نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران

2 مؤسسه گیاه پزشکی کشور، صندوق پستی: 1454-1935، تهران - ایران

3 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 567-38135، اراک - ایران

4 مرکز تحقیقات انار کشور، صندوق پستی: 166، ساوه - ایران

چکیده

ایران از نظر تولید و صادرات انار در رتبه‌ی اول دنیا قرار دارد. کرم گلوگاه انار آفت مهم انار کشور است. به خاطر زیست‌شناسی حشره، مبارزه‌ی شیمیایی عملی نبوده و خسارت این آفت در مواردی از 30 درصد محصول نیز تجاوز می‌کند. روش نابارورسازی یکی از روش‌هایی است که برای کنترل آفات مختلف با شرایط خاص کاربرد دارد. این تحقیق به منظور ارزیابی کنترل عملی کرم گلوگاه انار با استفاده از روش هسته‌ای نابارورسازی روی میوه انجام شد. انارهای آلوده به مرحله‌ی لاروی و شفیرگی آفت از باغات انار ساوه جمع‌آوری، به آزمایشگاه پژوهشکده منتقل، در شرایط دمایی 2±28 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد، رژیم نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی و با استفاده از جیره‌ی غذای مصنوعی پرورش داده شدند. شفیره‌های جوان و مسن به دست آمده، تحت پرتودهی گاما قرار گرفته و با نسبت‌های
º :º :1:1 تا 1:1:9:9 (نر پرتودهی شده: ماده‌ی پرتودهی شده: نر طبیعی: ماده‌ی طبیعی) روی میوه‌های انار در داخل قفس‌ها رها شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد دزهای نابارورکننده‌ی 120 و 160 گری، روی شفیره‌های جوان 1-2 روزه و مسن 3-4 روزه و با نسبت رهاسازی 1:1:7:7 تا 1:1:9:9 در مقایسه با شاهد با نسبت رهاسازی º :º :1:1 خسارت کرم گلوگاه روی محصول انار را کنترل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of Nuclear Technique for Practical Controlling of Ectomyelois Ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

 • H.R Zolfagharieh 1
 • H Farazmand 2
 • R Vafaei Shoushtari 3
 • M Babaii 1
 • S.Z Tabatabaii 4

چکیده [English]

Iran ranks the first producer and exporter of pomegranate in the world. Carob moth Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) has also been recognized as an important pest of pomegranate in the country. Due to biology of the pest, the application of pesticide has not been considered practical and the losses to this product are more than 30 percent of the yield. The application of Sterile Insect Technique (SIT) is a method that is used on a few insects with the specific characters. This research was accomplished for evaluation of the practical control of this pest upon application of nuclear methods on pomegranate. Larval and pupal stages were collected from Saveh, transferred to Agricultural, Medical & Industrial Research School and reared on artificial diet at 28±2ºC, 60±5% RH, 14:10 light: dark photoperiod. The produced pupae (young and old) were irradiated by gamma radiation and were reared with 0:0:1:1-9:9:1:1 (Irradiated male: Irradiated female: Natural male: Natural female) ratios on pomegranate fruits in the cages. The results show that the application of sterile doses (120 and 160Gy) on pupae (Young 1-2 days and old 3-4 days old) and releasing ratios 7:7:1:1 to 9:9:1:1 in comparison with the controlled treatment by the releasing ratio of 0:0:1:1 that prevents damage of E. ceratiniae on the pomegranate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carob Moth
 • Nuclear Technique
 • Sterile Insect Teqnique
 • Releasing Ratio
 1. 1.    H. Zolfagharieh, SH. Mashayekhi, H. Fatholahi, H. Mostafavi, F. Nabardi, M. Pavandi, “Translation of article collection on food irradiation,” Second International Congress on Application of Irradiation Method for Food Preservation, AEOI, Karaj, December (1996).

 

 1. 2.    S.Z. Tabatabaii, “Pomegranate guide program,” Survay on Situation of Pomegranate for the Present Time, Pomegranate Research Center, Saveh, Vol. 1, 88 (2008).

