نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهنده‌ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1239-14155، تهران ـ ایران

چکیده

رآکتور زیربحرانی آب سبک براساس مشخصات هندسی و هم­چنین مواد ساختاری آن به وسیله­ی سه کد محاسباتی MCNP4C، WIMSD5B و CITATION شبیه­سازی شده، پارامترهای فیزیکی آن از جمله ضریب تکثیر بی­نهایت، ضریب تکثیر مؤثر، مقدار واکنش­پذیری چشمه­ی نوترون خارجی، توزیع شعاعی و محوری شار و انحنای شار و وابستگی آن­ها به موقعیت چشمه­ی خارجی در رآکتور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی میزان صحت مدل­ها در شبیه­سازی رآکتور و هم­چنین صحت سطح مقطع­های مؤثر مورد استفاده، مقادیر محاسباتی حاصل از کدها با یک­دیگر و هم­چنین با نتایج تجربی مقایسه شد که برای مشاهدات تجربی این اختلاف کم­تر از %12 و نیز %5~ برای کدهای WIMSD5B و CITATION بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

LWSCR Reactor Parameters Determination Based on Calculation and Experimental Results

نویسندگان [English]

 • N Nassiri Mofakham
 • Z Nasr Azadani
 • J Sadeghzadeh

چکیده [English]

This paper is dealing with the reactor parameter determination experiments performed at the light water subcritical reactor (LWSCR) in Esfahan. The parameter determination methods are derived from a theory based on neutron source position. The LWSCR reactor system is modeled by Monte Carlo calculations (MCNP4C), WIMSD5B and CITATION, and the criticality safety and neutron flux distribution problems are presented and analyzed. The analysis of the multiplication factors obtained by MCNP4C are in fairly good agreement with the results obtained by WIMSD5B and CITATION. For the flux distribution calculations, the MCNP4C results differ from the experimental observations by less than 12% and by ~5% for the WIMSD5B and CITATION.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Light Water Sub-Critical Reactor
 • MCNP4C Code
 • WIMSD5B and CITATION Codes
 • Physical Parameters
 1. J.F. Briesmeister, editor, “MCNP-A general Monte Carlo N-particle trans-port code, version 4c, LA-13709-M,” Los Alamos National Laboratory, USA (2000).

   

 2. M.J. Roth, “The preparation of input data for WIMS, 1967; M.J. Halsall, A summary of WIMSD4 input options, JEF-PC version 2, O.E.C.D., NEA Data Bank, France, (1997).

 

 1. Experimental determination of material and geometrical buckling of ENTC sub-critical reactor, Experimental reactor physics group, Nuclear Engineering Department, Esfahan Nuclear Technology Center, Autumn (1369).

 

 1. F.A. Valente, “A manual of Experiments in Reactor Physics,” McMillan-New York (1963).

 

 1. J.R. Lamarsh, “Introduction to nuclear reactor Theory,” Addison-Wesley (1972).