نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 163-51665، تبریز ـ ایران

چکیده

فعالیت آشکارپذیر کمینه، حداقل فعالیتی است که سیستم می‌تواند، با یک سطح اطمینان از پیش تعیین شده، آن را به طور متمایز از زمینه آشکار کند. در نمونه‌هایی که فعالیت آن‌ها پایین است باید از سیستمی استفاده شود که مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه در آن قابل مقایسه با شمارش نمونه است. در این پژوهش، مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیف‌سنج AT1315 به روش تجربی تعیین، میزان تغییرات آن با زمانِ اندازه‌گیری و جرم نمونه‌ها بررسی شده است. هم‌چنین وجود یک رابطه بین فعالیت آشکارپذیر کمینه و این کمیت‌ها و ضرورت تعیین مجدد آن با تغییر هر یک از این پارامترها تأیید شد. به منظور اجتناب از اندازه‌گیری‌های مکرر، یک رابطه‌ی نظری برای محاسبه‌ی فعالیت آشکارپذیر کمینه به دست آمد و سپس مقادیر نظری و تجربی فعالیت آشکارپذیر کمینه با هم مقایسه شدند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Minimum Detectable Activity (MDA) for AT1315 Gamma Spectrometer

نویسندگان [English]

  • Saleh Ashrafi
  • Tahereh Hadisinia

چکیده [English]

 The minimum detectable activity (MDA) is the activity that a system can detect with a given confidence level and good discrimination against the background radiation. When low levels of activities are counted, the MDA of gamma spectrometer must be comparable to the number of sample counts. In this research, the MDA of AT1315 spectrometer has been experimentally determined and a theoretical correlation between the MDA and experimental parameters such as the sample mass and counting time has been established. Using the correlation, the frequent and cumbersome MDA measurements can be avoided. A quantitative comparison of the theoretical and experimental MDA approaches has been performed.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Spectrometer
  • AT1315
  • Minimum Detectable Activity (MDA)
1. L.A. Curie, Detection and Qualification Limit, Applied Radiation and Isotopes, 61 (2004) 145-149.
2. Ch. Hurtgen, S. Jerome, How Low Can You Go?, Applied Radiation and Isotopes, 53 (2000) 45-50.
3. G. Avwiri, Determination of Radionuclide Levels in Soil and Water Around Cement Companies in Port Harcout, J. Applied Radiation and Isotop, 68 (2003) 219-222.
4. F. Vaca, G. Manjon, Factor of Merit and Minimum Detectable Activity for Determinations by Gas-Flow Proportional or Cherenkov Counting, Applied Radiation and Isotopes, 55 (2001) 849-851.
5. K. Gouri, Bhattacharya, Statistical Concepts and Methods, John Wiley and Sons (1977).
6. http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/hypothesis_testing.html.
7. USA Nuclear Regulatory Commission, Multi-Agency Radiological Laboratory Analytical Protocols Manual, (2004), Appendix G.2.
8. Richard M. Brugger, A Note on Unbiased Estimation of the Standard Deviation, The American Statistician, (23) 4 p. 32 (1969).
9. AT1315 Spectrometer User Manual.