نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران

چکیده

رادیوداروی [Co55] - بلئومایسین برای مطالعه تومورهای سرطانی کاربرد گسترده‌ای یافته است. با توجه به نیمه عمر کوتاه کبالت-55، برای انجام مطالعات اولیه و بررسیهای کامل در زمینه نشاندارسازی، استفاده ازرادیوایزوتوپ کبالت-57 به مراتب مناسبتر است. مطالعات جامع به منظور تعیین بهترین دما، اسیدیته، زمان و غلظت واکنشگرها برای نشاندارسازی با کبالت-57 انجام شد. نتایج اولیه نشان دادند که بلئومایسین (به مقدار 0.3 میلی‌گرم) در محیط اسیدی ضعیف تا خنثی در دمای اتاق و در حضور کلریدکبالت (0.4  میلی‌کوری)، در محیط آبی کمپلکس تشکیل می‌دهد. کنترلهای کیفی، از جمله کنترل رادیونوکلئیدی، رادیوشیمیایی و شیمیایی روی محصولات اولیه انجام گرفت که نشان‌دهنده امکان استفاده از این ترکیب در آزمونهای زیست‌شناختی بود. این نتایج در آینده نزدیک برای تهیه ترکیب [Co55] - بلئومایسین مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا تصویربرداری و داده‌های زیست‌شناختی از آن تهیه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and Quality Control of Radiolabelled Cobalt-57 Bleomycins for Oncological Studies

نویسندگان [English]

 • A.R Jalilian
 • P Rowshanfarzad
 • J Moafian
 • M.R Ensaf
 • M SAbet

چکیده [English]

[55Co] bleomycin has been widely used in oncological studies. Due to relative short half life of cobalt-55, optimization and feasibility studies for determination of the best labeling conditions is preferably performed using cobalt-57. In this study, the optimization of complexation conditions for time, temperature and ligand concentration were performed. The best labeling yield was obtained at room temperature in pH of 4-7, using 0.4 mCi of 57CoCl2 with 0.3mg of BLM in 30 minutes. The final radiopharmaceutical solution underwent common quality control tests, validating our future studies for animal scanning studies using [55Co]bleomycin complex. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cobalt-57
 • Cyclotron
 • Quality Control
 • Bleomycin
 • Labelled Compounds
 • Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
 1. 1.    R.A. Beck, J.M. Anes, L.M. Savini, R.A. Mateer, "Picomolar quantitation of free sulfite in foods by means of [57Co]hydroxocobalamin and radiometric chromatography of [57Co]sulfitocobalamin. Method, applications and significance of coexisting sulfides," J. Chromatogr. A. 881(1-2),345-356 (2000).

 

 1. 2.    R.B. Firestone, V.S. Shirley, C.M. Baglin, J. Zipkin, "Table of isotopes," 8th edition, John Wiley and Sons, New York, 1333 (1996).

 

 1. 3.    D. Front, E. Even-Sapir, G. Iosilevsky, O. Israel, A. Frenkel, G.M. Kolodny, M. Feinsud, "Monitoring of 57Co-bleomycin delivery to brain metastases and their tumors of origin," J. Neurosurg. 67(4), 506-510 (1987).

 

 1. 4.    T. Pertynski and K. Durski, "57Co-bleomycin scintigraphy in staging of carcinoma of the cervix," Nuklearmedizin, 24(1), 48-51 (1985).

 

 1. 5.    T. Pertynski, G. Reznik, P. Mariss, M.B. Ketkar, H. Haindl, G. Dieffenbach, "The influence of chemotherapy on the distribution of 57Co-bleomycin in chemically induced squamous cell carcinoma of mouse skin," Eur. J. Nucl. Med, 4(1),55-59 (1979).

 

 1. 6.    D. Slosman, B. Polla, R. Egeli, D. Townsend, C. Signorelli, R. Megevand, A. Donath, "Cobalt-57 bleomycin scanning for lung cancer detection: a prospective study in thoracic surgery," Nucl. Med. Commun, 6(4), 235-244 (1985).

 

 1. 7.    J.P. Homasson, A. Pecking, S. Roden, M. Angebault, J.P. Bonniot, "Tumor fixation of bleomycin labeled with 57cobalt before and after cryotherapy of bronchial carcinoma," Cryobiology, 29(5),543-548 (1992).

 

 1. 8.    E. Even-Sapir, L. Bettman, G. Iosilevsky, D. Milshtein, A. Frenkel, G.M. Kolodny, S. Ben-Haim, O. Israel, D. Front ,"SPECT quantitation of cobalt-57-bleomycin to predict treatment response and outcome of patients with lung cancer," J. Nucl. Med., 35(7), 1129-1133 (1994).
 2. 9.    A.R. Jalilian,  M. Mirzaii, A.R. Karimian, J. Moafian, G. Aslani, S. Moradkhani,  M. Kamalidehghan, S. Daneshvari, F. Tabeie, G. Raisali, "Production of 111In-bleomycin," Iran. J. Nuclear. Med., 23, 19-26 (2005).

 

10.D.Y. Hou, H. Hoch, G.S. Johnston, K.C. Tsou, R.J. Farkas, E.E. Miller, "Stability of 111In-bleomycin in vivo-properties compared with 57Co-bleomycin," Eur. J. Nucl. Med., 8(12),535-540 (1983).

 

11.J. Bier, E. Loer, J. Franke, "Kinetics of 57Co-bleomycin in sheep after intra-arterial injection in the head and neck region," Recent. Results. Cancer. Res., 86, 141-151 (1983).

 

12.J. Belehradek and L.M. Mir, "Stable [57Co]-bleomycin complex with a very high specific radioactivity for use at very low concentrations," Biochem. Biophys. Res. Commun, 173(1),259-264 (1990).

 

13.A.R.Jalilian, P.Rowshanfarzad, M.Sabet, A.Novinrooz, G.Raisali ,"Preparation of [66Ga]Bleomycin Complex as a Possible PET Radiopharmaceutical," J. Radioanal. Nucl. Chem. 264(3), 617-621 (2005).

 

14.A.R. Jalilian, B. Fateh, M. Ghergherehchi, A. Karimian, M. Matlloobi, S. Moradkhani, M. Kamalidehghan, "Preparation, distribution, stability and tumor imaging properties of [62Zn]Bleomycin in normal and tumor-bearing mice,"Iran.J.Radiat.Res., 1(1), 37-44 (2003).

 

15. A.R. Jalilian, P. Rowshanfarzad, A. Rahiminejad-Kisomi, S. Moradkhani, F. Motamedi, "Preparation, biodistribution and stability of [65Zn]bleomycin complex," DARU, 12(3), 115-122 (2004).