نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران - ایران 2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران - ایران

چکیده

یکی از محصولات فرعی نامطلوب در صنعت غنی‌سازی اورانیم، گاز هیدروژن فلورید است. اثرات نامطلوب آن روی محیط زیست و تجهیزات فرایندی به علت سمیت و خورندگی بالای آن جذب آن توسط برج‌های جذب (تله‌های شیمیایی) را ضروری ساخته است. یکی از جاذب‌های پیشنهادی برای جذب هیدورژن فلورید، زغال فعال است. منحنی تعادل جذب HF توسط زغال فعال یکی از اطلاعات مهم برای طراحی برج‌های جذب می‌باشد. به دلیل عدم وجود منحنی یاد شده و جاذب مناسب، در این مقاله به بررسی جذب سطحی هیدروژن فلورید بر روی چهار نوع زغال فعال پرداخته شده است. داده‌های تعادلی در فشارهای کم‌تر از 30 میلی‌بار در دمای محیط به صورت تجربی به دست آمده است و مقادیر ثابت ایزوترم فرندلیچ، لانگمویر، توث و هنری از برازش با داده‌های آزمایشگاهی محاسبه شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر جذب هیدورژن فلورید با انواع مختلف زغال فعال بررسی شده است. در نهایت ایزوترم‌های جاذب‌های مختلف با یک‌دیگر مقایسه و زغال نوع اول، دوم و چهارم جاذب‌های مناسب تشخیص داده شدند و از میان مدل‌های ریاضی برای پیش‌بینی نقاط تعادل، مدل توث برای زغال نوع اول، دوم و چهارم با متوسط درصد خطای مطلق، به ترتیب، برابر با 12.9 ، 16.5  و 34/0  مطابقت بیش‌تر و بهتری با نتایج تجربی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Equilibrium Curve Determination of HF Adsorption by Activated Carbon

نویسندگان [English]

 • H Bahrami 1
 • S.J Safdari 2
 • S.M.A Mousavian 3

چکیده [English]

One of the byproducts of uranium enrichment industry is hydrogen fluoride gas. Due to the toxicity and corrosivity of the molecule, it has adverse effects on the environment and the process. Therefore, it must be removed by adsorption towers. The activated carbon is one of the proposed sorbent for the adsorption. Hydrogen fluoride adsorption equilibrium curve gives important information for designing the adsorption towers. In this article, the hydrogen fluoride adsorption and adsorption factors were determined experimentally, and four different types of carbon have been used. The operating pressure in all tests was less than 30 mbar. Comparison between the obtained experimental equilibrium curves shows that the first, second and fourth types of activated carbon are suitable for the adsorption of hydrogen fluoride. The experimental data were fitted using mathematical models of Longmuir, Freundlich, Toth and Henry. The results show that Toth mathematical model is more suitable than other models. Also, the absolute error were predicted by the model of Toth for the first, second and fourth types of the activated carbon were 12.9, 16.5 and 34 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrogen Fluoride
 • Adsorption
 • Activated Carbon
 • Equilibrium Curve
 • Isotherm
 • Uranium Enrichment
 1.  

   

  1. 1.    A. B. Rothman, “Chemical reaction of UF6 with water on ingress to damaged model 48X 10 ton model,” Argon National Laboratory, Argon IL, USA (1996).

   

  1. 2.    Umbrath Walter, “Fundamental of vacuum technology,” Laybold Vacuum Products and Reference Book (2001-2002).

   

  1. 3.    Christiano C. Rodrigues, Deovaldo de Moraes Jr, Seleude W. da Nobrega, Marcio G. Barboza, “Amonia adsorption in a fixed bed of activated carbon,” Bioresource Technology, 98, 886-891 (2007).

   

  1. 4.    Guo Jia, Wang Sheng Xu, Yan Lin Chen, Aik Chong Lua, “Adsorption of NH3 onto activated carbon prepared from palm shells impregnated with H2SO4,” Journal of Colloid and Interface Science, 281, 285-290 (2005).

   

  1. 5.    Przepio´rski J.M. Skrodzewicz, A.W. Morawski, “High temperature ammonia treatment of activated carbon for enhancement of CO2 adsorption,” Applied Surface Science, 225, 235–242 (2004).

   

  1. 6.    Lee Young-Whan, Jee-Won Park, Se-Jin Jun, Dae-Ki Choi, Jae-Eui Yie, “NOx adsorption–temperature programmed desorption and surface molecular ions distribution by activated carbon with chemical modification,” Carbon, 42, 59-69 (2004).

   

  1. 7.    Nan Qi, M. Douglas LeVan, “Adsorption equilibrium modeling for water on activated carbons,” Carbon, 43, 2258–2263 (2005).

   

  1. 8.    Mellah, S. Chegrouche, M. Barkat, “The removel of uranium(IV) from aqueos solutions onto activated carbon: kinnetic and thermodynamic investigations,” Journal of Colloid and Interface Science, 296, 434-441 (2006).

   

   

   

   

   

  1. 9.    Kutahyali Ceren, Meral Eral, “Selective adsorption of uranium from aqueous solutions using activated carbon prepared from charcoal by chemical activation,” Separation and Purification Technology, 40, 106-114, 2004.

  10. R.M. Schultz, W.E. Hobbs, J.L. Norton, M.L. Stephenson, “Sorbent selection and design consideration for uranium trapping,” K/ET-5025 (July 1981).

   

  11. M.J. Stephenson, “A design model for the dynamic adsorption of uranium hexafluoride on fixed beds of sodium fluorides,” Union Carbide Corporation, Nuclear Division, Oak Ridge Gasous Diffusion Plant, K-L-6195-2 (December 1968).

   

  12. McNeese Leonard E., Stanley H. Jury, “Removal of uranium hexafluoride from gas streams by sodium fluoride pellets,” Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee (September 1964).

   

  13. Bansal Roop Chand, Meenakshi Goyal, “Activated carbon adsorption,” Taylor & Francis Group (2005).

   

  14. Schuman Seymour, “Method of recovering uranium hexafluoride,” United State Patent, 3925536 (1975).

   

  15. J.D. Seader and J. Henley Ernest, “Separation process principles,” John Wiley & Sons Inc (1966).

   

  16. Bannasch Wolfgang, “A process for depositing uranium hexafluoride on special active carbon,” The Patent Office, London, 1516520 (1975).

   

  17. D. Do Duong, “Adsorption analysis: equilibria and kinetics,” Imperial Press (1998).