شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-79178، یزد- ایران

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-79178، یزد- ایران

چکیده

در این تحقیق، تخریب‌پذیری و رنگ‌زدایی رنگ‌های تجاری رآکتیو و اسیدی (RB5) و (AR151) پرتودهی شده با باریکه‌های الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است. محلول آبی‌ هر دو رنگ با غلظت ppm100 تا دزهای مختلف 1، 3، 6 و 9 کیلو‌گری پرتودهی شدند. تغییرات طیف جذبی، میزان رنگ‌زدایی، pH و اکسیژن شیمیایی مورد نیاز آن‌ها آزمایش شد. علاوه بر این اثر دز جذبی و افزایش آب اکسیژنه بر روی رنگ RB5 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که محلول رنگی رنگ‌های رآکتیو و اسیدی به طور مؤثری با پرتوهای الکترونی تخریب و رنگ‌زدایی می‌شوند. نوار جذبی رنگ‌های RB5 و AR151 در دز kGy1 به‌ سرعت کاهش یافته و در دز kGy9 تقریباً به طور کامل ناپدید گردید. هم‌چنین میزان رنگ‌زدایی محلول RB5 با افزایش غلظت آب اکسیژنه تا mmol/L5 و در دز kGy1 به بالاتر از 99.78% رسید. pH محلول‌های رنگی مورد آزمایش نیز به دلیل تولید اسیدهای آلی و معدنی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron Beam Process for Decoloration of Reactive and Acid Dyes in Aqueous Solution in Presence of H2O2

نویسندگان [English]

 • M.R Parsaeian 1
 • F Anvari 1
 • M Kheirkhah 1
 • A.M Haji Shabani 2
 • A Behjat 3
 • M Tabasi 1

چکیده [English]

In this study, degradation and decoloration of reactive and acid commercial dyes (C.I. Reactive Black 5 and C.I. Acid Red 151) in water under the irradiation with electron beams were investigated. Both dyes in aqueous solutions with the concentration of 100 ppm were irradiated at different doses of 1, 3, 6 and 9 kGy. The changes of the absorption spectra, degree of decoloration, pH, and chemical oxygen demand (COD) were analyzed. In addition to the influence of the absorbed dose the hydrogen peroxide additions on RB5 dye are discussed. The experimental results show that the reactive and acid dyes in aqueous solutions can be effectively degradiated by irradiation with the electron beam. The absorption bands for RB5 and AR151 decreased rapidly at 1kGy irradiation dose and disappeared almost completely at 9kGy. Also the degree of decoloration of RB5 solution at 1kGy dose and with the concentrations of H2O2 up to 5mmol/L was higher than 99.78%. Due to the production of organic and inorganic acidic anions the pH decreased during the irradiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electron Beams
 • Reactive and Acid Dyes
 • Decoloration and Decomposition
 • H2O2
 1. 1.    N. Getoff, “Radiation chemistry of wastewater treatment,” IAEA Regional Coordination Meeting, Vienna, Austria, July 25-28 (2005).

 

 1. 2.    N.H. Ince, M.I. Stefan, J.R. Bolton, “UV/H2O2 degradation and toxicity of textile azo dyes: remazol black-B,” A Case Study, Journal of Advanced Oxidation Technology, 2, 442- 448 (1997).

 

 1. 3.    M. Neamtu, I. Siminiceanu, A. Yediler, A. Kettrup, “Kinetics of decolorization and mineralization of reactive azo dyes in aqueous solution by the UV/H2O2 oxidation,” Dyes and Pigments, 53, 93-99 (2002).

 

 1. 4.    N. Getoff, “Radiation induced degradation of water pollutants-state of the art,” Radiation Physics and Chemistry, Vol. 47, No. 4, 581-593 (1997).

 

 1. 5.    W.J. Cooper, P. Gehringer, A.K. Pikaev, C.N. Kurucz, B.J. Mincher, “Chapter 9: radiation processes: advanced oxidation processes for water and wastewater treatment,” Editor(s): Simon Parsons (2004).

 

 1. 6.    P. Gehringer, “Advances in radiation processing of wastewater-basics of the process,” IAEA-TECDOC-1407, 7-18, Vienna, Austria.

 

 1. 7.    M. Wang, R. Yang, W. Wang, Z. Shen, Sh. Bian, Z. Zhu, “Radiation-induced decomposition and decoloration of reactive dyes in the presence of H2O2,” Radiation Physics and Chemistry, 75, 286-291 (2006).

 

 1. 8.    C.N. Kurucz, T.D. Waite, W.J. Cooper, “The miami electron beam research facility: a large scale wastewater treatment application,” Radiation Physics and Chemistry, Vol. 45, No. 2, 299-308 (1995).

 

 1. 9.    B.J. Mincher and W.J. Cooper, “The electron beam process for the radiolytic degradation of pollutants, chapter 7 in: chemical degradation methods for wastes and pollutants: environmental and industrial applications,” Environmental Science and pollution Control Series/26, Marcel Decker Publishers, New York (2003).

 

10. D. Solpan and O. Guven, “Decoloration and degradation of some textile dyes by gamma irradiation,” Radiation Physics and Chemistry, 65, 549-558 (2002).