نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران- ایران

چکیده

در این تحقیق جذب  زیستی اورانیم از محلول­های آبی توسط مخمرنان و مخمرنان تثبیت شده بر پایه‌ی کلسیم آلژینات، در دمای ºC30 مورد مطالعه قرار گرفت و ایزوترم­های تعادلی جذب دوپارامتری و سه­پارامتری مدل‌سازی شدند. در ادامه، اثر حضور یون کروم (VI) بر میزان جذب اورانیم توسط مخمرنان تثبیت شده بررسی شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که pH بهینه برای جذب اورانیم توسط مخمرنان تثبیت شده و مخمرنان آزاد به ترتیب برابر 5 و 5/5 می­باشد. بررسی تأثیر غلظت اولیه‌ی اورانیم بر میزان جذب نشان داد که با افزایش غلظت اولیه‌ی اورانیم، میزان جذب افزایش می­یابد و این افزایش در غلظت­های پایین­تر، تا رسیدن به یک مقدار ثابت، شدیدتر می­باشد. نتایج تجربی نشان داد که میزان جذب اورانیم بر روی مخمرنان تثبیت شده به مراتب بیش‌تر از مخمرنان می­باشد. میزان جذب برای مخمرنان تثبیت شده و مخمرنان آزاد در pH بهینه‌ی مربوط به هر کدام، طی زمان تماس 24 ساعت و با مقدار زیست توده‌ی  g/l1 در غلظت‌های پایین، به ترتیب، حدود 90 و 50 درصد و در غلظت‌های بالا، به ترتیب، حدود 80 و 15 درصد به دست آمد. ایزوترم­های جذب مورد مطالعه شامل 2 مدل دوپارامتری لانگمویر و فروندلیش و مدل سه­پارامتری ردلیش-پترسون می­باشند. برای یافتن بهترین ایزوترم، از سه روش تحلیل خطا برای بررسی نتایج تجربی استفاده شد. این روش­ها شامل ضریب همبستگی، خطای ریشه‌ی میانگین مربعی و آزمون مجذورکی می‌باشد. تحلیل خطاها نشان داد که مدل سه­پارامتری بهتر می­تواند جذب زیستی اورانیم را در مقایسه با مدل­های دوپارامتری برازش کند. هم‌چنین میزان جذب بیشینه برای دو زیست توده مخمرنان تثبیت شده و مخمرنان آزاد، توسط ایزوترم لانگمویر، به ترتیب، برابر 8/592 و mg/g 73 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Two-Parameter and Three-Parameter Isotherm Models at Uranium Biosorption by Baker's Yeast

نویسندگان [English]

 • A Keshtkar 1
 • M.M Montazer Rahmati 2
 • N Khodapanah 2

چکیده [English]

In this work, the ability of free and immobilized deactivated baker's yeast saccharomyces cerevisiae to remove uranium ions was investigated using a batch biosorption procedure with respect to the initial pH (3.0-6.0), contact time (24 h), initial ion concentration (50-400 mg/g) and presence of secondary ions (Cr (VI)). The removal of uranium was approximately 90% and 50% at low concentrations, whereas it was about 80% and 15% at high concentrations at an optimum pH of 5 and 5.5, using 1 g/l of adsorbent in 24 h of equilibration time for immobilized and free baker's yeast, respectively. Experimental results at 30ºC indicated that the uptake capacity of uranium ions by immobilized baker's yeast biomass on calcium alginate was reduced by the presence of secondary ions. The experimental data obtained at the optimum have been analyzed using two two-parameter models, Langmuir and Freundlich, and one three-parameter model, Redlich–Peterson. Taking into three statistical error functions, the data were best fitted to the Redlich–Peterson model. Using the Langmuir equation, the saturated monolayer sorption capacities of uranium ions onto immobilized and free baker's yeast were 592.8 and 73 mg/g, respectively at 30ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uranium Biosorption
 • Baker's Yeast
 • Calcium Aliginate
 • Chromium (VI)
 • Modeling
 • Equilibrium Isotherm

 1. 1.    J. Chen, L. Yang, “Chemical modification of Sargassum sp. for prevention of organic leaching and enhancement of uptake during metal biosorption,” Ind. Eng. Chem. Res. 44, 9931-9942 (2005).

