ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 هیئت علمی

3 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 هیئت علمی پیام نور

چکیده

در حال حاضر استفاده از رادیونوکلید های رنیوم-186 و 188 در تولید رادیوداروهای مختلف رشد چشمگیری داشته است. این دو رادیونوکلید دارای ویژگی های مناسبی نظیر گسیل ذارات بتا با برد و انرژی مناسب و تابش پرتوی گامای مناسب برای تصویربرداری و ارزیابی توزیع زیستی، جهت درمان سرطان هستند. با توجه به انرژی و برد این رادیونوکلید‌ها، رنیوم-186 با برد کم برای درمان تومور‌های کوچک و رنیوم-188 با برد بیشتر در نابودی تومور‌های بزرگ مناسب هستند. در این تحقیق فرآیند تولید همزمان این دو رادیونوکلید از طریق پرتودهی رنیوم طبیعی برای تولید رادیوداروی ترکیبی جهت درمان تومور‌های با سایز‌های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه‌ی حاضر، پرتودهی 1 میلی گرم رنیوم طبیعی در شار نوترونی 1-s 2-cm 1013×3 به مدت 7 روز مورد ارزیابی قرار گرفت و اکتیویته‌ی محصولات اصلی محاسبه گردید. همچنین با توجه به نقش حایز اهمیت ناخالصی های تولیدی، حضور و میزان اکتیویته‌ی این رادیونوکلیدها مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نشان می‌دهد که از طریق پرتودهی رنیوم طبیعی، رادیونوکلید های رنیوم-186 و 188 را می‌توان به طور همزمان با میزان اکتیویته‌ی مناسب جهت تولید رادیوداروی ترکیبی تولید کرد. همچنین محاسبات نظری نشان می‌دهد میزان ناخالصی های تولیدی در مقایسه با محصولات اصلی، بسیارناچیزاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Radionuclidic Purity of Re-186 and Re-188 Produced by Irradiation of Natural Rhenium

چکیده [English]

At present, the use of Rhenium 186 and 188 radionuclides in the production of various radiopharmaceuticals has grown considerably. These two radionuclides have good features such as emitting beta particles with appropriate range and energy, and gamma rays for imaging and evaluating biological distribution in cancer treatment. Regarding the energy and range of these radionuclides, Rhenium 186 with small range is suitable for treating small tumors and Rhenium 188 with greater range is appropriate to destroy large tumors. In this study, the simultaneous production of these two radionuclides by natural rhenium irradiation for the production of a combined radiopharmaceutical to treat tumors with various sizes was investigated. In this study, the irradiation of 1 mg of natural rhenium in a neutron flux of 3×1013 cm-2S-1 for 7 days was evaluated and the activity of the main products was calculated. Considering the important role of the produced impurities, the presence and activity level of these radionuclides have also been studied. This study shows that by the irradiation of natural rhenium, Rhenium 186 and 188 radionuclides can be produced simultaneously with the appropriate activity level for using the combination of both radionuclides. Also, theoretical calculations showed that the amount of produced impurities compared to the original products, is negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radioisotope production
  • Rhenium186
  • Rhenium188
  • Radionuclidic Purity