نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 51167-87317، کاشان ـ ایران

2 امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از نسبت شدت قله­ی چهارم به قله­ی پنجم منحنی درخشندگی دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600، دز گاما در میدان آمیخته­ی نوترون- گاما مشخص شده است. ابتدا نمونه­ها توسط چشمه­های Am-Be و Cs137 تحت تابش به ترتیب نوترون و گاما قرار گرفتند. میزان پرتودهی توسط چشمه­ها به گونه­ای تغییر داده شد که میزان دز گاما از 20 تا %52 دز کل متغیر باشد. با استفاده از برنامه­ی کامپیوتری مبتنی بر الگوریتم لونبرگ- مارکارت و به کمک مدل مرتبه­ی عام ترمولومینسانس، منحنی درخشندگی نمونه­های تحت تابش‌، تفکیک و نسبت شدت قله­ی چهارم به پنجم محاسبه و این نسبت به سهم دز گاما و نوترون در میدان تابشی کل ارتباط داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Gamma Dose in a Mixed Neutron-Gamma Radiation Field Using LiF:Mg,Ti (TLD-600) Thermoluminescence Dosimeter

نویسندگان [English]

 • M Zahedifar 1
 • M Jafarizadeh 2
 • E Sadeghi 1
 • H Shakhusi 1

چکیده [English]

In this work the ratio of the 4th peak to the 5th peak of a LiF:Mg,Ti (TLD-600) thermoluminescence dosimeter has been used to estimate the gamma dose in a mixed neutron-gamma radiation field. The samples were first exposed to the known neutron and gamma doses from Am-Be and 137Cs sources. Then, the contribution of the gamma dose in the mixed field was changed from 20% to 52% of the total dose. For this purpose by employing a computer program based on Levenberg-Marquart algorithm, and by using thermoluminescence general order model for the glow profile deconvolution, the ratio of the 4th to 5th peaks was determined. Finally, the peak ratios have been related to the contribution of the gamma dose in the mixed neutron gamma radiation field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermoluminesacence
 • Neutron Dosimetry
 • Mixed Neutron-Gamma Field
 • Two Peak Method
 1. V. Chernov, B. Rogalev, A. Nepomnyaschikh, V. Cherepanov, “Error analysis of neutron dose measurment in mixed gamma-neutron fields by a two peak TL method,” Radiat. Prot. Dosim. 49, 443-449 (1993).

   

 2. E.X. Rank and R.B. Theus, “Neutron dosimetry with CaF2:Tm,” IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-26(1), 1590-1592 (1979).

   

 3. J.B. Dielhof, A.J.J. Bos, J. Zoetelief, J.J Broerse, “Sensitivity of CaF2 thermoluminescent materials to fast neutrons,” Radiat. Prot. Dosim. 23, 405-408 (1998).

 

 1. W. Hoffman, and B. Prediger, “Heavy particle dosimetry with high temperature peaks of CaF2:Tm and 7Lif phosphors,” Radiat. Prot. Dosim. 6, 149-152 (1983).

 

 1. P. Meissner, U. Beink, J. Rassow, “Applicability Of TLD-700 detectors for dosimetry in d(14)+Be neutrons fields,” Radiat. Prot. Dosim. 23, 421-424 (1988).

 

 1. B.B. Schachar and Y.S. Horowitz, “Dosimetric characterisation of the high temperature peaks of LiF:Mg, Ti and CaF2:Tm using computerised glow curve deconvolution,” Radiat. Prot. Dosim. 22, 87-96 (1988).

 

 1. A.S. Pradhan, J. Rassow, P. Meissner, “Fast neutron response of CaF2: Tm teflon TLD discs of different thickness,” Radiat. Prot. Dosim. 15, 233-266 (1986).

 

 1. Y.S. Horowitz, and B. Ben Schachar, “Sensitised TLD-700 for neutron-gamma  dosimetry at radiation dose levels,” Radiat. prot. Dosim. 33, 263-266 (1990).

 

 1. Y.S. Horowitz and D. Yossian, “Computerised glow curve doconvolution: application to thermoluminescence dosimetry,” In: Proc Int. Congr. on Radiation Protection, Vienna. Vol. 4, 293-295 (1996).

 

 1. T.M. Piters, A.J.J. Bos, J. Zoetelief, “Thermoluminescence dosimetry in mixed neutron-gamma radiation fields using glow curve superposition,” Radiat. Prot. Dosim. 44, 305-308 (1992).

 

 1. N. Horiuchu, T. Sato, H. Morimoto, “Simultaneous evaluation of the neutron and gamma dose with a single 6LiF TLD,” Nucl. Instrum. Methods A 317, 545-552 (1992).

 

 1. D. Youssian and Y.S. Horwitz, “Estimation of gamma dose in neutron dosimetry using peak 4 to peak 5 ratios in LiF:Mg,Ti (TLD-100/600),” Radiat. Prot. Dosim. 77, 151-158 (1998).

 

 1. A. Delgado, J.L. Muniz, J.M. Gomez Ros, A.M. Romero, R. Rodrıguez, “On the use of LiF TLD-600 in neutron-gamma mixed fields,” Radiat. Prot. Dosim. 125, 1-4, 327–330 (2007).

 

 1. A. Triolo, M. Marrale, M. Brai, “Neutron-gamma mixed field measurements by means of MCP-TLD-600 dosimeter pair,” Nucl. Instrum. methods B 264, Issue 1, 183-188 (2007).

 

 1. G. Kitis, J.M. Gomez Ros, J.W.N. Tuyn, “Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for first, second and general order of kinetics,” J. Phys. D:Appl. Phys. 31. 2636–2641 (1998).