نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 35131-19111، سمنان ـ ایران

چکیده

پراکندگی الکترون‌ها از هدف‌های هادرونی نقش مهمی در فهم ما از پروتون به عنوان یک ذرّه‌ی مرکب ساخته شده از پارتون، بازی می‌کند. با افزایش دقت آزمایش‌های پراکندگی ناکشسان ژرف، پیشرفت‌های قابل مقایسه در دقت ابزارهای نظری امری مسلم است، به خصوص برای استخراج توابع توزیع پارتونی در ناحیه‌ی x بزرگ، تصحیح داده‌ها به وسیله‌ی اثرات مرتبط با تصحیحات جرم غیرصفر هدف، ضروری به نظر می­رسد. در این مقاله اثرهای مرتبط با تصحیحات جرم هدف بر روی توابع ساختار اسپینی g1 و g2 مربوط به نوترون و دوترون در تقریب مرتبه‌ی دوم مورد بررسی قرار گرفته است.

تازه های تحقیق

  1. A.V. Sidorov and D.B. Stamenov, Target mass effects in polarized deep inelastic scattering, Mod. Phys. Letter A 21 (2006) 1991-1998 [arXiv:hep-ph/0604092].

 2.   J. Blumlein and A. Tkabladze, Target mass corrections for polarized structure functions and new sum rules, Nucl, Phys. B 553 (1999) 427-464 [arXiv:hep-ph/9812478].

 3.   B. Lampe and E. Reya, Spin physics and polarized structure function, Phys. Rept. 332 (2000) 1-163 [arXiv:hep-ph/9810270].

 4.   A.N. Khorramian, H. Khanpour, S. Atashbar Tehrani, Nonsinglet parton distribution functions from the precise next-to-next-to-next-to leading order QCD fit, Phys. Rev. D81 (2010) 014013 [arXiv:0909.2665 [hep-ph]].

 5.   S. Taheri Monfared, A.N. Khorramian, F. Arbabifar,  S.A. Tehrani, The spin dependent parton distribution functions and their moments, Acta Phys. Polon. B41 (2010) 2921-2928.

 6.   A.N. Khorramian, S.A. Tehrani, F.L. Olness, S. Taheri Monfared, F. Arbabifar, Nonsinglet spin-dependent structure functions,  Nucl. Phys. Proc. Suppl. 207-208 (2010) 65-68.

 7.   F. Arbabifar, A.N. Khorramian, S. Taheri Monfared, S.A. Tehrani, Spin-dependent structure function of He-3 and H-3, Int. J. Mod. Phys. A26 (2011) 625-626.

 8.   E143 collaboration [K. Abe et al.], Measurements of the proton and deuteron spin structure functions g1 and g2, Phys. Rev. D 58 (1998) 112003 [arXiv:hep-ph/9802357].

 9.   A.N. Khorramian, S.A. Tehrani, S. Taheri Monfared, F. Arbabifar, F.L. Olness, Polarized Deeply Inelastic Scattering (DIS) Structure Functions for Nucleons and Nuclei, Phys. Rev. D83 (2011) 054017 [arXiv 1011.4873].

 10. Ingo Schienbein, A Review of Target Mass Corrections, J. Phys. G 35 (2008) 053101 [arXiv:hep-ph/0709.1775].

 11. Y.B. Dong, Target mass corrections to proton spin structure functions and quark-hadron duality, Phys. Lett. B 641 (2006) 272-277.

 12. H. Georgi and H.D. Politzer, Freedom at moderate energies: Masses in color dynamics, Phys. Rev. D14 (1976) 1829.

 13.S. Taheri Monfared, A. Khorramian, S. Atashbar Tehrani, Z. Haddadi, Spin dependence of structure functions and target mass corrections, Nucl. Phys. Proc. Suppl. (2011) 125-128.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Target Mass Corrections in the Polarized Spin Structure Functions of Neutron and Deuteron

نویسندگان [English]

  • Z Hadadi
  • A Khorramian

چکیده [English]

Lepton scattering of nucleon targets (DIS experiment) plays an essential role in the investigation of proton as a composite particle which consists of quarks and gluons. With the recent advances made in the precision of inclusive lepton-nuclear scattering experiments, it has become apparent that comparable improvements are needed in the accuracy of the theoretical analysis tools. In particular, when extracting parton distribution functions in the large-x region, it is crucial to correct the data by the effects associated with the non-zero mass of the target. In this paper, we present the effect of target mass corrections (TMCs) on the neutron and deuteron spin structure functions in the NLO QCD approximation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Target Mass Corrections
  • Polarized Structure Functions
  • Neutron
  • Deuteron
  1. A.V. Sidorov and D.B. Stamenov, Target mass effects in polarized deep inelastic scattering, Mod. Phys. Letter A 21 (2006) 1991-1998 [arXiv:hep-ph/0604092].

 2.   J. Blumlein and A. Tkabladze, Target mass corrections for polarized structure functions and new sum rules, Nucl, Phys. B 553 (1999) 427-464 [arXiv:hep-ph/9812478].

 3.   B. Lampe and E. Reya, Spin physics and polarized structure function, Phys. Rept. 332 (2000) 1-163 [arXiv:hep-ph/9810270].

 4.   A.N. Khorramian, H. Khanpour, S. Atashbar Tehrani, Nonsinglet parton distribution functions from the precise next-to-next-to-next-to leading order QCD fit, Phys. Rev. D81 (2010) 014013 [arXiv:0909.2665 [hep-ph]].

 5.   S. Taheri Monfared, A.N. Khorramian, F. Arbabifar,  S.A. Tehrani, The spin dependent parton distribution functions and their moments, Acta Phys. Polon. B41 (2010) 2921-2928.

 6.   A.N. Khorramian, S.A. Tehrani, F.L. Olness, S. Taheri Monfared, F. Arbabifar, Nonsinglet spin-dependent structure functions,  Nucl. Phys. Proc. Suppl. 207-208 (2010) 65-68.

 7.   F. Arbabifar, A.N. Khorramian, S. Taheri Monfared, S.A. Tehrani, Spin-dependent structure function of He-3 and H-3, Int. J. Mod. Phys. A26 (2011) 625-626.

 8.   E143 collaboration [K. Abe et al.], Measurements of the proton and deuteron spin structure functions g1 and g2, Phys. Rev. D 58 (1998) 112003 [arXiv:hep-ph/9802357].

 9.   A.N. Khorramian, S.A. Tehrani, S. Taheri Monfared, F. Arbabifar, F.L. Olness, Polarized Deeply Inelastic Scattering (DIS) Structure Functions for Nucleons and Nuclei, Phys. Rev. D83 (2011) 054017 [arXiv 1011.4873].

 10. Ingo Schienbein, A Review of Target Mass Corrections, J. Phys. G 35 (2008) 053101 [arXiv:hep-ph/0709.1775].

 11. Y.B. Dong, Target mass corrections to proton spin structure functions and quark-hadron duality, Phys. Lett. B 641 (2006) 272-277.

 12. H. Georgi and H.D. Politzer, Freedom at moderate energies: Masses in color dynamics, Phys. Rev. D14 (1976) 1829.

 13.S. Taheri Monfared, A. Khorramian, S. Atashbar Tehrani, Z. Haddadi, Spin dependence of structure functions and target mass corrections, Nucl. Phys. Proc. Suppl. (2011) 125-128.