. Venkatesan, S. Shortkroff, M.R. Zalustky, C.B. Sledge, Rhenium heptasulfide: a potential carrier system for radiation synovectomy, Nucl. Med. Biol., 17(4) (1990) 357-362.

 4.   Yu Junfeng, Yin Duanzhi, Min Xiaoteng, Guo Zili, Zhang Jiong, Wang Yong Xian, F.F. Knapp Jr, Preparation of rhenium sulfide suspension and its biodistribution following intra-tumor injection of mice, J. Labelled cpd. Radopharm., 42 (1999) 223-243.

 5.   Yanbao Yu, Yong Xian Wang, Mo Dong, Tunfeng Yu, Weiqing Hu, Wei Zhou, Xuezhong Yang, Duanzhi Yin, Preparation and stability of rhenium sulfide suspension with different particle size distributions, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 265(3) (2005) 395-398.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of 188-Re Sulphide Colloid for Knee Joints Arthritis Treatment and Acidity, Molar Ratio and Ultrasonic Time Optimization

نویسندگان [English]

  • M. R Davarpanah
  • B. Aziz Kalantari
  • R Nickzad
  • M Ghannadi Maragheh

چکیده [English]

In this study, 188-Re sulphide colloid was synthesized as a radiosynovectomy agent by reduction of sodium thiosulfate in the presence of perrhenate. The influences of the acidity, molar ratio and ultrasonic time on the colloid properties were investigated from 0.1 to 5 mol L-1; 5 to 70; and 10 to 60 min, respectively. The criteria for optimization of the influencing factors were the particle size and radiolabeling yield. Based on these factors the selected conditions were 1M HCl, thiosulfate to perrhenate molar ratio of 35 and 45 min for the ultrasonic time. The sizes of the particles were in the range of 1 to 5mm for more than 95% of the particles. The radionuclidic and radiochemical purity were found to be more than 99%. In addition, the synthesized colloid was stable for 5 days.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhenium Sulphide Colloid
  • Radiosynovectomy
  • Radiolabelling Yield
  • Radiochemical Purity
  1. R. Klett, U. Lange, H. Haas, M. Voth, J. Pinkert, Review: radiosynoviorthesis of medium-sized joints with rhenium-186-sulphide colloid, Rheumatology, 46 (2007) 1531-1537.

 2.   Shyn-Jen Wang, Wang-Yu Lin, Bor-Tsug Hsich, Lie-Hang Shen, Zei-Tsan Tsai, Gann Ting, Furn F. Knapp Jr, Rhenium-188 sulphur colloid as a radiation synovectomy agent, Eur. J. Nucl. Med, 22 (1995) 505-507.

 3.   P.P. Venkatesan, S. Shortkroff, M.R. Zalustky, C.B. Sledge, Rhenium heptasulfide: a potential carrier system for radiation synovectomy, Nucl. Med. Biol., 17(4) (1990) 357-362.

 4.   Yu Junfeng, Yin Duanzhi, Min Xiaoteng, Guo Zili, Zhang Jiong, Wang Yong Xian, F.F. Knapp Jr, Preparation of rhenium sulfide suspension and its biodistribution following intra-tumor injection of mice, J. Labelled cpd. Radopharm., 42 (1999) 223-243.

 5.   Yanbao Yu, Yong Xian Wang, Mo Dong, Tunfeng Yu, Weiqing Hu, Wei Zhou, Xuezhong Yang, Duanzhi Yin, Preparation and stability of rhenium sulfide suspension with different particle size distributions, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 265(3) (2005) 395-398.