نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران

3 گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی مرکز کرج، صندوق پستی: 234-34215، کرج ـ ایران

چکیده

بیماری کپک آبی با عامل پنی­سیلیم اکپانسیم به عنوان خسارت­زاترین عامل بیماری در طول دوره­ی انبارمانی مطرح می­باشد. در این تحقیق، اثر بازدارندگی دزهای مختلف پرتو گاما بر جوانه­زنی هاگ و ریسه­ای پنی­سیلیم اکپانسیم، عامل بیماری پس از برداشت میوه­ی سیب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پنی­سیلیم اکپانسیم از میوه­های سیب آلوده با علایم لهیدگی جداسازی شد. برای بررسی تاثیر پرتو گاما بر جوانه­زنی، سوسپانسیون هاگ قارچ (با غلظت 104 هاگ برمیلی­لیتر) در معرض دزهای 0، 100، 300 و 600 گری پرتو گامای دستگاه گاماسل با چشمه­ی کبالت-60 و با نرخ دز 0.2  گری در ثانیه قرار گرفت. هم­چنین برای بررسی اثر پرتو گاما بر رشد ریسه­ای، یک قطعه­ی  0.5 سانتی­متری از کلنی سه روزه­ی قارچ به محیط کشت سیب­زمینی- دکستروز- آگار انتقال یافته و با دزهای 0، 1500، 2000، 2500،3000 و 3500 گری پرتودهی گردید. نتایج حاصل نشان داد که پرتودهی با دز حدود 600 گری، به طور کامل مانع جوانه­زنی هاگ قارچ می­شود، و دزهای بالاتر از 3000 گری توانست به طور کامل مانع رشد ریسه­ای پنی­سیلیم اکپانسیم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Gamma Radiation on Spore Germination and Mycelial Growth of Penicillium Expansum, Postharvest Disease of Apple Fruit

نویسندگان [English]

 • H A.Mostafavi 1
 • S.M Mirmajlessi 2
 • S.M Mirjalili 3
 • H Fathollahi 1
 • S.M Mansouripour 2
 • M Babaei 1

چکیده [English]

Blue mold caused by Penicillium expansum causes most of the losses during the storage period in the world. In this study, the inhibition effect of different doses of gamma radiation on spore germination and mycelial growth of Penicillium expansum was investigated. As a result, the Penicillium expansum was recovered from infected apple fruits. In order to evaluate the gamma radiation effect on the spore germination, spore suspension (104 spore/ml) exposed to 0, 100, 300 and 600 grey, using Co-60 gamma cell with a dose rate of 0.2 Gy/Sec. Also, a disk of mycelium (0.5 cm2) was removed from the edge of a three-days colony and transferred to PDA plates and irradiated to 0, 1500, 2000, 2500, 3000 and 3500 Gy. The results showed that, the irradiation has completely inhibited the spore germination at 600Gy. While, a dose of 3000Gy completely inhibited the mycelial growth of Penicillium expansum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamma Radiation
 • Postharvest Diseases
 • Spore Germination
 • Penicillium Expansum
 • Radiation Doses
 • Apples
 1.  

   

  1. 1.    P. Sobiczewski, H. Bryk, S. Berczynski, “Evaluation of epiphytic bacteria isolated from apple leaves in the control of postharvest apple diseases,” Journal of Fruit Ornamental Plant Research, 4: 35-4 (1996).

   

  1. 2.    C. Stevens, V.A. Khan, J.Y. Lu, C.L. Wilson, P.L. Pusey, E.C. Lgwegbe, K. Kabwe, Y. Mafolo, J. Liu, E. Chalutz, S. Droby, “Integration of ultraviolet (UV-C) light with yeast treatment for control of postharvest storage rots of fruits and vegetables,” Biological Control, 10, 98-103 (1997).

   

  1. 3.    A. Prakash, P. Inthajak, H. Huibregtse, F. Caporaso, D.M. Foley, “Effect of low dose gamma irradiation and conventional treatments on shelf life and quality characteristics of diced celery,” Journal of Food Science, 65: 1070-1075 (2000).

   

  1. 4.    M. Patterson, “Food irradiation: Microbiological safety and disinfestations,” International Symposium on New Frontier of Irradiated Food and Non-Food Products KMUTT, Bangkok, Thailand (2005).

   

  1. 5.    M.S. Shathele, “Effects of gamma irradiation on fungal growth and associated pathogens,” Reseaech Journal of Environmental Toxicology. 3: 94-100 (2009).

   

  1. 6.    M. Panayota, “Investigation of the radiation effects on Brown Rot disease of Golden Delicious apples, inoculated with the fungus Monilinia fructigena,” Mycopathologia, 142: 33-36 (2004).

   

  1. 7.    J.C. Smith and S. Pillai, “Irradiation and food safety,” Food Technology., 58(11): 48-54 (2004).

   

  1. 8.    F.M. Aubrey, “Inactivation by Irradiation, Control of food borne microorganisms,” Marcel Dekker, Inc., 535 (2002).

   

  1. 9.    R. Barkai-Golan, “Postharvest diseases of fruits and vegetables: development and control,” Elsevier Science, B.V. 418 (2001).

   

  10. H.L. Barnett and B.B. Hunter, “Illustrated genera of imperfect fungi,” Third Edition, Burgess Publishing, Co. 241, (1972).

   

  11. S.I. Neveen, Geweely, L.S. Nawar, “Sensitivity to Gamma Irradiation of Post-harvest Pathogens of Pear,” International Journal of Agriculture and Biology, 6: 710-716 (2006).

   

  12. N.V. Mironenko, A.A. Irina, N.Z. Nelli, A.B. Sergey, “Intraspecific variation in gamma-radiation resistance and genomic structure in the filamentous fungus Alternaria alternata: a case study of strains inhabiting chernobG yl reactor No. 4,” Ecotoxicollogy Environment Safety, 45: 177–87 (2000).

   

  13. C. Jitareerat, P. Mohavey, U. Apiradee, K. Songsin, “Effect of irradiation on fungal growths and their pathogenesis on Mangoes cv. Nam Dok Mai,” International Symposium “New Frontier of Irradiated food and Non-Food Products,” KMUTT, Bangkok, Thailand (2005).

   

  14. G.P.C. Salmond, “Secretion of extra cellular virulence factors by plant pathogenic bacteria,” Annual Review of Phytopathology., 32: 181-200 (1994).

  15. J.C. Smith and S. Pillai, “Irradiation and food safety,” Food Technology., 58:48-54 (2004).

   

  16. K.P. Satish, G. Benjamin, K.P. Sergei, K.W. Joseph, C.S. Matt, D.R. Douglas, D.M. Smith, “Semen-specific genetic characteristics of human immunodeficiency virus type 1,” Environmental Journal of Virology, 79:1734-1742 (2005).

   

  17. R.V. Tauxe, “Food safety and irradiation: Protection the public from food borne infections,” Emergency of Infective Disease, 7:516-521 (2001).

  18. L. Willocquet, D. Colombet, M. Rougier, J. Fargues, M. Clerjeau, “Effects of radiation, especially ultraviolet B, on conidial germination and mycelial growth of grape powdery mildew,” European Journal of Plant Pathology, 102: 441-449 (1996).

   

  19. R. Braghini, C.R. Pozzi, S. Aquino, L.O. Rocha, B. Corrêa, “Effects of gamma-radiation on the fungus Alternaria alternata in artificially inoculated cereal samples,” Applied Radiation and Isotopes, 67(9):1622-1628 (2009).