 

 1. 2.    P. Sar, S.K. Kazy, S.F. D’Souza, “Radionuclide remediation using a bacterial biosorbent,” International Biodeterioration & Biodegradation, 54, 193-202 (2004).

 

 1. 3.    J. Yang, B. Volesky, “Modeling uranium-proton ion exchange in biosorption,” Environ. Sci. Technol. 33, 4079-4085 (1999).

 

 1. 4.    V. Diniza, M.E. Webera, B. Voleskya, Gh. Najab, “Column biosorption of lanthanum and europium by Sargassum,” Water Research, 42, 363-371 (2008).

 

 1. 5.    B. Volesky, “Biosorption process simulation tools,” Hydrometallurgy, 71, 179-190 (2003).

 

 1. 6.    G. Bayramoglu, G. Celik, M. Yakup Arica, “Studies on accumulation of uranium by fungus Lentinus sajor-caju,” Journal of Hazardous Materials, B136, 345-353 (2006).

 

 1. 7.    R. Khan, R. Ataullah, A. Al-Haddad, “Equilibrium adsorption studies of some aromatic pollutants from dilute aqueous solutions on activated carbon at different temperatures,” J. Colloid Interface Sci. 194, 154-165 (1997).

 

 1. 8.    Y. Ho, W. Chiu, C. Wang, “Regression analysis for the sorption isotherms of basic dyes on sugarcane dust,” Bioresource Technology, 96, 1285-1291 (2005).

 

 1. 9.    م. علی‌محمدی، ”بررسی تأثیر فلزات سنگین بر میزان جذب بیولوژیکی اورانیم توسط زیست توده،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1383).                                                                

 

10. G. Ozdemir, N. Ceyhan, E. Manav, “Utilization of an exopolysaccharide produced by chryseomonas luteola TEM05 in alginate beads for adsorption of cadmium and cobalt ions,” Bioresource Technology, 96, 1677-1682 (2005).

 

 1. 11.              H. Park, M. Chae, “Novel type of alginate gel-based adsorbents for heavy metal removal,” J. Chem. Technol. Biotechnol. 79, 1080-1083 (2004).
 2. 12.              م. عبداللهی‌خلج، ”بررسی شرایط بهینه و مدل­سازی جذب بیولوژیکی اورانیم توسط مخمرنان،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1384).                                                                

 

 1. 13.              P.R. Puranik, K.M. Paknikar, “Biosorption of lead, cadmium, and zinc by citrobacter strain MCM B-181: characterization studies,” Biotechnol. Prog. 15, 228-237 (1999).

 

 1. 14.              S.C. Tsai, K.W. Juang, “Comparison of linear and non-linear forms of isotherm models for strontium sorption on a sodium bentonite,” J. Radioanal. Nucl. Chem. 243, 741-746 (2000).

 

 1. 15.              Y. Ting, G. Sun, “Use of Polyvinyl Alcohol as a Cell Immobilization Matrix for Copper Biosorption by Yeast Cells,” J. Chem. Technol. Biotechnol, 75, 541-546 (2000).

 

 1. 16.              M. Yakup, Y. Kacar, O. Genc, “Entrapment of White-rot Fungus Trametes verssicolor in Ca-aliginate Beads,” Chryseomonas Lluteola TEM05 in Alginate Beads, Bioresource Technology, 80, 121-129 (2001).

 

 1. 17.              A. Bingol, H. Ucun, Y.K. Bayhan, A. Karagunduz, A. Cakici, B. Keskinler, “Removal chromate anions from aqueous stream by a cationic surfactant-modified yeast,” Bioresource Technology, 94, 245-249 (2004).

 

 1. 18.              N. Goyal, S.C. Jain, U.C. Banerjee, “Comparative studies on the microbial adsorption of heavy metals,” Advances in Environmental Research, 7, 311-319 (2003).

 

 1. 19.              T.A. Davis, B. Volesky, A. Mucci, “A review of the biochemistry of heavy metal biosorption by brown algae,” Water Res. 37, 4311-4330 (2003).

 

 1. 20.              M. Kalin, W.N. Wheeler, G. Meinrath, “The removal of uranium from mining waste water using algal/microbial biomass,” J. Environ. Radioactiv. 78, 151–177 (2005).

 

 1. 21.              O. Redlich, D.L. Peterson, “A useful adsorption isotherm,” J. Phys. Chem. 63, 1024 (1959).