نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی سنگ معدن اورانیوم با استفاده از تکنیک استخراج حلالی برای اولین بار در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار مورد بررسی قرار گرفت. استخراج اورانیوم از محیط سولفاته با غلظت 25/0 مولار اسید، توسط حلال تری اکتیل آمین با غلظت 5 درصد حجمی، در رقیق کننده‌ی کروزن با 90 درصد حجمی و اصلاح کننده‌ی فازی دکانول با غلظت 5 درصد حجمی انجام گرفت. تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل شدت ضربه، دبی فاز پراکنده و دبی فاز پیوسته بر روی موجودی فاز پراکنده، قطر میانگین ساتر قطرات و توزیع آنها و همچنین درصد استخراج و ضریب توزیع بدست آمد. افزایش شدت ضربه و افزایش دبی فاز پراکنده و همچنین کاهش دبی فاز پیوسته باعث افزایش درصد استخراج گردید. ستون استخراج با مقایسه روابط متعدد ارائه شده برای موجودی فاز پراکنده و اندازه قطره با نتایج تجربی به دست آمده در این تحقیق، رابطه‌ی جدیدی برای پیش بینی قطر میانگین قطرات و همچنین موجودی فاز پراکنده در یک ستون استخراج ضربه‌ای برای استخراج اورانیوم ارائه گردید. در مدل ارائه شده، میزان متوسط خطای مطلق برای اندازه قطره 7/7 درصد و برای موجودی فاز پراکنده 2/8 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydrodynamic Parameters and Separation Efficiency of Uranium by Tri-n-octylamine in a Horizontal Pulse Sieve plate Column.

چکیده [English]

در این تحقیق استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سنگ معدن اورانیوم با استفاده از روش استخراج حلالی برای اولین بار در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار مورد بررسی قرار گرفت. استخراج اورانیوم از محیط سولفاته با غلظت 25/0 مول بر لیتر، توسط حلال تری اکتیل آمین با غلظت 5 درصد حجمی، در رقیق کننده‌ی کروزن با 90 درصد حجمی و اصلاح کننده‌ی فازی دکانول با غلظت 5 درصد حجمی انجام گرفت. تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل شدت ضربه، نرخ جریان فاز پراکنده و نرخ جریان فاز پیوسته بر روی موجودی فاز پراکنده، قطر میانگین ساتر قطرات و توزیع آنها و همچنین درصد استخراج بدست آمد. افزایش شدت ضربه و افزایش نرخ جریان فاز پراکنده و همچنین کاهش نرخ جریان فاز پیوسته باعث افزایش درصد استخراج گردید. نتایج نشان می‌دهد که ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار دارای بازدهی بالا برای استخراج اورانیوم از محلول فروشویی و از نظر راندمان استخراج قابل رقابت با ستونهای ضربه‌ای سینی‌دار از نوع عمودی می‌باشد. با مقایسه روابط متعدد ارائه شده برای موجودی فاز پراکنده و اندازه قطره با نتایج تجربی به دست آمده در این تحقیق، رابطه‌ی جدیدی برای پیش بینی قطر میانگین قطرات و همچنین موجودی فاز پراکنده در یک ستون استخراج ضربه‌ای برای استخراج اورانیوم ارائه گردید. در مدل ارائه شده، میزان متوسط خطای مطلق برای اندازه قطره 7/7 درصد و برای موجودی فاز پراکنده 2/8 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uranium extraction
  • Dispersed phase holdup
  • Sauter mean drop diameter
  • Horizontal pulsed sieve-plate column