نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 نیروی متعهد خدمت پژوهشگاه

چکیده

غشای درون پلیمری بر پایه پلیمر پلی‏وینیل‏کلراید (PVC)، حاوی استخراج‏گر آلامین‏‏336 و نرم‏ساز پلی‌اکسی‌اتیلن‏آلکیل‏اتر (POE) برای انتقال اورانیم از محیط اسید‏سولفوریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تاثیر غلظت آلامین 336 و نرم‏ساز POE در فاز غشا، غلظت سولفوریک اسید در فاز خوراک، نوع و غلظت فاز بازیاب‏کننده بر میزان شار اورانیم از میان غشا بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که غشای درون پلیمری با ترکیب 40 درصد وزنی آلامین 336، 21/23 درصد وزنی نرم ساز POE و 79/36 درصدوزنی PVC، غلظت M 1/0 سولفوریک اسید در فاز خوراک و بازیاب‏کننده آمونیوم کربنات M 5/0 منجر به بیشترین میزان شار اورانیم ( mol/m2s7-10×82/1) از میان غشا می‏شود. همچنین مطالعه اثر غلظت اورانیم در فاز خوراک نشان داد که در محدوده غلظت مورد بررسی، انتقال اورانیم از میان غشا توسط نفوذ یون‏های اورانیم از میان لایه انتقال جرم در فاز خوراک و تشکیل کمپلکس بین اورانیم و ماده استخراج‏گر آلامین 336 کنترل می‌شود. در نهایت پایداری غشای ساخته شده در طول هشت آزمایش بررسی شد که نتایج حاصل از آن حاکی از پایداری کامل غشا در طول پنج آزمایش بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extraction of Uranium from Sulfuric acid Solution Using a Polymer Inclusion Membrane Containing Alamine336

نویسندگان [English]

  • Parisa Zaheri 1
  • Reza Davarkhah 1
  • Fazel Zahakifar 2

1 Faculty member

2 Researcher

چکیده [English]

A Polyvinyl chloride (PVC)-based polymer inclusion membrane (PIM) containing alamine336 as the extractant and Polyoxyethylene alkyl ether (POE) as the plasticizer was used for transport of uranium from sulfate solution. The effects of extractant and plasticizer concentration in the membrane, sulfuric acid concentration in the feed phase, stripping agent type and concentration were investigated. The maximum flux of 1.82×10-7 mol/m2s was obtained using a PIM consisting of (40 wt.% alamine336, 23.21 wt.% POE and 36.79 wt.% PVC), 0.1 M sulfuric acid in the feed phase and 0.5 M (NH4)2CO3 as the stripping phase. The effect of initial concentration of uranium in the feed phase on uranium transport was also studied. The results showed that in the studied range of uranium concentration, the transport of uranium through the membrane was controlled by diffusion of uranyl ions through the feed phase mass transfer layer. The prepared PIM showed good stability for transport of uranium for five consecutive experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer inclusion membrane
  • Alamine336
  • Polyoxyethylene alkyl ether
  • Uranium
  • Sulfuric acid solution
  • Ammonium Carbonate