نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده لیزر و اپتیک (بناب)، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 196-55515، بناب ـ ایران

چکیده

کاتدهای اکسیدی گرمایونی به عنوان یکی از مهمترین منبع گسیل الکترون در قطعات الکترونیکی خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این کار پژوهشی کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل با سطح مقطع 0.07cm2  ساخته شده و پارامترهای گسیل الکترونی آن از قبیل چگالی جریان شباعی و تابع کار اندازه‌گیری شده است مقدار تابع کار،  به دست آمد. تغییرات چگالی جریان با دما بررسی شده و منحنی‌های شاتکی (Schottky) و ریچاردسون Richardson))  نیز رسم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Current Density and Work Function of Oxide Coated Cathode Sintered with Ni –Powder

نویسندگان [English]

 • T Tohidi
 • Sh Rahmatollahpoor

چکیده [English]

Oxide coatedcathodes are by far the most important thermionic emitter of electrons which are used in various electron tubes such as thyratrons. In this research, an oxide coated cathode, sintered with Ni-powder with cross section of 0.07cm2 has made and its electron emission parameters such as current density and the work function (Φ=1.62eV) have been measured.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oxide Cathode
 • Current Density
 • Electron Tube
 • Work Function
 1. 1.    J.F. Richardson, “Evaporation and diffusion rate measurements on cathodes of sintered nickel containing alkaline-earth oxides,” British Journal of Applied Physics, Vol. 11, February (1960).

 

 1. 2.    L.R. Koller, “Electron emission from oxide coated filaments,” phys.Rev. 25, 671 (1925).

 

 1. 3.    A.S. Eisenstein, “Advances in electronics. I. oxide coated cathodes,” Academy Press, Inc., New York (1948).

 

 1. 4.    P. Zalm, “Thermionic cathodes,” Adv. Electron. Electron Phys. 25, 211 (1968).

 

 1. 5.    T. Hira, H. Teramoto, M. Saito, T. Shinjo, T. “An analysis of the surface of the Ni-W layer of a tungsten film coating cathode,” Applied Surface Science, 146 (1), p.47-50, May (1999).

 

 1. 6.     F. Poret, J.M. Roquais, “The base metal of the oxide-coated cathode,” Applied Surface Science, 251, 31-41 (2005).

 

 1. 7.     Xianheng Liao, Xiaoxia Wang Qinglan Zhao, Mingfen Meng, “Development of new types of oxide cathodes,” Applied Surface Science 251 64-68 (2005).

 

 1. 8.     Xiaoxia wang, Xianheng Liao, Jirun Luo, Qinglan Zhao, “An improved reservoir Oxide cathode,” Applied surface scienc 251 69-72 (2005).

 

 1. 9.     D.S. Barratt, S.N. Jenkins, “The evolution  of oxide cathodes for cathode ray tube applications,” J. Mater. Sci. Mater Electron 17, 735 (2006).

 

10. A. Shih, “High emission density thermionic cathode,” workshop on cathodes for relativistic electron beams,Naval Research Laboratory Washington D.C.May 10-11 (2001).

 

11. R.L. Ramey, “Physical electronics,” Wadsworth Publishing Company (1962).

 

12. W.B. Nottingham, “Thermionic Emission,” Technical Rerport No. 321 December 10, MIT (1356).

 

13. G.W. Mahlman, “Work function and conductivity of oxide-coated cathodes,” Technical Report No. 67 MIT May 31, (1948).

 

14. G. Gaertner, Daniel den Engelsen, “Hundred years anniversary of the oxide cathode. A historical review,” Applied Surface Science 25, 24-30 (2005).

 

15. H. Friedenstein, S.L. Martin, G.L. Munday, “The mechanism of the thermionic emission from oxide coated cathodes,” Rep. Prog. Phys, 11, 298-341 (1946).

 

16. S. Yamamoto, “Fundamental physics of vacuum electron sources,” Rep. Prog. Phys. 69 181-232 (2006).

 

17. ت. توحیدی، ش. رحمت‌اله‌پور، ”اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتدهای اکسیدی،“ کنفرانس فیزیک ایران، (شهریور 1384).                                                                                     

 

18. V.S. Fomenko, “Hand Book of Thermionic Properties,” NewYork, Plenum (1966).

 

19. C.P. Hadley, “Thermionic emission from oxide-coated tungsten filaments,” Technical Report No. 218, MIT (1951).