نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 هیات علمی

3 هیئت علمی

چکیده

در این مطالعه، بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت اورانیم و سولفوریک‌اسید در فاز دهنده، غلظت حامل در فاز غشای مایع، غلظت آمونیم‌کربنات در فاز گیرنده و سینتیک انتقال بررسی شد. بهترین شرایط جهت انتقال اورانیم را فاز دهنده حاوی سولفوریک‌اسید 15/0 مول بر لیتر، آمونیوم‌کربنات 5/0 مول بر لیتر به عنوان فاز گیرنده و غشای مایع آلامین 336 با غلظت 0125/0 مول بر لیتر فراهم نمود. با افزایش غلظت سولفوریک‌اسید تا غلظت 15/0 مول بر لیتر و غلظت آلامین 336 تا 0125/0 مول بر لیتر انتقال اورانیم افزایش و سپس کاهش یافت. افزایش غلظت اولیه اورانیم در فاز دهنده موجب کاهش در انتقال اورانیم گردید. بررسی سینتیک انتقال نشان داد که عامل کنترل‌کننده سرعت انتقال، رهاسازی اورانیل از فاز غشای مایع به فاز گیرنده می‌باشد. سینتیک انتقال با فرض واکنش‌های سری شبه‌درجه یک برگشت‌‌ناپذیر به ترتیب برای استخراج و بازیابی مدل شد. برای غشای مایع حاوی آلامین 336 و آلامین 336 سولفاته شده ثابت سرعت استخراج به ترتیب 1-min 0061/0 و 0107/0 و ثابت سرعت بازیابی به ترتیب 1-min 4-10×56/5 و 4-10×12 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of uranium recovery from sulfate medium utilizing bulk liquid membrane containing Alamine 336 in kerosene

چکیده [English]

In this study, the uranium recovery utilizing the bulk liquid membrane containing Alamine 336 has been investigated. The effect of uranium and sulfuric acid concentration in the donor phase, carrier concentration in the liquid membrane phase, and ammonium carbonate concentration in the acceptor phase and transport kinetics were studied. The optimum conditions of uranium transport were obtained at 0.15 mol/L H2SO4 in donor phase, 0.5 mol L-1 (NH4)2CO3 in the acceptor phase, 0.0125 mol L-1 Alamine 336 in kerosene. The results demonstrated that by increasing the concentration of sulfuric acid up to 0.15 mol/L and the Alamine 336 concentration to 0.0125 mol/L, the uranium transfer increased and then decreased. The uranium transfer was decreased with an increase in initial uranium concentration. Studying the effect of time on the uranium transfer showed that the rate-controlling step is the release of uranyl from the liquid membrane phase to the acceptor phase. The kinetics of uranium transport was modeled assuming consecutive irreversible pseudo-first-order reactions. The extraction rate constant of 0.0061 min-1 and 0.0107 min-1 and the stripping rate constant of 5.56×10-4 and 12× 10-4 min-1 were obtained for liquid membrane containing Alamine 336 and sulfated Alamine 336, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulk Liquid Membrane
  • Kinetic
  • Uranium
  • Sulfate Medium
  • Alamine 336
  • Ammonium Carbonate