نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، صندوق پستی: 543، بابلسر- ایران

چکیده

در این پژوهش، سه تبادل‌گر معدنی پتاسیم روی هگزاسیانوفرات (PZF)، کامپوزیت منیزیم اکسید- پلی‌اکریلونیتریل ((MgO-PAN و آمونیم مولیبد و فسفات ((AMP تهیه گردید. برای مطالعه‌ی خواص ترکیبات سنتز شده، تکنیک‌هایی مانند طیف‌سنجی مادون قرمز (IR)، پراش
پرتو ایکس (XRD) و تجزیه‌ی گرماگرانی‌سنجی (TGA) به کار گرفته شد. هم‌چنین پایداری هر یک از تبادل‌گرها در برابر حرارت، و اثر جذب تابش گاما تا دز 150 کیلوگری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس خواص تبادل یونی هر یک از آن‌ها با محاسبه‌ی ضریب توزیع برای یون‌های +2Sr90، +3La140 و +2Co60 به روش ناپیوسته در pHهای مختلف بررسی گردید. نتایج نشان داد که میزان جذب کاتیون‌ها بر روی هر سه مبادله‌کننده با افزایش pH محلول از 1 تا 7 افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sorption of 90Sr, 140La and 60Co on Synthesized Inorganic Ion Exchangers

نویسندگان [English]

 • A Nilchi 1
 • M.R Hadjmohammadi 2
 • S Rasouli Garmarodi 1

چکیده [English]

Three cation exchangers namely potassium zinc hexacyanoferrate (II) (PZF), ammonium molybdophosphate (AMP) and magnesium oxide-polyacrylonitrile composite (MgO-PAN) were synthesized. The physicochemical properties of these ion exchangers were determined using different techniques including infrared spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA). Furthermore, the thermal stability and the effect of gamma irradiation up to 150kGy on these ion exchangers were investigated. The distribution coefficients of 90Sr, 140La and 60Co were studied for these ion exchangers by varying the pH conditions and by the use of batch method. The three prepared materials showed an increased trend in the sorption for three radionuclides (90Sr, 140La and 60Co) with the increasing of pH values from 1 to 7.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potassium Zinc Hexacyanoferrate (II)
 • Magnesium Oxide–Polyacrylonitrile Composite
 • Ammonium Molybdophosphate
 • Cation Exchanger
 1. 1.    IAEA, “Application of ion exchange processes for the treatment of radioactive waste and management of spent ion exchangers,” Technical Reports Series No.408, IAEA, Vienna (2002).

 

 1. 2.    D.H. Logsdail, A.L. Mills, “Solvent extraction and ion exchange in the nuclear fuel cycle,” Ellis Horwood ltd (1985).

 

 1. 3.    G.M. Maragheh, S.W. Husain, A.R. Khanchi, “Selective sorption of radioactive cesium and strontium on stannic molybdophosphate ion exchanger,” Appl. Radiat. Isot. 50, 459-465 (1999).

 

 1. 4.    A. Mushtaq, “Inorganic ion exchangers: Their role in chromatographic radionuclide generator for the decade 1993-2002,” J. Radioanal. Nucl. Chem. 262, 797-810 (2004).

 

 1. 5.    “IAEA Immobilization of low and intermediate radioactive wastes with polymers,” Technical reports series No. 289, IAEA, Vienna (1988).

 

 1. 6.    IAEA, “Operation and control of ion exchange processes for treatment of radioactive wastes,” Technical Reports Series No.78, IAEA, Vienna (1967).

 

 1. 7.    K. Anil, K. Sen, “Synthetic inorganic ion exchangers,” Sep. sci. tech nol 13, 517-540 (1978).

 

 1. 8.    C.B. Amphlett, “Inorganic Ion Exchangers,” Elsevier, Amesterdam (1964).

 

 1. 9.    V. Vesely, V. Pekarek, “Synthetic inorganic ion exchangers (I),” Talanta 19, 219-262 (1972).

 

 1. 10.              V. Pekarek, V. Vesely, “Synthetic inorganic ion exchangers (II),” Talanta 19, 1245-1283 (1972).

 

 1. 11.              J.K. Moon, K.W. Kim, C.H. Jung, Y.G. Shul, E.H. Lee, “Preparation of organic-inorganic composite adsorbent beads for removal of radionuclides and heavy metal ions,” J. Radioanal. Nucl. Chem. 246, 299-307 (2000).

 

 1. 12.              J.A. Gadsden, “Infrared spectra of Minerals and related inorganic compounds,” Butterworth, London (1975).

 

 1. 13.              “Powder Diffraction Files Search Manual (Hanawalt Method) Inorganic,” International Center for Diffraction Data, Swarthmor, PA, cards no. 9-412 & 33-1061 (1986).

 

 1. 14.              G. Alberti, E. Torocca, A. Conte, “Stoicheiometry of ion exchange materials containing zirconium and phosphate,” J. Inorg. Nucl. Chem. 28, 607–613 (1966).

 

 1. 15.              M.S.A. Rahaman, A.F. Ismail, A. Mustafa, “A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber,” Polym. degrad. Stab. 92, 1421-1432 (2007).

 

 1. 16.              K. Shakir, M. Sohsah, M. Soliman, “Removal of cesium from aqueous solutions and radioactive waste simulants by coprecipitate flotation,” Sep. Purif. Technol. 54, 373-381 (2007).

 

 1. 17.              B. Kubica, M. Tuteja-Krysa, H. Godunowa, Z. Szeglowski, “Adsorption of Hf and Nb on copper and zinc hexacyanoferrate(II) from HCl and H2SO4 solutions,” J. Radioanal. Nucl. Chem. 247, 535-539 (2001).

 

 1. 18.              I.M. Ali, A.A. El-Zahhar, E.S. Zakaria, “Thermal and sorption behavior of polyacrylonitrile supported hydrous titanium dioxide,” J. Radioanal. Nucl. Chem. 264, 637-644 (2005).

 

 1. 19.              L.K. Neudachina, V.F. Barkovskii, “Sorption mechanism of metal ions on the salts of heteropoly acids,” Russ. Chem. Rev. 50, 793-804 (1981).