 

 1. 3.    M. Shakeri, “Research report on comparing Yazd province pomegranate variety due to yield, amount of pomegranate contamination to carob moth, Crack, Sun burn, Drying, Frostbitten and pomegranate aphid,” Yazd Agricultural Research Center, 21 (2001).

 

 1. 4.    J. Mediouni, I. Fukova, R. Frydrychova, M.H. Dhouibi, “Kario type sex chromosome differentiation in carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae),” Caryologia 57, Vol. 2, 184-194 (2004).

 

 1. 5.    M. Shakeri, “The first report of fig attack through Spectrobate ceratoniae in Iran,” Pest and Diseases Publication, Vol. 60, No. 1 & 2, 93 (1992).

 

 1. 6.    A. Omidpour, “The laboratory investigation for determination of suitable gamma ray dose on carob moth sterility,” M. Sc Thesis, University of Tehran, College of Agriculture, Department of Plant Protection, 100 (2006).

 

 1. 7.    M.R. Mehrnejad, “Survey of Apomyelois ceratoniae Zell new pistachio pest in kerman province,” M. Sc Thesis, University of Tehran, College of Agriculture, Department of Plant Protection, 108 (1992).

 

 1. 8.    A. Farzaneh, “Carob moth in Iran,” Publication of the First Conference of Surveying Pomegranate Problem in Iran, University of Tehran, College of Agriculture, Karaj (1987).
 2. 9.    M. Mohebat, “Survey of Trichograma bee efficiency in Yazd pomegranate garden,” Yazd Agriculture Research Center Report (1990).

 

10. H.A. Ahmadian, K. Beigi, M. Daniali, “Survey on application of biological and agronomic control methods against carob moth,” Yazd Pest and Diseases Institute (1995).

 

11. M. Shakeri, “Survey of pomegranate variety resistance amount to crack and fruit spoilage,” Proceeding of the 10th Iranian Plant Protection Congress, Ghom and Saveh, 53 (1991).

 

12. GH. Rajabi, A. Farzaneh, “Finishing survey of Carob moth diet regime for certain method of agronomic control superiority,” Report of Pest and Diseases Institute, Ghom and Saveh, 53 (1998).

 

13. A. Ghangi Moghsadam, H. Hoshmand, M.A. Shahbeik, SH. Nikkhah, “Survay on effect of heat cure for decreasing damage of carob moth in store,” Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfehan University of Technology, Isfehan, 112 (2000).

 

14. M. Shojaii, M.V. Esmaili, M. Najafi, “Primary survey of Carob moth and Integrate pest management,” Publication of the First Conference of Pomegranate Problem in Iran, University of Tehran, College of Agriculture, Karaj (1987).

 

15. E.F. Knipling, “Suppression of pest Lepidoptera by releasing partially sterile males: a theoretical appraisal,” Bioscience, 20: 463-470 (1970).

 

16. M.M. Quinlan, J.D. Knight, J.M. Stonehouse, “Model business plant for a sterile insect production facility,” Insect Pest Control Using the Sterile Insect Technique (INT/5/145), 1-3 (2002).

 

17. H.R. Zolfagharieh, “Practical application of gamma irradiation for controlling Ectomyelois ceratoniae Zell (Lepidoptera: Pyalidae),” M. Sc Thesis, Azad University of Arak, 111 (2008).

18. S.D. Bek, “Neural and hormonal control of pupation in Galleria mellonella (Lepidoptera Galleria),” Annual Entomological Society of America, 63(1): 144-147 (1970).

 

19. R. Jafari, “Control of greater wax moth (Galleria mellonella L.) by using male sterile technique with gamma-ray,” M. Sc Thesis, Isfehan University of Technology, College of Agriculture, Department of Plant Protection, 120 (1997).

 

 

 

 

 

20. D. Colter, “Those pesky wax moths,” American Bee Journal, 134(2): 824-826 (1994).

 

21. T.J. Henneberry and T. Clayton, “Effect on reproduction of gamma irradiated laboratory- reared pink bollworms and their F1 progeny after mating with untreated laboratory-reared on native insects,” Journal of Economic Entomology, 74: 19-23 (1981).